English version of this page

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences (PAIRDEM) (avsluttet)

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences er et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds frie prosjektstøtte «FRIHUSAM Unge forskningstalenter» og Universitetet i Oslo («Fellesløftet 2014»). Prosjektet ledes av professor Elin Haugsgjerd Allern, og vil vare fra høsten 2014 til høsten 2018.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

En utbredt oppfatning både i faglitteratur og offentlig debatt er at forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner påvirker demokratiets virkemåte. Forbindelser mellom dem kan fortelle oss hva slags interesser et parti primært representerer og hvordan interesseorganisasjoner påvirker politisk beslutningstaking. Likevel har forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner fått relativt liten oppmerksomhet i statsvitenskapen. En vanlig antakelse er at tradisjonelt tette bånd (som f.eks. mellom sosialdemokratiske partier og fagforeninger) har blitt svekket over tid, men mangel på et felles begrepsapparat og systematiske data har forhindret oss fra å trekke klare konklusjoner og bidratt til at litteraturen om årsaker til og konsekvenser av bånd mellom partier og interesseorganisasjoner også er begrenset.

 

Derfor søker vi i dette prosjektet å øke vår forskningsbaserte kunnskap om temaet ved framfor alt systematisk å undersøke (1) hva som kjennetegner forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner, (2) hva som former slike forbindelser og (3) hvilke konsekvenser forbindelsene har for politiske beslutninger (politikk) på ulike felt, i dagens etablerte (gamle) demokratier verden rundt. En grunnleggende oppgave for prosjektet er å bedre begrepsfeste hva «forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner» består i. Empirisk vil vi aller først kartlegge likheter og forskjeller innad i og på tvers av ulike politiske systemer, primært ved å studere båndenes styrke/svakhet og graden av eksklusivitet/bredde i parti-interesseorganisasjonsnettverk. Dernest vil vi teste hypoteser om hva som former slike forhold, og håper særlig å forklare variasjoner i styrken/svakheten i bånd, både på land- og/eller parti-/organisasjonsnivået. Sist, men ikke minst, vil prosjektet undersøke i hvilken grad (styrken på) bånd mellom partier og interesseorganisasjoner faktisk har betydning for de politiske beslutninger som fattes av partier og regjeringene de deltar i.

 

Emneord: Partier, Interesseorganisasjoner, Beslutningsprosesser, Demokrati
Publisert 28. aug. 2014 11:02 - Sist endret 26. mars 2021 14:59