Organisasjon

Medlemmer av råd og utvalg ved universitetet i oslo

Fakultetsstyret

Frønes, Ivar (medlem)

Wessel, Terje (varamedlem)

Fakultetets forskningsutvalg

Asheim, Bjørn Terje (observatør)

Leira, Arnlaug (medlem)

Fagligpedagogisk dag v/UiO

Stokke, Kristian (medlem)

Fagrådet for ESST

Asheim, Bjørn Terje (medlem)

Styringsgruppen for Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies

Asheim, Bjørn Terje (medlem)

Ad.hoc.-komite (ledet av pro-rektor) med oppgave å vurdere grunnlaget for etablering av institutt for innovasjonsstudier

Asheim, Bjørn Terje (medlem)

Styret for Senter for helseadministrasjon

Kjølsrød, Lise (varamedlem)

Osloforskning

Wessel, Terje (faglig leder)

Rådgivende utvalg for demografi

Solerød, Hans (medlem)

Styringsgruppen for kjønn og kultur, Kjønn og samfunn

Wetlesen, Tone Schou (medlem)

Styret for professorforeningen

Skirbekk, Sigurd (medlem)

EKSTERNE VERV

Norges Forskningsråd, Sosiologi

Medlem av programstyret for forskningsprogrammet: Offentlig sektor i endring

Berg, Anne Marie

Medlem av rådgivende gruppe for rekrutteringsundersøkelsen for samfunnsforskning

Feiring, Marte

Leder av programstyret for forskningsprogrammet: Barn, ungdom og familie

Frønes, Ivar

Leder av programstyret for forskningsprogrammet: Barnevern

Frønes, Ivar

Medlem av programstyret for Kommuneforskning (KS)

Kjølsrød, Lise

Medlem av programstyret for Kommuneloven (KS)

Kjølsrød, Lise

Leder av programstyret for kvinne-rekrutteringsstipender i miljøvernforskning (MU)

Kjølsrød, Lise

Medlem av programstyret for miljø, makt og styring (MU)

Kjølsrød, Lise

Medlem av fagkomiteen for sosiologi

Leira, Arnlaug

Norges Forskningsråd, Samfunnsgeografi

Medlem av programstyret for forskningsprosjektet "Bedriftsutvikling 2000 (BU 2000)"

Asheim, Bjørn T.

Formann i fagkomiteen for geografi

Asheim, Bjørn T.

Offentlige utvalg, sosiologi

Den norske forleggerforening: Medlem av nominasjonskomite for årets bokpris i faglitterær klasse (Brageprisen)

Kjølsrød, Lise

Medlem av Den Norske Dataforenings "Nasjonal handlingsplan for videre- og etterutdanning av lærere" m/ vedlegg til planen om "Motstand mot IT i skolen "

Roggen, Ingar

Medlem av fylkeskomiteen for barn og familie i Oslo, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Wetlesen, Tone Schou

Offentlige utvalg, samfunnsgeografi

Formann i det nasjonale fagråd for geografi

Asheim, Bjørn T.

Formann for nasjonalkomiteen i International Geographical Union

Asheim, Bjørn T.

Styreverv, sosiologi

Medlem i styret av Sosiologforeningens Østlandsavdeling

Helland, Håvard

Medlem av styret (Executive Committee) i Inter-University Centre, Dubrovnik

Kjølsrød, Lise

Varamedlem til styret i Instiutt for samfunnsforskning

Leira, Arnlaug

Medlem i styret for Norsk Teknisk Museum

Rahman, Masudur

Styremedlem, Norsk Sosiologforening

Skog, Ole Jørgen

Styreverv, samfunnsgeografi

Medlem av styret i Norske Geografers Forening

Birkeland, Inger J.

Sekretær i Norske Geografers Forening

Stokke, Kristian

ANNET

Medlem av styringsgruppe for nordisk forskerkurs "European urban and regional development"

Asheim, Bjørn T.

Vice-Chair, the International Geographical Union Study Group on Local Development

Asheim; Bjørn T.

Corresponding member of the Commision on the Organisation of Industrial Space, The International Geographical Union

Asheim; Bjørn T.

NOS-S medlem

Leira, Arnlaug

Medlem av Executive Committee i European Sociological Association

Leira, Arnlaug

Sosiologisk hovedmedarbeider i Store Norske Leksikon

Skirbekk, Sigurd

Konsulentverv for Mc.Millan Press, London

Skirbekk, Sigurd

Konsulent for Fullbrights stipendkomite

Skirbekk, Sigurd

Skandinavia korrespondent for ISCSC-Newsletter

Skirbekk, Sigurd

Leder av "Tverrfaglig samtalegruppe", en frivillig gruppe universitetsfolk som møtes en gang i måneden

Skirbekk, Sigurd

UTREDNINGSARBEID UTENFOR UNIVERSITETET I OSLO

Sosiologi

Utarbeiding av Den Norske Dataforenings "Nasjonal handlingplan for videre- og etterutdanning av lærere" med vedlegg til planen om "Motstand mot IT i skolen"

Roggen, Ingar

Medlem av ekspertgruppe for å utrede "Alkohol- og hjerte- karsykdom", oppnevnt av Rusmiddeldirektoratet

Skog, Ole Jørgen

Markedsanalyse for Borgvin A.S., Sarpsborg

Veiden, Pål

Samfunnsgeografi

Medlem av "CURRICULUM BOARD", International Baccalaureate

Solerød, Hans

Bolig og levekår, NBI-prosjekt

Wessel, Terje

Velfersdsindikatorer i miljøprogrammet, Kommunal- og regionaldepartementet

Wessel, Terje 

Stortingsmelding om forskjeller og levekår i Norge: Sosialdepartementet+Kommunal-og regionaldepartementet

Wessel, Terje

Forsknings- og utdanningsinstitusjonene

Sosiologi

Medlem av komite for å bedømme opprykk - NIBR

Skirbekk, Sigurd

Medlem av ansettelseskomite - Politihøgskolen Oslo

Skirbekk, Sigurd

Medlem av ansettelseskomite - Politihøgskolen Oslo

Skog, Ole Jørgen

Sakkyndig for Forsker I-kompetanse, NIBR

Skog, Ole Jørgen

Sakkyndig for professorat, Stockholms Universitet

Skog, Ole Jørgen

Sakkyndig for professorat, Universitetet i Bergen

Widerberg, Karin

Opponent på doktorgradsutdanning, Umeå Universitet

Widerberg, Karin

Samfunnsgeografi

Member of the international advising board of Centre for European Studies of Territorial Development, University of Durham, UK

Asheim, Bjørn T.

Nestleder i Forskningsstiftelsen Østlandsforskning

Solerød, Hans

REDAKTØR/REDAKSJONSANSVAR

Sosiologi

Fangen, Katrine

Medlem av redaksjonsråd for "Nytt norsk tidsskrift"

Frønes, Ivar

Medlem av redaksjonsrådet for "Sosiologi i dag"

Frønes, Ivar

Redaktør av det internasjonale tidsskriftet "Childhood"

Helland, Håvard

Medlem av redaksjonen for "Sosiolognytt"

Leira, Arnlaug

Medlem av redaksjonen for "Yearbook of Contemporary Social Research"

Mastekaasa, Arne

Medlem av redaksjonen for "Søkelys på arbeidsmarkedet". Social Indicators Research

Meland, Pål

Redaktør av "Sosiolog-nytt"

Mjøset, Lars

Medlem av redaksjonen for "Vardøger"

Mjøset, Lars

Medlem av redaksjonsrådet for "Sosiologi i dag"

Mjøset, Lars

Medlem av redaksjonsrådet for "Tidsskrift for samfunnsforskning"

Roggen, Ingar

Redaktør for hjemmesiden for Websociology på Worl Wide Web Virtual Library

Roggen, Ingar

Redaktør for WEB LAB News Factory, nyhetsavdelingen

Sivesind, Karl Henrik

Medlem av redaksjonen for "Sosiologi i dag"

Skog, Ole Jørgen

Medlem av Editorical Advisory Board, Addiction

Skog, Ole Jørgen

Medlem av International Advisory Board, Addiction Abstracts

Veiden, Pål

Markedsanalyse for Borgvin A.S, Sarpsbord

Samfunnsgeografi

Asheim, B.T.

Medlem av redaksjonskomite i Nordisk Samhällsgeografers Tidsskrift, Uppsala

Asheim, B.T.

Member of the editorial board of "European Planning Studies" Carfax Journals, Oxford

Asheim, B.T.

Member of the international advisory board of " Concepts and transformation. International Jopurnal of Action Research and Organizational Renewal" John Benjamin Publishing Company, Amsterdam - Philadelphia

Asheim, B.T.

Member of the Scientific committee of "Sviluppo Locale", Torino, Italy

Birkeland, I. J.

Redaksjonsmedlem i bokprosjektet "Menneskers rom-geografiske perspektiver på mennesker, kultur og rom"

Hesselberg, J.

Redaktør i "Norsk geografisk tidsskrift"

Solerød, H.

Medredaktør i Nordisk leksikon STUDIA. Weilin+Göös Oy, Bertmark Norge

Stokke, K.

Medlem av redaksjonsråd, "Norsk geografisk tidsskrift"

Stokke, K.

Medlem av redaksjonskomite, "Nordisk samhällsgeografisk tidsskrift"

Medlemmer av interne styringsorganer

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 16 medlemmer: 9 valgt fra den faste vitenskapelige staben (7 fra sosiologi og 2 fra samfunnsgeografi), 2 fra åremålsansatte, 3 studentrepresentanter (2 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi) og 2 fra administrativ stab.

I 1998 hadde instituttstyret følgende sammensetning:

Representanter for fast vitenskapelige personale:

For sosiologi:

Frønes, Ivar (bestyrer)
Kjølsrød, Lise
Leira, Arnlaug
Skog, Ole Jørgen
Mastekaasa, Arne
Widerberg, Karin
Fennefoss, Arvid (vara)
Albrechtsen, Erling (vara)
Otnes, Per (vara)

For samfunnsgeografi:

Haraldsen, Tone (fra 1.1-1.7)
Hesselberg, Jan (fra 1.7-31.12)
Knutsen, Hege

Representant for åremålsansatte:

Wærdahl, Randi
Rahman, Masudur (vara)

Studentrepresentanter

Sosiologi:

Baum, David (til 24.9.98)
Reim, Nina (fra 24.9.98)
Kristoffersen, Anne Schanke

Samfunnsgeografi:

Fleischer, Vincent V.
Jacobs, Kjersti (vara)

Representant for det administrative personale:

Mollestad, Kristian
Olsen, Manne
Bineau, Birgit D. (vara)

Kontorsjef Gudleik Grimstad var styrets sekretær

Fagstyrene

Fagstyret for sosiologi

Fagstyret bistår bestyreren med å samordne organenes virksomhet og føre tilsyn med instituttets samlede virksomhet, forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer.

For fast vitenskapelig personale:

Frønes, Ivar (bestyrer)
Kjølsrød, Lise
Leira, Arnlaug
Skog, Ole Jørgen

For åremålstilsatte:

Wærdahl, Randi

For studentene:

Baum, David (til 24.9)
Reim, Nina (fra 24.9)
Kristoffersen, Anne Schanke

Førstekonsulent Erlend Stabben var styrets sekretær til 1.9

Førstekonsulent Thomas Sandvik var sekretær fra 1.9

Fagstyret for samfunnsgeografi

For fast vitenskapelig personale:

Hesselberg, Jan (Visebestyrer) (forskningstermin til 1.7)
Haraldsen, Tone (visebestyrer til 1.7)
Knutsen, Hege
Solerød, Hans

For åremålstilsatte:

Sæther, Bjørnar

For studentene:

Fleischer, Vincent V.
Jacobs, Kjersti

Førstekonsulent Kritian Mollestad var fagstyrets sekretær

Ansatte

Følgende personer har vært ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i 1998:

Sosiologi

Vitenskapelige personale:

Professorer

Bråten, Stein
Enerstvedt, Regi (forskningstermin v-98 og h-98)
Leira, Arnlaug
Mastekaasa, Arne (forskningstermin v-98)
Mjøset, Lars
Otnes, Per
Petersen, Trond (75% ulønnet permisjon)
Skirbekk, Sigurd
Skog, Ole-Jørgen (forskningstermin h-98)
Widerberg, Karin (forskningstermin v-98)

Professor II

Brochmann, Grethe
Calhoun, Craig (til 30.6)
Engelstad, Fredrik (fra 11.8)
Lunde, Tormod
Ragin, Charles
Hearn, Jeff

Førsteamanuenser

Albrechtsen, Erling (forskningstermin v-98)
Berg, Anne Marie (vikar)
Album, Dag
Fennefoss, Arvid (forskninsgtermin v-98)
Frønes, Ivar
Hansen, Marianne Nordli
Kalleberg, Ragnvald (permisjon uten lønn)
Kjølsrød, Lise
Thagaard, Tove
Wetlesen, Tone Schou
Sivesind, Karl Henrik (vikar)

Amanuenser

Roggen, Ingar

Universitetslektorer

Veiden, Pål

Stipendiater

Brantsæter, Marianne (til 30.6)
Fangen, Katrine
Feiring, Marte (til 31.7)
Gezelius, Stig
Harpviken, Kristian B
Helland, Håvard (fra 1.10)
Meland, Pål (fra 1. 10)
Rahman, Masudur
Rønning, Geir (fra 1.10)
Teigen, Katrine
Wærdahl, Randi

Samfunnsgeografi

Vitenskapelig personale:

Professorer

Hesselberg, Jan (forskningstermin v-98)
Asheim, Bjørn Terje

Førsteamanuenser

Endresen Sylvi (forkningstermin v-98)
Haraldsen Tone
Knutsen, Hege M.
Solerød, Hans (forskningstermin v-98)
Stokke, Kristian
Wessel, Terje

Stipendiater

Birkeland, Inger J.
Einagel, Victoria I.
Samuelsen, Roar
Sæther, Bjørnar

Andre

Lømo, Aase (vikar, universitetslektor til 30.6)

Administrativt personale

Mancini, Marianne, kontorsjef (permisjon)
Grimstad, Gudleik, kontorsjef (vikar)
Bineau, Birgit D., 1. sekretær
Bugge, Tony, avd.ingeniør (permisjon)
Engstrøm, Berit, 1. sekretær
Olsen, Manne, 1. konsulent
Olsen, Marit Fosseli, 1. konsulent (permisjon)
Powers, Susan, konsulent
Mollestad, Kristian, 1.konsulent
Stabben, Erlend, 1.konsulent (permisjon fra 1.9)
Stensrud, Lin, konsulent (til 19.6.98)
Sørensen, Beate, 1.konsulent (vikar til 22.7)

Prosjektforum for arbeidslivsstudier

Herrestad, Ina, universitetslektor (til 28.2)
Jordfald, Hilde, 1.kons. (permisjon fra 1.1. til 27.6.98)
Alfsen, Jon Fredrik, 1. kons. (vikar til 30.9))
Wisth, Bjørn Arild, 1. kons. (vikar til 7.8.94))
Bleskestad, Bente, 1. kons.

Oslo-forskning:

Wessel, Terje, forskningsleder (1/5 stilling, fra 1.1.98-31.12.98)
Stabben, Erlend, 1.konsulent (1/5 stilling)

Publisert 12. okt. 2010 08:29