Kandidater 2002

Aakernes, Jan-Egil (2002): Sex, løgn og skuespill: En sosiologisk studie av backpackere og barjenter (Cand.polit.)

Aakvaag, Gunner C. (2002): - Hva holder et høymoderne samfunn sammen? - En drøftning av teorier om moderne sosial integrasjon hos Max Weber, Zygmunt Bauman og Jürgen Habermas (Cand.polit.)

Aarnes, Kittil Augunnson (2002): Mekanismer som fører til sosial integrasjon i et skolemiljø - En studie av endringer i et skolemiljø. (Cand.polit.)

Abrahamsen, Dag (2002): Tankens frihet eller nettets fangenskap? En studie av Internett som verktøy i skolens demokratiopplæring med utgangspunkt i Jürgen Habermas’ begrepsapparat og Stein Bråtens modellmaktteori. (Cand.polit.)

Ameku, Godswill Peggy Esinam (2002): “COPING WITH THE UNCERTAINTIES” THE CASE OF YOUNG FEMALE CARRIERS / PORTERS IN MAJOR MARKETS IN ACCRA, GHANA. (Cand.polit.)

Andersen, Monika (2002): Kontantstøttepappaen – særing eller mors lærling?” (Cand.polit.)

Andreassen, Irene (2002): Møte med velferdstatens institusjoner - En studie av det demokratiske likhetsidealet - illustrert ved det norske helse- og skolevesen (Cand.polit.)

Ann-Kristin Norum Abrahamsen, Ann-Kristin Norum (2002): Sykefravær - varierer forekomst og varighet mellom ulike aldersgrupper? (Cand.polit.)

Båshus, Trond (2002): Journalisters forståelse av makt (Cand.polit.)

Bøe, John Petter (2002): Innvandreres ressurser - Kan innvandreres sosiale og kulturelle kapital konverteres til økonomisk kapital? (Cand.polit.)

Bakken, Frøydis Marie (2002): - TELENÆRHET- (Cand.polit.)

Bang, Karl Henrik (2002): Materialistiske egoister og idealistiske hjelpere? (Mag.art.)

Berge, Kjersti (2002): - Hva er representativt i et representativt demokrati? - En studie av kjønnskvoteringsordningers legitimitet i et demokratisk politisk system (Cand.polit.)

Bigset, Gunhild (2002): Kulturformidling i minoritetsfamilier (Cand.polit.)

Bråten, Beret (2002): ”…det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.” Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet (Cand.polit.)

Collett, Daniel Leiv (2002): Integrasjon, identitet og kultur: Et kvalitativt studie av en ensartet gruppe immigrantungdom og deres ulike integrasjonsprosesser (Cand.polit.)

Dragland, Anja (2002): ’NORMALlSERING’ AV SVANGERSKAP, ET GODE FOR KVINNEN SELV? Et kvalitativ studie av kvinners opplevelse og erfaring med ”å være gravid” i det moderne (Cand.polit.)

Drange, Marit (2002): Biblioteket som sosial møteplass og kulturell ressurs: En lokal institusjon i endring. (Cand.polit.)

Eitrheim, Kristine Louise (2002): (klausul) ”Om å få de menneskelige relasjonene til å spille” - en studie om innføring av et datasystem i en organisasjon (Cand.polit.)

Eliassen, Melinda (2002): ”Sluts and Studs” - et intervjustudie om kjønn, sjekking og One-Night Stands. (Cand.polit.)

Foss, Line (2002): Ingen vei tilbake? En studie av identitet og hverdagsvirkelighet blant norske pensjonister i Marbella, på Costa del Sol. (Cand.polit.)

Friberg, Jon Horgen (2002): Sosial kapital, makt og mobilisering – en studie av fagbevegelsens organisering og demokratiske rolle i Bangladesh (Cand.polit.)

Garnås, Ingvild (2002): Familiebedrifters engasjement i lokalsamfunnet (Cand.polit.)

Goplen, Yngvild (2002): Korrupsjon i møtet mellom det tradisjonelle og det moderne –en studie av institusjonalisert korrupsjon i Bangladesh (Cand.polit.)

Gravås, Tonje Foosnæs (2002): - Kjærlighetens tvetydighet (Cand.polit.)

Grimstad, Sara Brøngel (2002): Korrupsjon i møtet mellom det tradisjonelle og det moderne – en studie av institusjonalisert korrupsjon i Bangladesh (Cand.polit.)

Gulbrandsen, Therese (2002): -TILLITSVALGTROLLEN - En analyse av arbeidsmåter og prioriteringer blant hovedtillitsvalgte i Norsk Helse- og Sosialforbund (Cand.polit.)

Hansen, Mariann Bellika (2002): ”Det er mange små butikker her” En sosiologisk studie av saksbehandleres skjønnsvurderinger av konstruerte kasus (Cand.polit.)

Hareide, Helene Grjotheim (2002): Txt back! - En kvalitativ studie av ungdommers bruk av mobiltelefon i hverdagen. (Cand.polit.)

Haukeland, Ragna (2002): Vekst eller vern? Ja takk begge deler! - En analyse av den politiske debatten om gasskraftverk. (Cand.polit.)

Helge, Hiram Jensen (2002): GULSKOGENPARKEN I MITT HJERTE OG I DEN GLOBALE VERDENSØKONOMIEN (Cand.polit.)

Hjelseth, Petter (2002): - Idrettsforening eller konsern? En studie av Stabæk Fotball (Cand.polit.)

Hole, Guren (2002): Verbale skittkastere eller poetiske avantgardister? Fortellinger om norsk raps identitet (Cand.polit.)

Iversen, Sylvia Koffeld (2002): - Om forståelser av drap (Cand.polit.)

Jønsberg, Eirik (2002): ”You’re in our world now” – Sosiale konsekvenser av onlinespill. (Cand.polit.)

Jensens, Børge (2002): Fra rasjonalitetens ABC til magiens IKT. - En analyse av teknologiens kulturelle endringskraft i grunnskolen. (Cand.polit.)

Johansen, Monica Skjøld (2002): Møte med velferdstatens institusjoner - En studie av det demokratiske likhetsidealet - illustrert ved det norske helse- og skolevesen (Cand.polit.)

Johansen, Astrid Skiftesvik (2002): Fra statsbasert veiledningsinstitutt til markedsbasert tjenesteyting - En studie av omstillingsprosessen ved Teknologisk institutt 1988 - 2001 (Cand.polit.)

Kavli, Anne Kristine (2002): - National Stereotypes. An exploratory study of young and well educated Australians, Americans, and Norwegians (Cand.polit.)

Kilen, Hanne (2002): DEN BIOMEDISINSKE SAMFUNNSKONTRAKTEN: En studie av sykemeldtes forhandlingssituasjon og tilpasningsstrategier mellom arbeid og trygd. (Cand.polit.)

Kramer-Johansen, Øystein (2002): Flyskrekkens årsaker og konsekvenser i et sosiologisk perspektiv (Cand.polit.)

Kristin, Gran Melandsør (2002): Ny retorikk - ny virkelighet? En analyse av bistandsrelasjonen slik den framstilles i NORADs strategier (Cand.polit.)

Krogstad, Camilla (2002): Med datamaskin som arbeidsredskap – en studie av brukerrollen (Cand.polit.)

Krohn, Renee Høegh (2002): -Bånd mellom generasjoner - forholdet mellom foreldre og skilte barn (Cand.polit.)

Lange, Ellen Halsbog (2002): Kjønnsrelatert mestring av arbeidsledighet blant unge i Norge og Finland. En kvantitativ studie. (Cand.polit.)

Lyng, Selma Therese (2002): Ansvar for egen identitetsforvaltning - en studie av ungdomsskoleelevers selvpresentasjoner i klasseromsundervisning og prosjektarbeid (Cand.polit.)

Lyngstad, Torkild (2002): Cultural Capital and Divorce in Norwegian First Marriages 1980--1999 (Cand.polit.)

Møller, Klas Schløsser (2002): Innovasjonsprosjekter er ikke som andre prosjekter – en kartlegging og fortolkning av prosjektdeltakeres handlingsfrihet i tre Innovasjonsprosjekter (Cand.polit.)

Malterud, Hege (2002): "tanker om ord med gjerninger" - en studie av maktforholdene i Den norske kirke (Cand.polit.)

Neegaard, Cathrine (2002): Dåp, Borgerlig navnefest og privat markering - En komparativ studie av tre ritualer (Cand.polit.)

Nordrik, Bitten (2002): BEDRIFTSBASERTE SERVICE- OG VELFERDSORDNINGER: Et nytt gode eller en felle? (Cand.polit.)

Pernille, Skotte (2002): FNs konvensjon om barns rettigheter: Globale normer og lokal gjennomføring (Cand.polit.)

Rødje, Kjetil (2002): Viljens triumf (Cand.polit.)

Ranglund, Ole Jørgen S (2002): - Mer velferd - mindre nasjonalisme. En selvmotsigende utvikling? (Cand.polit.)

Reitan, Ingrid Kristina (2002): Relasjoner i forandring - En studie som viser hvordan relasjoner i grupper kan forandres basert på metoden SPGR (Cand.polit.)

Reneflot, Anne (2002): Hans og hennes samboerskap - En kvantitativ og kvalitativ studie (Cand.polit.)

Sæther, Maj Berger (2002): Oppdragelse til rusmiddelbruk? En studie av foreldre - barn- relasjoner og bruk av alkohol hos 13 - 16-åringer i Asker og Bærum. (Cand.polit.)

Skjølås, Jane (2002): - Sladder - en kommunikasjonsform til besvær? (Cand.polit.)

Stalleland, Asle Danielsen (2002): - For the Poor, for the PR or for the Profits? Trans National Companies and Corporate Codes of Conduct. (Cand.polit.)

Sti, Tonje (2002): - Nærhet på avstand. Unge voksnes erfaringer med mobilkommunikasjon. (Cand.polit.)

Svalund, Jørgen (2002): ARBEID OG AUTONOMI: En studie av arbeidstakeres autonomi og konsekvenser av dette for arbeidstempo og medvirkning. (Cand.polit.)

Svendsen, Marianne (2002): Barnevernsinstitusjoner i Oslo – om ungdoms opplevelser knyttet til motivasjon, relasjoner og tillit (Cand.polit.)

Svenkerud, Siv (2002): AKTIV SYKMELDING - En kvalitativ studie av hva som kan hemme eller fremme rekrutteringen til og bruken av aktiv sykmelding i en produksjonsbedrift (Cand.polit.)

Syvertsen, Liza Anette (2002): -"Å blande folk og kompetanse" i fusjonsprosesser - En studie av fusjonsprosessen mellom Gjettum AS, Interconsult AS og IGP AS i et femårsperspektiv (1996 - 2001) (Cand.polit.)

Thomassen, Ole Jacob (2002): Desentralisering og teamarbeid: Arbeidsformer med skjulte negative konsekvenser? (Cand.polit.)

Thorsen, Anne (2002): Veien og valget - reisen til arbeid - En kvantitativ analyse av arbeidsreiser i hovedstadsområdet i perioden fra 1985 til 1998 (Cand.polit.)

Ugreninov, Elisabeth (2002): Marginalisering av ungdom i arbeidsmarkedet: Har foreldrenes samlivsbrudd noen betydning? (Cand.polit.)

Vølstad, Ann Tremblay (2002): ”Stemor, jeg?” – stemødres identitet og handlingsrom (Cand.polit.)

Vehler, Ivar (2002): Kunnskapsutvikling i praksis – en sammenliknende analyse av Rosenborg Ballklubb og Siemens AS (Cand.polit.)

Wedde, Elise (2002): Kjønnforskjeller i arbeidsledelse - en komparativ studie av Norge og Frankrike (Cand.polit.)

Willadssen, Kirsten Solveig Schaanning (2002): Jeg kan skrive til meg selv, men ikke til andre. En kommunikasjonssosiologisk undersøkelse av skrivevegring på grunnlag av minnearbeid og intervjusamtaler med noen arbeidsledere og ingeniører. (Cand.polit.)