Kandidater 1986-1989

Ødegård, Ola og Marit Undstad (1986): Lokale miljøers forming og bruk av datateknologi. En studie av Statens lønns- og personalsystem og dets betydning ved noen lønningskontorer. (Cand.sociol)

Ørstavik, Finn (1989): Engineers as masterbuilders of society. Technology creation and institution building at the Norwegian Defense Research Establishmen through 2 decades. (Mag.art)

Øverland, Erik (1986): 1985 - Sannhet og vitenskap i det etter-Orwellske året. (Mag.art)

Øverlid, Bjarne K. (1989): Apologi for bokklubben (Dagens bok). Skjønnlitteraturen i spenningsfeltet mellom livsverda og systemverda hans JŸrgen Habermas. (Cand.sociol)

Aasgaard, Geir (1987): Arbeid, dobbelt-tilknytning og hjemreiser. En sosiologisk studie av pakistanske innvandrere. (Cand.sociol)

Andersen, Arnfinn (1987): Coming Out, Coming Home. Vennskap som sosial strategi. (Cand.sociol)

Andersen, Edle (1987): Me e«kje noe kollektiv heller. En empirisk undersøkelse om naboskap og arkitektur i et boligområde. (Cand.sociol)

Andreassen:, Tone Alm (1986): Uten arbeid - ingen framtid. En analyse av offisielle norske oppfatninger om arbeid. (Cand.sociol)

Aubert, Marit (1989): M85 og studiet av hvorledes innføringsprosessem artet seg ved en barneskole i Drammen. (Cand.sociol)

Bakken, Børge (1988): Meritokrati og virtuokrati i kinesisk utdanningsreform. (Mag. art)

Barstad, Anders (1987): Helse, ulikhet og mestring. Om forklaring av sosiale ulikheter i helse. (Mag.art)

Bastøe, Per Øyvind (1986): Sosialplanlegging. En studie av planer og planarbeid i kommunene i Buskerud. (Cand.sociol)

Berg, Bente (1986): Barnehjemmet. En sosiologisk undersøkelse fra et barnehjem i Oslo. (Cand.sociol)

Berge, Guro og Astrid Halsa (1986): Pyramidens labyrint. Demokratisering og organisasjonsutvikling i en byråkratisk bedrift. (Cand.sociol)

Bergwitz, Øyvind (1989): Livskvalitet. Mot et psykologisk velferdsbegrep for samfunnsforskningen. Grunnlagsproblemer og ideologikritikk. (Cand.sociol)

Bjerke Karlsen, Karl (1988): Skilsmisse og samværsrett. En kvalitativ studie av 41 foreldre. (Cand.sociol.)

Bombouras, Iracles (1988): Gresk-norske blandingsekteskap. En intensiv studie av fem gresk-norske blandingsekteskap i Oslo. (Cand.sociol.)

Bratt, Christopher (1987): Egne interesser og kollektiv handling. Butikkansatte om arbeidstider og åpningstider - en pilotundersøkelse. (Mag.art)

Bryde, Arild (1986): "Statlige ønskemål, kommunale handlingsmål og lokale realiteter" - en casestudie av et kommunalt tiltaksprosjekt på helse- og sosialsektoren. (Cand.sociol)

Bygstad, Bendik (1987): Statlig systemutvikling - en casestudie. (Mag.art)

Christensen, Lise (1988): "Visst liker vi damer". En studie av mannskulturen i norsk dagspresse. (Mag. art) (Mag. art)

Danielsen, Øivind (1986): Popkonserten og idrettsstevnet som symbolske institusjoner. En sosiologisk fremstilling av publikum, ritualer og symbolikk. (Mag.art)

Danielsen, Arild (1987): Om kurarbeiders rasjonalitet. To kursteder for alkoholikere sett i lys av noen perspektiver fra "forstående sosiologi". (Mag.art)

de Bruyn-Ouboter, Mar’a E. (1987): De que maner la mœsica de Schšnberg y de Stravinsky es una expresi—n o un resultado de los cambios sociales. Un esbozo sobre sociolog’a de la mœsica. (Cand.sociol)

Dulsrud, Arne (1988): Frivillighet og tvang En analyse av friville organisasjoners forhold til offentlig støtte. (Mag. art)

Einarsen, Ole Fredrik (1989): Vil du ikke, så skal du ! En drøftelse av forholdet mellom tvang og frivillighet i det AIDS-forebyggende arbeid, sett i lys av virksomhetsteorien. (Cand.sociol)

Ellefsen, Bodil (1986): Andres hjem - vår arbeidsplass. Arbeidskrav og rolleutforming i hjemmesykepleien. (Cand.sociol)

Fløtten, Tone og Inger Lise Solvang (1989): Klass , livstil og reising. En studie av norske pakketurister (Cand.sociol.)

Fosser, Kari (1986): Uformell sosial støtte og ulykker. En intervjuundersøkelse av et utvalg trafikkskadde og deres sosiale nettverk. (Cand.sociol)

Fossestøl, Knut (1988): Modernitet, normativitet og identitet. (Mag. art)

Froestad, Wenche (1989): Jenter i tradisjonelle mannsfag - deres opplevelse av fag og miljø. (Mag.art)

Fryjordet, Jorunn (1986): Ungdomsopptøyer i Oslo: Natta til første mai. En undersøkelse av opptøyene i Oslo sentrum natt til 1. mai 1978-84. (Cand.sociol)

Furseth, Inger (1986): Samfunnsreligion i Norge? En sosiologisk analyse av nasjonal legitimering 1905-1980. (Mag.art)

Günther, Oddhild (1989): Kommunal service til funksjonhemmede i Bærum. En analyse av tjenester og udekkede behov. (Cand.sociol)

Gjertsen, Finn (1987): Selvmord i Norge. (Cand.sociol)

Grøver, Tone (1989): Post-revolusjonær korporativisme i Nicaragua. En studie av nicaraguanske interesseorganisasjoner og deres innflytelse i beslutningskanalene. Konsekvenser for måloppnåelse på kort og lang sikt. (Mag.art)

Grut, Lisbeth (1987): Informatikk fra et sosiologisk syspunkt. Om samfunnsorientert undervisning i teknologisk utdanning. (Mag.art)

Gundersen, Frode (1988): Vitenskap, naturforvaltning og politikk. En studie av relasjonene mellom naturvitenskapelige forskningsmiljøer, offentlig naturforvaltning og frivillige naturvernorganisasjoner i Norge fram til 1965. (Mag. art)

Høiberg, Marit (1986): Hjelpere i hvitt. En studie av hjelpepleieryrkets forskjellighet. (Cand.sociol)

Hall Hansen, Rolf (1986): Kommunikasjon mellom mennesker. En kritikk av sender-mottakerperspektivet i lys av begrepene intersubjektivitet, mening og livsverden. (Cand.sociol)

Halsa, Astrid og Guro Berge (1986): Pyramidens labyrint. Demokratisering og organisasjonsutvikling i en byråkratisk bedrift. (Cand.sociol.)

Hammerlin, Yngve (1986): Sjølmord og livstruende virksomheter i lys av virksomhetsteorien. (Mag.art)

Haug, Anne Brit (1989): Foreign investments and technology transfer to the Third World. A case study. (Cand.sociol)

Hem, Aase Brith (1986): Hvorfor barn ? Om moderskapets betydning i kvinners liv. (Cand.sociol)

Henriksen, Øystein (1989): Stoffbrukskarrieren; fra nygjerrighet til avhengighet. En studie av stoffbruks-karrierer. (Cand.sociol)

Herrestad, Ina Cecilie (1989): Organisasjonskultur og omstilling. En analyse av grafikerne på Statens kartverk og deres problemer med omstilling. (Mag.art)

Hillesund, Terje (1989): Medie-om-mediestoff. Er fjernsynet Dagbladets skjulte redaktør? En studie i fjernsynets påvirkning av avisenes journalistikk med Dagbladet som case. (Mag.art)

Hindahl, Olav (1986): Norske kulturtidsskrift. En undersøkelse av 6 tidsskrifters redaktører og abonnenter. (Mag.art)

Hoel, Ingvild (1988): Gravide rusmiddelbrukere og hjelpeapparatet. (Cand.sociol.)

Holte, Hilde (1987): Er kunnskap makt? Bytteteoretisk tilnærming til valg av kilde til kunnskap på kontor. (Cand.sociol)

Huserbråten, Kirsti Anita (1987): Arbeiderstudenter. En undersøkelse om forutsetninger for og konsekvenser av sosial mobilitet. (Cand.sociol)

Hyllseth, Berit (1988): Nytte og danning - en motsetning? Universitetet og samfunnet i et historisk perspektiv. (Cand.sociol.)

Ihler, Margaret (1988): Ugift samliv: Innledning eller alternativ til ekteskapet? En intervjuundersøkelse blant ugifte samboende og ektepar. (Cand.sociol.)

Jacobsen, Eivind (1986): Ny informasjonsteknologi i detaljhandelen. En analyse av innføring og bruk av ny informasjonsteknologi i detaljhandelen - med spesielt fokus på kundeinteressene i innkjøpsvirksomheten. (Mag.art)

Jacobsen, Mabel Audrey (1988): En sammenlignende studie av lærersituasjonen i to Finnmarkskommuner (Cand.sociol.)

Johannessen, Asbjørn (1987): Funksjonshemmede og sosial kontakt. En undersøkelse blant 500 funksjonshemmede i Oslo. (Cand.sociol)

Karlsen, Marit (1986): Helseforestillinger i endring. Om kvinners forhold til helse og sykdom etter innføringen av moderne helsetjeneste i Botswana. (Cand.sociol)

Kasa, Sjur (1988): Historiske røtter til økonomisk avhengighet - en undersøkelse av Brasils utvikling. (Mag. art)

Khan, Muhhamed F. (1987): Purdah, Women and Work: A Case study of a village in Pakistan Punjab (Cand.sociol)

Kroken, Anne (1986): Gårdsromsrehabilitering. -Fysiske omgivelser og deres betydning for sosialt liv. (Cand.sociol)

Kummen, Liv (1989): Håpløse gravide eller hjelpeløse praktikere ? Evaluering av Ullevålsteamet, en rådgivende virksomhet rettet mot tiltaks-apparatets arbeid med sosialt belastede gravide i Oslo kommune. (Cand.sociol)

Løland, Tom (1988): Vitenskap - handling og legitimering. Et bidrag til forskningspolitikkens teoretiske grunnlag. (Mag. art)

Lie, Bente (1987): Et yrke tar form. En analyse av hjemmehjelpernes yrkesrolle og yrkesutdanning. (Cand.sociol)

Lieng, Laila (1986): Kvinnerollen i endring. Et generasjonsperspektiv på det synkende barnetall. (Cand.sociol)

Lilleaas, Ulla-Britt (1987): Stoff som ressurs. Om legeprofesjonens bruk av narkotiske stoffer i forrige århundre. (Cand.sociol)

Lorentzen, Marit (1988): Hans og hennes: Karriere og dagliglivsorganisering blant juristektepar. (Cand.sociol.)

Lybæk, Trond (1989): The Beatles." Om popmusikk og ung offentlighet. (Cand.sociol)

Mørk, Eiliv (1986): Kompensatorisk forbruk. (Mag.art)

Meyer, Morten (1987): Total omsorg eller frihet. Innesperring av psykiatriske langtidspasienter i egne sykehus eller utvikling av alternative boformer? (Cand.sociol)

Mjaatvedt, Olav (1989): Vei og bom. Om veibruk, livsstil og dominans i relasjon til kollektivt konsum av veiene (Cand.sociol)

Moland, Leif Erling (1987): Blir de alle like? Kvinner og menn i ledelse; handlingsevne og muligheter. En sosiologisk case-studie av ledere i to norske bedrifter. (Cand.sociol)

Nilsen, Øystein (1989): Psykiatri som utvendig praksis. Fra "doktoren" til "funksjonæren" som pasientens idealtypiske motspiller i behandlingsrelasjonen ? En meta-teoretisk og metodologisk drøftelse. (Mag.art)

Nondal, Turid J. (1989): Den "lille" forskjellen. En diskusjon av forståelser av mote. (Mag.art)

Noodt, Marianne (1986): Sykdom: Rolle, avvik, atferd? (Mag.art)

Nordhaug, Kristen H. (1989): Utvikling og underutvikling i den europeiske periferien. Økonomiske (Cand.sociol)

Nordtug, Magnar (1988): Du skal samle og avle rikdom. Tre sosiologiske essays om moralen, renten og staten i forhold til rikdomsoppsamling. (Cand.sociol.)

Nybakk, Rune (1989): Likestilling i informasjonssamfunnets yrker ? Informasjonsyrkenes og informasjonsteknologiens rolle i segregeringen og kvalifikasjonsutviklingen i den samfunnsmessige arbeidsdelingen. (Cand.sociol)

Nystad, Bente (1989): Kvinners skilsmISSe. En kvalitativ undersøkelse. (Cand.sociol)

Poppe, Christian (1989): Konstituering av arbeidsløshet - en historisk perspektiv. (Cand.sociol)

Rangnes, Jørn Leif (1987): Nye utfordringer for regionalpolitikken. Politikk og problem i utakt. (Cand.sociol)

Rinde, Magne (1986): Pappa, hvor er du ? Farsrolla og barneomsorg i familien. Ei teoretisk analyse. (Cand.sociol)

Sætre, Marianne (1988): Seksualisert vold. Seksuelle overgrep mot barn, seksuell kultur og identitesbekreftelse. (Mag. art)

Sørvald, Marit (1986): Industrisamrbeid nord-sør: muligheter for kvinner ? En case-studie av kvinnelige arbeidere i 3 norske samarbeidsbedrifter i Sri Lanka. (Cand.sociol)

Sandvik, Tor (1987): Kultur: Sektor eller nivå. En kritisk analyse av norsk kulturpolitikk og offentlig kulturforvaltning i forhold til en sosiologisk kulturforståelse. (Cand.sociol)

Sarfi, Eva (1988): Sosiologi og kritikk. En gjennomgang og drøfting av det vitenskapsteoretiske syn som ligger til grunn for Emile Durkheim og JŸrgen Habermas' kritikk av det moderne samfunn. (Mag. art)

Schou, Arild Henrik (1988): Drosjenæringen Fra laug til industri? (Cand.sociol.)

Semb, Turid (1989): Byfornyelse i en mellomstor by. Boligutbedring i et byutviklingsperspektiv (Cand.sociol)

Skard, Håkon (1986): Offentlighetsteori og lokal TV. (Mag.art)

Skarstein, Anny (1989): Usamde om det same ? Ein innhaldsanalyse av Norsk Militært Tidsskrift og Ikkevold. (Cand.sociol)

Skogen, Kjetil (1988): Klasse, kultur og arbeid Hvordan arbeiderklasseungdom reproduserer arbeiderklassekultur. (Cand.sociol.)

Smeby, Jens-Christian (1986): Bruk for andre - bruk for hverandre. En drøfting av yrkesomsorg og næromsorg. (Mag.art)

Solvang, Inger Lise og Tone Fløtten (1989): Klass , livstil og reising. En studie av norske pakketurister (Cand.sociol)

Steinbru, Anita (1986): Kvinners muligheter i arbeidsorganisasjonen. En undersøkelse av fordelings-prosesser i en bank, med vektegging på faktorer som virker inn på kvinners stilling i avansementsstrukturen. (Cand.sociol)

Steinsvik, Åsa (1989): Livsløp og flytting. En studie av ungdomsflytting i Norge. (Cand.sociol)

Strandbakken, Pål (1987): Protestantisme, kapitalisme og sosial endring. En historisk-sosiologisk studie av Hauge-vekkelsens økonomiske aspekter i lys av Webers teorier om den protestantiske etikk. (Mag.art)

Svabø, Anna Gudrun (1988): Privat sykepleietjeneste. En undersøkelse om tilbud og eventuelle årsaker. (Cand.sociol.)

Tekelioglu, Orhan (1989): Foucault and the subject: a sociological reading. (Cand.sociol)

Tungland, Else M. (1989): Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det.... Et forsøk på å etablere rehabiliteringsavdeling for eldre på sykehjem. (Cand.sociol)

Ulstrup Tønnessen, Anne Cathrine (1988): Fra marginalitet til hegemoni. Endringer i kvinnerollen. (Cand.sociol.)

Undstad, Marit og Ola Ødegård (1986): Lokale miljøers forming og bruk av datateknologi. En studie av Statens lønns- og personalsystem og dets betydning ved noen lønningskontorer. (Cand.sociol.)

Vabø, Mia (1986): ... organisasjonsform - en balansekunst. (Cand.sociol)

Valen-Sendstad, Hanne (1986): Sykepleier og skiftarbeider. En undersøkelse av turnsusens konsekvenser for sykepleierne og sykehusavdelingen. (Cand.sociol)

van den Eede, Ervin (1988): Utvikling og destabilisering Mosambik og Nicaragua. (Cand.sociol.)

Veiden, Pål (1987): Liberalisme og sosialdemokrati. Tocqueville, Hayek, Dahrenfort og det sosialdemokratiske svaret. (Cand.sociol)

Vestby, Guri Mette (1989): Voksnes "barnebilder" og barns status. Om barn som kunnskapskilde og bidragsytere. (Cand.sociol)

Wie, Magnhild (1986): Fusjon - frustrasjon eller ny fremtid ? Fusjonen Storebrand-Norden sett i lys av fusjonslitteratur, spørreundersøkelser deltagende observasjon, intervju og skriftlige kilder. (Mag.art)

Woll, Jan Erik (1986): Ledelse og bedriftskultur - monolog eller dialog. En litteraturstudie. (Cand.sociol)