English version of this page

WEGO-ITN: Well-being, Ecology, Gender and cOmmunity - Innovation Training Network

WEGO-ITN er det første europeiske forskningsnettverket av sitt slag innen feministisk politisk økologi. Det tar mål av seg å møte sosioøkologiske utfordringer knyttet til policyvirksomhet for å hjelpe lokalsamfunn med å skape en omstillingsdyktig, rettferdig og bærekraftig fremtid.

Om prosjektet

Feministisk politisk økologi (FPØ) bygger videre på politisk økologi ved å undersøke hvordan kjønn reproduseres i og gjennom praksiser, politikk og handlinger knyttet til miljøforandringer. Ved å basere seg på samarbeids- og handlingsorienterte metodologier analyserer FPØ hvilke virkninger økologiske og økonomiske kriser har på ulike kjønn i deres sosiale omgivelser.

WEGO-ITN er et internasjonalt nettverk bestående av ledende forskere innen FPØ som har startet et forsknings- og opplæringsprogram med mål om å utdanne den neste generasjonen forskere på feltet. Prosjektet skal forske på hvordan lokalsamfunn har utviklet strategier for å bygge en omstillingsdyktig og bærekraftig fremtid. I siste instans skal WEGO-ITN gi råd om hvilke strategier som bør benyttes for å nå FNs bærekraftsmål.

Mål

Prosjektet har følgende mål:

(i) Etablere et aktivt FPØ-nettverk av høy kvalitet som knytter sammen forskere, samfunn og policyskapere i Europa. Prosjektgruppen skal jobbe for størst mulig virkning på miljø- og utviklingspolitikk, og for positive endringer for samfunnene som er involvert i forskningen.

(ii) Utdanne en ny generasjon med unge forskere i et forskningsprogram som har samfunnsmessig relevans.

(iii) Styrke FPØ som en viktig tilnærming for å oppnå bærekraftig utvikling. Dette skal prosjektgruppen gjøre ved å gi nye perspektiver på kjønn som er relevante for miljø- og utviklingspolitikken knyttet til FNs bærekraftsmål.

Individuelle prosjekter

To av WEGO-ITNs individuelle Ph.D.-prosjekter er knyttet til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Begge prosjektene blir veiledet av Andrea J. Nightingale og Karen O'Brien.


Ankita Shrestha: Climate change adaptation programmes and political violence in Nepal

Shresthas prosjekt undersøker hvilken rolle politiske subjektiviteter spiller når det gjøres beslutninger om hvem som styrer hvem. Prosjektet ser på hvordan diskursen rundt tilpasningsprogrammer for klimaendringene fører til maktkamper som legitimerer visse typer kunnskaper og praksiser, mens andre delegitimeres; og på hvordan konsekvensene av disse maktkampene bestemmer utfallet av hvordan klimaendringene blir håndtert i Nepal. 

Undersøkelsen skal fokusere på narrativene om miljøendringer; reglene og praksisene for å bestemme over ressurser; maktkampen om retten til å styre; og prosessene som leder frem til anerkjennelse av ansvar og evne til å svare på miljøendringer.

Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan en kan håndtere de sosiale årsakene til sårbarhet og urettferdighet på måter som kan minske risikoen for videre konflikt.


Eoin Farrelly: Transformation of small-scale fishing communities

Farrellys prosjekt tar for seg den globale krisen i småskalafiske som skyldes sammenkoplinger av økologiske og sosiale prosesser. Fokus vil ligge på problemene som fiskesamfunnene som driver i småskala opplever på grunn av nedgangen i de europeiske fiskebestandene. Eksempler på dette er fallet i det skotske sildefisket som foregår nær land, nedgangen i torskebestanden i Nordsjøen og den drastiske tilbakegangen for fiskebestanden i Middelhavet.

Prosjektet skal gi et FPØ-perspektiv på tiltak innen commoning (dvs. forvaltning av fellesgoder) i kystsamfunn. Eksempler på dette er fiskelag som har tatt kvotene sine ut av spekulasjonsmarkedene og dannet alternative markeder, og merking som sporer fisk til bestemte båter og fangstteknikker.

Prosjektet skal forklare hvordan tiltak innen commoning bidrar til å endre subjektiviteter og til å skape felleskap og en forpliktelse til kollektive fiskepraksiser, samt sette til side markedsrasjonalitet til fordel for alternative ideer om bærekraftig utkomme.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, under Marie Sklodowska-Curie tildeling nr. 769408.

Samarbeid

The International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam (ISS-EUR) er koordinator for prosjektet. Universitetet i Oslo deltar som partner.

For mer informasjon, se nettsiden til WEGO-ITN

Varighet

1. januar 2018 - 31 januar 2022.

 

Publisert 7. aug. 2019 19:02 - Sist endret 1. feb. 2022 16:09