Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS) (avsluttet)

MASIS-prosjektet skal leie fram til eit nettverk av nasjonale ekspertar.

Desse ekspertane skal beskrive, analysere og kommentere dei nasjonale landskapa innanfor Science in Society (SiS),  politikk, forskingsaktivitetar og ressursar i EUs medlemsstatar, samt land knytt til EUs rammeprogram innan forsking. Det viktigaste målet er å identifisere trendar, styrker og veikskapar, samtidig som ein skal finne eventuelle Science in Society-spesifikke barrierar som hindrar dei europeiske forskingsaktivitetane.

For meir informasjon, sjå dei engelske prosjektsidene.

Deler av forsiden til en MASIS-rapport

 

Publisert 19. okt. 2010 13:59 - Sist endret 30. juli 2015 10:35

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon og e-post
22 85 52 57 (telefon)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no