Kausale mekanismer, identifikasjon og modellering (avsluttet)

Dette prosjektet skal utvikle og koordinere kurstilbudene i doktorgradsutdanningen i sosiologi. Prosjektet vil bidra til å øke den faglige kvaliteten på doktorgradsutdanningen, styrke kompetansen i analytiske og statistiske metoder blant nyutdannede norske sosiologer, bidra til koordinert innsats og samarbeid mellom de gradsgivende institusjonene, samt styrke samarbeidet mellom disse og instituttsektoren som huser en stor andel av doktorgradsstudentene.

Om prosjektet

Sosiologer har tradisjonelt gjort bruk av «statistisk kontroll» for å nærme seg årsaksforklaringer. De siste tiårene har definisjon og identifikasjon av kausaleffekter ved hjelp av teknikker som i mindre grad rammes av problemene knyttet til uobserverte faktorer fått stor oppmerksomhet innenfor flere retninger i samfunnsvitenskap (Morgan og Winship 2007).

Kurstilbudet ved flere norske universiteter er preget av at slike metodekurs gjerne blir undervist i av innleide lærerkrefter uten forankring i sosiologisk fagtradisjon. Kursprogrammene har vært preget av ad hoc-løsninger med lite forutsigbarhet for studentene i hvilke kurs som tilbys og til hvilke tidspunkt de tilbys.

Prosjektet inneholder tre ulike tiltak som hver for seg vil forbedre ph.d.-utdanningen i sosiologi. Tiltakene fokuserer på hhv. a) spesifisering av testbar teori og utvikling av forskningsdesign som kan gi gode tester, b) styrking av kompetansen i statistiske analyseteknikker og c) større utnyttelse av mulighetene som bor i norske administrative registerdata.

Prosjektet skal besørge at det blir arrangert ph.d.-/forskerkurs i kausal modellering med et spesifikt fokus på sosiologiske problemstillinger. Kursene planlegges med ambisjoner om spesielt høy kvalitet både i kursets innhold og lærekrefter, og oppfølgingen i etterkant av kurset. Temaene som vil bli undervist i er blant annet -- identifikasjon av kausale effekter vha "directed acyclical graphs", eksperimentdesign og statistisk-økonometrisk kausalanalyse. Videre vil det bli arrangert kurs i ulike statistiske analyseteknikker ved jevne mellomrom, for å øke forutsigbarheten i kurstilbudet for ph.d.-studenter. Det siste tiltaket er å arrangere workshops for ph.d.-studenter i den praktiske bruken av de ulike design-strategiene og analyseteknikkene på norske registerdata.

Mål

Dette prosjektet skal utvikle og koordinere kurstilbudene i doktorgradsutdanningen i sosiologi. Prosjektet vil bidra til å øke den faglige kvaliteten på doktorgradsutdanningen, styrke kompetansen i analytiske og statistiske metoder blant nyutdannede norske sosiologer, bidra til koordinert innsats og samarbeid mellom de gradsgivende institusjonene, samt styrke samarbeidet mellom disse og instituttsektoren som huser en stor andel av doktorgradsstudentene.

Hovedmålene er å arrangere ph.d./forskerkurs i 

  • identifikasjon av kausale effekter vha "directed acyclical graphs"
  • eksperimentdesign
  • statistisk-økonometrisk kausalanalyse
  • ulike statistiske analyseteknikker

Bakgrunn

Prosjektet ledes av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Samarbeidspartnere i prosjektet er:

  • Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Norsk Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet.
  • Statistisk sentralbyrå, seksjon for demografi og levekårsforskning
  • NOVA

 

 

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 25. okt. 2012 09:45 - Sist endret 11. mai 2020 11:38