Rolv Mikkel Blakar

Professor emeritus
Bilde av Rolv Mikkel Blakar
English version of this page
Mobiltelefon +47-92421444
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Ideologiske og verdimessige endringar i samfunnet.

 • Makt og sosiale relasjonar

Saman med Hilde Eileen Nafstad organiserer og gjennomfører eg eit omfattande prosjekt der vi kartlegg den ideologiske utviklinga i det norske samfunnet gjennom dei siste tiår slik den avspeglar seg i endringar i språket i den offentlege diskursen (avisspråket). Prosjektet har også ei komparativ tilnærming ved at vi samanliknar utviklinga i ei rekke land: Særleg samanliknar vi med omsyn til fellesskap, individualisme, sosial rettferdighet og altruisme.

Undervisning

Bakgrunn

 • Utdanna cand. psychol. frå Universitetet i Oslo i 1970.

 • Eg er språkpsykolog og kommunikasjonsteoretikar

 • Eg har i alle år vore tilsett ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å forske og undervise innafor språkpsykologiske og kommunikasjonsteoretiske tema, har eg heile tida vore opptatt av fagets og forskingas rammevilkår, og har derfor tatt på meg ei lang rekke tunge verv, som til dømes instituttstyrar (tre periodar), dekan for Det samfunnsvitskapelege fakultetet, prorektor for Universitetet i Oslo.

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Sosialpsykologi, Kritisk psykologi

Publikasjoner

Nafstad, H. E., Blakar, R. M., Botchway, A. & Rand Hendriksen, K. (2009). Globalization, ideologies and well being: a study of a West African and a North-European society. Journal of Positive Psychology, 4, 305-315.
 

Nafstad, H. E., Blakar, R. M., Carlquist, E., Phelps, J. M. & Rand Hendriksen, K. (2009). Globalization, neo liberalism and community psychology. American Journal of Community Psychology, 43, 162-175.


 Nafstad, H. E., Blakar, R. M., Carlquist, E., Phelps, J. M. & Rand Hendriksen, K. (2007). Ideology and power: The influence of current neo-liberalism in society. Journal of Community and Applied Social Psychology, 17, 313-327.
 

 • Bahl, Nina Kavita Heggen; Øversveen, Emil; Brodahl, Morten; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Ness, Ottar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). In what ways do emerging adults with substance use problems experience their communities as influencing their personal recovery processes? Journal of Community Psychology. ISSN 0090-4392. 50, s. 3070–3100. doi: 10.1002/jcop.22816.
 • Bahl, Nina Kavita Heggen; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Langvik, Eva (2021). Living in the Era of an Ideological Climate of Globalisation: A Study of Psychological Sense of Community Among Young and Older Adults in Two Cultures (India and Norway). Challenges for Community Psychology and the Applied Social Sciences. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12, s. 1–14. doi: 10.3389/fpsyg.2021.718190. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bahl, Nina Kavita Heggen; Landheim, Anne; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Brodahl, Morten (2021). Mapping, assessing and promoting multiple psychological senses of community (MPSOC) through clinical pathways for treating substance use problems. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. s. 1–18. doi: 10.1177/1455072520985976. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bahl, Nina Kavita Heggen; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Landheim, Anne & Brodahl, Morten (2019). Multiple senses of community and recovery processes. A pilot study for a national evaluation of the experiences of persons with substance use problems receiving help and services from Norwegian municipalities. Journal of Community Psychology. ISSN 0090-4392. 47, s. 1399–1418. doi: 10.1002/jcop.22194. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bahl, Nina Kavita Heggen; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Geirdal, Amy Østertun (2017). Responsibility for Psychological Sense of Community and Well-Being in Old Age: A Qualitative Study of Urban Older Adults in Norway. Open Journal of Social Sciences. ISSN 2327-5960. 5, s. 321–338. doi: 10.4236/jss.2017.57020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2017). Understanding Satisfaction: An Analysis of the Meaning Potential of the Word "Satisfaction" in Everyday Norwegian Language. Journal of Happiness Studies. ISSN 1389-4978. 19(4), s. 939–959. doi: 10.1007/s10902-017-9854-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlquist, Erik; Ulleberg, Pål; Delle Fave, Antonella; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2017). Everyday Understandings of Happiness, Good Life, and Satisfaction: Three Different Facets of Well-being. Applied Research in Quality of Life. ISSN 1871-2584. 12(2), s. 481–505. doi: 10.1007/s11482-016-9472-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Ulleberg, Pål; Delle Fave, Antonella & Phelps, Joshua (2017). Well-being vocabulary in media language: An analysis of changing word usage in Norwegian newspapers. Journal of Positive Psychology. ISSN 1743-9760. 12(2), s. 99–109. doi: 10.1080/17439760.2016.1163411. Fulltekst i vitenarkiv
 • Türken, Salman; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Phelps, Joshua (2016). Youth's future orientation and well-being: Materialism and concerns with education and career among Turkish and Norwegian youth. International Journal of Child, Youth and Family Studies. ISSN 1920-7298. 7, s. 472–497. doi: 10.18357/ijcyfs73-4201616175.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2016). Individ, relasjoner, kontekst og sosiale fellesskap. I Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Bruer, Erlend Sand (Red.), Morgendagen har nye muligheter. Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne.. John Grieg forlag. ISSN 978-82-533-0340-6. s. 9–16.
 • Türken, Salman; Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Roen, Katrina (2016). Making Sense of Neoliberal Subjectivity: A Discourse Analysis of Media Language on Self-development. Globalizations. ISSN 1474-7731. 13(1), s. 32–46. doi: 10.1080/14747731.2015.1033247.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2013). Språk var makt: Tilbakeblikk på samtid og framtid. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 68(3), s. 9–16.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2013). Community-psykologi: Lokalt og globalt :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(5), s. 419–425.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2012). From an individualized to a societal social psychology: Ideology and ideological changes as reflected in language usage. Annual Review of Critical Psychology. ISSN 1746-739X. 10, s. 741–755. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2012). Ideology and social psychology. Social & Personality Psychology Compass. ISSN 1751-9004. 6, s. 282–294. doi: 10.1111/j.1751-9004.2012.00428.x.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Botchway, Albert; Bruer, Erlend Sand; Filkukova, Petra & Rand-Hendriksen, Kim (2012). Communal values and individualism in our era of globalization: A comparative study of three different societies. I Knoop, Henrik H. & Delle Fave, Antonella (Red.), Well-Being and Culture: Cross-Cultural Advancements in Positive Psychology. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-94-007-4611-4. s. 51–69. doi: 10.1007/978-94-007-4611-4_4.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2012). Towards a psychology for a humankind and a planet under mutiple threats: A social psychology of ideology. I Valentim, Joaquim Pires (Red.), Societal Approaches in Social Psychology. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-0343-0455-9. s. 61–80.
 • Phelps, Joshua Marvle; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Rand-Hendriksen, Kim (2012). Symbolic Boundaries and Ideology in the Norwegian Multicultural Society: A Longitudinal Study of Public Discourse. Journal of Community and Applied Social Psychology. ISSN 1052-9284. 22(3), s. 187–205. doi: 10.1002/casp.1126.
 • Roen, Katrina; Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2011). ‘Disappearing’ transsexuals? Norwegian trans-discourses, visibility, and diversity. Psykologisk tidsskrift. ISSN 1501-7508. s. 28–33.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2010). Society, globalizing ideologies and critical psychology. Connected. Newsletter of the International Society of Critical Health psychology.. 1(3), s. 4–4.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Rand-Hendriksen, Kim (2009). The spirit of society and the virtue of gratitude: Shifting societal ideologies of gratitude. I Freire, Teresa (Red.), Understanding positive life. Research and practice on positive psychology. Climepsi Editores. ISSN 978-972-796-310-2. s. 291–312.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2009). Ideologier om fellesskapsordninger i en nyliberalistisk tid. I Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (Red.), Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38481-1. s. 135–148.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Individualisme og fellesskapsverdier i dagens norske samfunn. I Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (Red.), Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38481-1. s. 149–164.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Phelps, Joshua Marvle & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Globalization, Neo-Liberalism and Community Psychology. American Journal of Community Psychology. ISSN 0091-0562. 43(1-2), s. 162–175. doi: 10.1007/s10464-008-9216-6.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Botchway, Albert & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Globalization, ideologies and well-being: a study of a West-African and a North-European society. Journal of Positive Psychology. ISSN 1743-9760.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Carlquist, Erik (2009). Community psychology in Norway: Changing conditions and new challenges. Forum Gemeindepsychologie. ISSN 1430-094X. 14(2), s. 1–15.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2008). Changing societal ideologies: A backdrop for understanding ethical isues. I Robinson, Simon & Strain, John (Red.), Ethics for Living and Working. Troubador Publishing Ltd. ISSN 978-1-84876-002-8. s. 31–38.
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2007). Community Psychology in a Scandinavian Welfare State: The Case of Norway. I Reich, Stephanie; Riemer, Manuel; Prilleltensky, Isaac & Montero, Maritza (Red.), International Community Psychology. History and theories. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-0-387-49499-9. s. 282–298.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2007). Community and care work in a world of changing ideologies. Community, Work and Family. ISSN 1366-8803. 10, s. 329–340.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Phelps, Joshua Marvle & Rand-Hendriksen, Kim (2007). Ideology and power: The influence of current neo-liberalism in society. Journal of Community and Applied Social Psychology. ISSN 1052-9284. 17, s. 313–327. doi: 10.1002/casp.931.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Kulturelle forskjeller, sosial klasse, språk og kompensatorisk undervisning. I Blakar, Rolv Mikkel (Red.), Språk er makt. Pax Forlag. ISSN 82-530-2851-2. s. 178–195.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Ideologier kartlagt gjennom mediespråket: En analysemetode. I Blakar, Rolv Mikkel (Red.), Språk er makt. Pax Forlag. ISSN 82-530-2851-2. s. 262–290.
 • Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2006). Communication ethics: Towards a definition of communication that encompasses ethical dimensions. I Keeble, Richard (Red.), Communication ethics today. Troubador Publishing Ltd. ISSN 1-905237-68-5. s. 177–186.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2006). Språk er makt gjennom 35 år (1970-2005). I Blakar, Rolv Mikkel (Red.), Språk er makt. Pax Forlag. ISSN 82-530-2851-2. s. 11–45.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik; Aasen, Ingvild & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Assumptions in psychology and ideological shifts in society: A challenge for positive psychology. I Delle Fave, Antonella (Red.), Dimensions of well-being. Research and interventions. Edizioni FrancoAngeli. ISSN 88-464-7362-0. s. 512–528.
 • Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2006). Critical psychology in Norway: A brief review commenting on why critical psychology is currently virtually absent. Annual review of critical psychology. ISSN 1464-0538. 5, s. 167–173. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik; Rand-Hendriksen, Kim & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Globalizzazione, ideologia e benessere. Passaggi. ISSN 1826-5219. 11(6), s. 55–76.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Phelps, Joshua Marvle; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2005). The representation of social issues in public discourse and newspaper language. European Journal of Social Psychology. ISSN 0046-2772. 35, s. 829–833. doi: 10.1002/ejsp.268.
 • Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2004). Kommunikasjon - etikk og motivasjon. I Nafstad, Hilde Eileen (Red.), Det omsorgsfulle mennesket. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-32941-9. s. 150–176.
 • Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2004). A definition of communication encompassing ethical dimensions. Ethical Space: The International Journal of Communication Ethics. ISSN 1742-0105. 1(4), s. 13–17.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Frå gen til samfunnsideologi. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 58(1), s. 77–83.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2004). Ideology as reflected in language: A theoretical-methodological approach for representing the societal level in social psychology. Arbeidsrapport fra Ideologiprosjektet. 2(2).
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2004). Ideologier kartlagt gjennom mediespråket: Metodologiske notater. Arbeidsrapport fra Ideologiprosjektet. 2(3).

Se alle arbeider i Cristin

 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Bruer, Erlend Sand (2016). Morgendagen har nye muligheter. Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne. John Grieg forlag. ISBN 978-82-533-0340-6. 240 s.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2009). Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38481-1. 171 s.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2006). Språk er makt. Pax Forlag. ISBN 82-530-2851-2. 296 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2021). The community: An overlooked aspect in personal understandings of good lives.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2018). Språkblanding på Otta på 1950-talet. I Bakke, Per Erling; Høystad, Jens; Engehagen, Bjørn; Ruste, Palmar & Fredrksen, Bjarne (Red.), Gåmålt og nytt frå Sel. Bind V.. Sel Historielag. ISSN 978-82994014-6-3. s. 51–53.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2017). Ragnar Rommetveit 1924-2017. Obituary for European Association of Social Psychology (EASP).
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2017). What holds meaning, and for whom? A mixed-methods analysis of meaningfulness constructions in a Norwegian national newspaper, 1950-2015.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Bruer, Erlend Sand (2016). Introduksjon til Morgendagen har nye muligheter. I Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Bruer, Erlend Sand (Red.), Morgendagen har nye muligheter. Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne.. John Grieg forlag. ISSN 978-82-533-0340-6. s. 7–8.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2015). Språksmedane: Melding av boka "Ord er makt". Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 28–28.
 • Blakar, Rolv Mikkel; Nafstad, Hilde Eileen & Aarø, Leif Edvard (2013). Invitasjon til samfunnspsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(5), s. 410–411.
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2012). Meaning systems and representations of a good life.
 • Türken, Salman; Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2011). Ideological influences on youth’s identity development: The cases of Turkey and Norway.
 • Türken, Salman; Blakar, Rolv Mikkel; Bruer, Erlend Sand & Nafstad, Hilde Eileen (2011). Mapping Ideological Changes. Implications of Neoliberal Market Capitalism and Individualism on the Social Selves in Turkey and Norway.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik & Rand-Hendriksen, Kim (2010). Positive psychology in a changing world: Barometers of change.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2010). Og så min neste (om det er til mitt eget beste). [Avis]. Krigsropet.
 • Phelps, Joshua Marvle; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik & Nafstad, Hilde Eileen (2010). Ideology and boundary developments in a multicultural society: A longitudinal study.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Botchway, Albert; Bruer, Erlend Sand; Filkukova, Petra & Rand-Hendriksen, Kim (2010). Cross-cultural studies of communal values: A post-communist East-European republic, a Nordic welfare state and a modern West-African society.
 • Fjeldstad, Øyvind; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2009). Mer jeg, meg, mitt - mindre velferd i avisspaltene. (Intervju om Samfunnsideologiprosjektet.). Sosial trygd. ISSN 0038-1608. 98(3), s. 6–7.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2009). Intervju om "Fellesskap og individualisme". [TV]. Magasinet TV2.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Botchway, Albert & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Care in an era of individualism and consumerism: Empirical studies of public discourses in various regions of the world.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik & Rand-Hendriksen, Kim (2009). Psychology in a changing world: Barometers of change.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2008). Det menneskelige motivasjonssystem. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 2–2.
 • Finholt-Pedersen, Sissel Merete; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2008). Becoming a pastor: A study of students of theology.
 • Phelps, Joshua Marvle; Carlquist, Erik; Blakar, Rolv Mikkel; Nafstad, Hilde Eileen & Rand-Hendriksen, Kim (2008). Ideologies of cultural diversity and dialogical self theory in the Norwegian context: A longitudinal, social psychological persepctive.
 • Finholt-Pedersen, Sissel Merete; Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2008). Ethical challenges in training professionals: A study of students of theology.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2007). Vallas faks - løgn, misforståing eller språkleg maipulasjon. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2007). Veridar og etiske dilemma i språk og språkbruk. [Radio]. Språkteigen, NRK-2.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2007). Refleksjon i språkbruk. [Radio]. Språkteigen NRK-2.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2007). Det norske språket eit forbrukssspråk: Eksemplifisert med påske. [Radio]. Språkteigen NRK-2.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2007). Mediespråket avslører oss: Kvinner i bakevja. [Internett]. ABCnyheter.no.
 • Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen; Phelps, Joshua Marvle & Blakar, Rolv Mikkel (2007). The concept and investigation of ideology.
 • Phelps, Joshua Marvle; Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2007). Why ideology?
 • Phelps, Joshua Marvle; Carlquist, Erik; Blakar, Rolv Mikkel; Nafstad, Hilde Eileen & Rand-Hendriksen, Kim (2007). Ideologies of cultural diversity in the Norwegian context: A longitudinal, social-psychological perspective.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Samfunnsendring, språk og ideologi i "På livet laus". [Radio]. Oslo.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Samtale om "Det omsorgsfulle mennesket". [Radio]. Oslo.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2006). Språk og ideologi. [Radio]. Norgesgalsset.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel & Lystrup, Marianne (2006). Ordenes skjulte budskap. [Avis]. Vårt Land.
 • Blakar, Rolv Mikkel & Sørensen, S. (2006). Adjø solidaritet - shop ohoi! Intervju om ideologiprosjektet. [Internett]. www.kvinneguiden.no.
 • Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Changing societal ideologies and ethical issues.
 • Phelps, Joshua Marvle; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Nafstad, Hilde Eileen & Rand-Hendriksen, Kim (2006). Ideologial issues in the 2004 American Presidential Election: Same sex marriage.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Rand-Hendriksen, Kim & Blakar, Rolv Mikkel (2006). Gratitude and society: Societal ideologies of gratitude.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2005). Samfunnsideologi som portvakt i kunnskapssamfunnet. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2005). Ethical consequences for psychology and the social sciences of ideological shifts in society.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik & Blakar, Rolv Mikkel (2005). Care work and community in a world of changing ideologies.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Ragnar Rommetveit. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Leksikon Norsk Bibliografisk. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1009-3. s. 407–408.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Språk, hat og identitet. Dagbladet. ISSN 0805-3766. 136(319), s. 33–33.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Språk, makt og omsorg. Dagbladet. ISSN 0805-3766. 136(136), s. 46–46.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Norsk eit språk under aukande press. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 145(267), s. 10–10.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Språkleg avmakt i globaliseringas tidsalder. Språklig Samling. ISSN 0333-0362. 45(3), s. 8–9.
 • Paulsen, Cathrine & Blakar, Rolv Mikkel (2004). Du sier mye mer enn du sier. (Intervju med R. M. Blakar.). Psykisk helse. ISSN 0805-5599. s. 42–42.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Identitet, konflikt og språk. [Radio]. Søndagsavisa.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Si det med hendene. [Avis]. Stavanger Aftenblad Pluss.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Etikk under press. [Avis]. Apollon.
 • Blakar, Rolv Mikkel (2004). Med ord som våpen. [Avis]. Pitch Studiemagasin NMH.
 • Blakar, Rolv Mikkel & Nafstad, Hilde Eileen (2004). Ethics and communication: Towards a definition of communication that encompasses ethical dimensions.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Carlquist, Erik; Jørgensen, Ingvild & Blakar, Rolv Mikkel (2004). Ideological shifts in society and assumptions in psychology: A challenge for Positive Psychology.
 • Nafstad, Hilde Eileen; Blakar, Rolv Mikkel; Carlquist, Erik; Phelps, Joshua Marvle & Rand-Hendriksen, Kim (2006). Globalization and the spread of neo-liberalism: Ideology as reflected in the language. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 2. des. 2019 13:17

Prosjekter