Intern prosess for stipendiatstillinger til prosjekt Dobbelkompetanse

PSI har utarbeidet en prosess for utvelgelse av dobbelkompetanseprosjekter og -kandidater, for å ivareta behovet for forutsigbarhet og transparens.

Prosjekt dobbelkompetanse (DK) er et rekrutteringsprogram for stillinger med mål om å oppnå dobbelkompetanse innen psykologi. Det betyr dokumentert forskningskompetanse (doktorgrad) og spesialistkompetanse (Norsk Psykologforening).

Formålet med DK-prosjektet er å øke antallet kompetente søkere til stillinger med behov for både forskningskompetanse og klinisk kompetanse, f.eks ved utdanningsinstitusjoner eller i helsevesenet.

DK-stillingene er syvårige, hvorav tre år er satt av til doktorgradsutdanning og fire år er satt av til spesialistutdanningen.

Doktorgradsutdanningen finansieres med øremerkede stipendiatstillinger tildelt universitetene. Finansieringsordningen innebærer at PSI skal ha 9 årsverk stipendiatstillinger knyttet til DK-programmet, og det er på tide å lyse ut nye stillinger, for å erstatte de som er i ferd med eller har fullført doktorgradsutdanningen.

Prosjektet er et samarbeid mellom universiteter, helseforetak og Norsk psykologforening, og finansieres av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Prosessen

Den interne prosessen for utlysning av stipendiatstillinger, som sorterer under prosjekt Dobbelkompetanse, er delt inn i 6 faser:

Fase 1: Innmelding av prosjekter til PSI

Prosjekter meldes inn til PSI v/forskningsleder gjennom nettskjema. Søknadene skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse (maks. 10 sider inkl. referanser). Beskrivelsen trenger ikke følge en fastsatt mal, men følgende elementer bør inngå:

  • Bakgrunn for prosjektet og relevans for DK-programmet

  • Fremdriftsplan

  • Etiske vurderinger og godkjenninger, herunder REK og NSD (datahåndtering og personvern). Kort beskrivelse av hvordan planene samsvarer med kriterier for åpen forskning, herunder f.eks tilgjengeliggjøring av resultatene, deling av data og prosedyrer, og muligheter for å etterprøve resultatene

  • Beskrivelse av tilgjengelige ressurser som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet

  • Beskrivelse av prosjektgruppen og samarbeidspartnere

  • Metoder

  • Problemstillinger

 • Plan for gjennomføring av klinisk spesialitet (maks 1 s)

 • CV for prosjektleder, veileder og ev sentrale samarbeidspartnere. Prosjektleder skal ha minimum 20% stilling ved PSI. 

 • Bekreftelse fra HF, kommune eller lignende instans som finansierer og ivaretar den kliniske spesialiteten 

Alle vedlegg samles i en PDF og lastes opp gjennom nettskjema. Frist 1. mars 2022. Ansvarlig i denne fasen er prosjektleder eller hovedveileder.

Nettskjema for innmelding av dobbelkompetanseprosjekt

Fase 2: Evaluering av innmeldte prosjekter

Innsendte prosjekter evalueres og rangeres av sakkyndig komite bestående av en intern og to eksterne medlemmer. Vanlige habilitetsregler gjelder. Prosjektene evalueres basert på nærmere spesifiserte kriterier (se under). Ansvarlig i denne fasen er forskningsadministrativ leder.

 • Evalueringen er planlagt ferdigstilt 24. juni 2022.

 • Styrebehandles 9. august.

Fase 3: Utlysning av stipendiatstillinger knyttet til de utvalgte prosjektene

Utlysningene utarbeides, behandles i styret, og lyses ut etter vanlige retningslinjer. Det stilles som krav at søker har godkjent autorisasjon som psykolog i Norge og kortere enn totalt 2 års praksis i pågående spesialistløp. Ev fratrekk på grunn av foreldrepermisjon, sykdom eller lignende må dokumenteres. 

 • Styremøte 13. september

 • Utlysning medio september

 • Søknadsfrist medio oktober

Fase 4: Evaluering av søknadene

Sakkyndig komite med en intern (utdanningsleder) og to eksterne medlemmer oppnevnes, vanlige habilitetsregler gjelder. 

 • Behandles i styret 13. desember

Fase 5: Ansettelse/ oppstart

Kandidatene ansettes og tas opp på fakultetets ph.d.-program.

Fase 6: Evaluering

Pågående evaluering av DK-programmet. 

Forskningsprosjektets kvalitet og relevans for DK-prosjektet.

Prosjektleders/veileders kompetanse og relevant erfaring knyttet til forskningsprosjektet. DORA-retningslinjer for vurdering av forskere/veiledere skal legges til grunn.

En plan for gjennomføring av spesialistutdanning må legges ved søknaden. Denne må inneholde formell bekreftelse fra HF eller lignende instans om at denne påtar seg ansvar for veiledning, relevant praksis og lønnsutgifter gjennom spesialistløpet, jfr reglementet til Norsk Psykologforening.

PSI ønsker å styrke den kliniske forskningen på barn og unge, og prosjekter knyttet til spesialistløpet innen barne- og ungdomspsykologi vil prioriteres. Forutsatt at søknadene har tilstrekkelig kvalitet vil en av stillingene øremerkes prosjekter som fører til dobbelkompetanse innen barne- og ungdomspsykologi. Forøvrig er alle spesialitetene til NPF relevante:

 • Spesialiteten i arbeidspsykologi

 • Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi

 • Spesialiteten i eldrepsykologi

 • Spesialiteten i familiepsykologi

 • Spesialiteten i habiliteringspsykologi

 • Spesialiteten i klinisk helsepsykologi

 • Spesialiteten i nevropsykologi

 • Spesialiteten i organisasjonspsykologi

 • Spesialiteten i psykoterapi

 • Spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi

 • Spesialiteten i samfunns- og allmennpsykologi

 • Spesialiteten i voksenpsykologi

Publisert 17. feb. 2022 02:29 - Sist endret 9. mai 2022 13:18