English version of this page

Public leadership, organizational performance, and trust in government (PART)

Bildet kan inneholde: mennesker på stranden, himmel, mennesker i naturen, horisont, solnedgang.

Administrative ledere i offentlige organisasjoner er ofte "ansiktet utad" i offentligheten, men hvem er de egentlig? Photo by Guille Álvarez on Unsplash

Om prosjektet

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir implementert på en effektiv og upartisk måte. De er 'ansiktet' for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytelsesrik for organisasjons prestasjoner. Imidlertid vet man lite om hvem administrative ledere er og om deres profesjonell bakgrunn påvirker organisatoriske resultater.

PART undersøker om organisasjoner som har ledere med bakgrunn fra privat sektor eller som politiker presterer annerledes enn organisasjoner med ledere fra offentlig sektor. Den profesjonelle bakgrunnen til administrative ledere har etter alt å dømme ikke bare betydning for organisatoriske resultater. Rekruttering av ledere med forretningsmessig eller politisk bakgrunn kan også føre til økt mistillit til forvaltningen blant innbyggere, som kan stille spørsmål ved upartiskhet i rekrutteringen og ledernes kompetanse for å lede offentlige organisasjoner.

PART vil samle inn systematisk informasjon om profesjonell bakgrunn til ledere i direktorater og statlige selskaper i Norge og 10 Europeiske land over en 30 års periode. Prosjektet vil analysere effekten av lederbakgrunn ved å sammenligne hvordan organisasjoner med ulike typer ledere presterer. De ansattes motivasjon og hvordan de prioriterer sine oppgaver er viktige forklaringsfaktorer for organisatorisk prestasjon. For å kunne forstå hvordan lederbakgrunn påvirker de ansattes motivasjon og prioriteringer, vil prosjektet bruke eksisterende spørreundersøkelser og gjennomføre en egen undersøkelse blant offentlige ansatte i Norge. PART kommer også til å analysere effekten av rekrutteringsprosedyrer og ledernes kvalifikasjoner på medborgere gjennom spørreskjema-eksperimenter.

Dette er en unik og ny tilnærming som gjør at PART vil generere kunnskap av høy kvalitet for å forbedre resultatene i offentlig sektor og styrke innbyggerens tillit til offentlige institusjoner.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskingsråd FRIPRO Unge forskertalenter. 

 

Publisert 31. mars 2020 12:33 - Sist endret 7. apr. 2021 09:56