Morgondagens politiskaledare: Populistiska högerradikala partiers ungdomsorganisationer

Om prosjektet

De populistiska högerradikala partiernas valframgångar har dominerat både de akademiska och politiska debatterna i Europa under senare tid. I samband med valet till Europaparlamentet 2014 nåddes en ny kulmen i diskussionerna då tonangivande europeiska politiska ledare utfärdare varningar om konsekvenserna av ytterhögerns framgångar och att
nationalistiska partier etablerat allt tätare transnationella samarbeten. Detta besannades bland annat då en ny transnationell ungdomsorganisation Young European Alliance for Hope (YEAH) lanserades på en presskonferens i Wien den 4 april 2014. YEAH grundades av Sverigedemokratisk ungdom, den franska Nationella frontens ungdom, det österrikiska Frihetspartiets ungdom och det Flamska Intressets ungdom. Detta bevisar att den tidigare forskningen, som antog att populistiska högerradikala partier var kortlivade och personifierade politiska fenomen, har fel. De samtida europeiska ytterhögerpartierna uppvisar en hög grad av partistabilitet och välutvecklade partiorganisationer med bland
annat ungdomsorganisationer, som fostrar ett nytt politiskt ledarskap.

Forskningsprojektets syfte är därför att analysera de högerradikala partiernas ungdomsorganisationer med avseende på deras organisation, förhållande till moderpartier, medlemmarnas motiv för att delta, medlemsaktivitet, samt ungdomsorganisationernas transnationella kontakter. Projektet är unikt då ingen jämförande forskning finns om högerradikala partiernas ungdomsorganisationer. Då det finns få studier om ungdomar i politiska partiers ungdomsorganisationer bidrar projektet till ökad kunskap om ungdomars politiska deltagande.

I projektet kombineras teorier och begrepp från olika forskningsfält – partiorganisation, politiska deltagande och högerradikala partier – och sammanför på så sätt olika forskningsfält. För att uppnå en viss variation avseende organisationernas ideologi och storlek, har vi valt att fokusera på ungdomsorganisationer av nio följande moderpartier: Sverigedemokraterna (Sverige), Dansk Folkeparti (Danmark), Fremskrittspartiet (Norge), Sannfinländerna (Finland), Freiheitliche Partei Österreich (Österrike), Lega Nord (Italien), Vlaams Belang (Belgien), Front National (Frankrike) och Nacionālā Apvienība (Lettland).


Projektet har fyra övergripande frågeställningar, vilka besvaras utifrån olika teoretiska perspektiv och metoder.

För det första, hur är ungdomsorganisationerna organiserade och vilken relation har de till moderpartierna? Vi antar att moderpartierna utövar stor kontroll av sina ungdomsförbund då dessa tenderar att ha en radikalare framtoning än moderorganisationerna och högerradikala partier generellt har en centraliserad och  hierarkisk partiorganisation.

Projektets andra frågeställning utforskar medlemmarna och deras motiv för att delta. Vi kommer att kunna tillbakavisa den allmänna uppfattningen om högeraktivister som grupper av unga, socialt marginaliserade, ”arga” män, och förväntar oss att belägga att medlemmar har olika bakgrund, ålder och utbildning, och är socialt välintegrerade. Däremot kan den sociala stigma och de sociala kostnader som kan vara förbundna med medlemskap i högerradikala partier kan å ena sidan avskräcka aktivitet, men å andra sidan bidra till att stärka gruppidentiteten hos de unga engagerade med högerradikal åskådning.

Den tredje frågeställningen intresserar sig för ungdomsförbundens aktiviteter: ”På vilket sätt är ungdomarna aktiva och hur socialiseras de in de politiska ungdomsförbunden?” Här förväntar vi oss, enligt litteraturen om partiers ungdomsorganisationer, att kunna urskilja olika typer av ungdomsaktivister (passiva medlemmar, marginellt aktiva medlemmar, ”aktivister” och ”militanta” medlemmar) och att deras deltagande därmed har olika former och intensitet.

Den sista frågan avser att utforska huruvida en transnationell högerradikal elit är på väg att etableras. Vi förväntar oss att ungdomsledarna står – i motsats till sina moderpartiers ledare – personligen och politiskt närmare till varandra. Dessa kontakter kan bli viktiga i snar framtid eftersom vi redan nu ser att ungdomsledarna tar mer centrala ledarskapspositioner i moderpartierna.

För att besvara dessa forskningsfrågor kommer en mångfald av material att användas. Förutom existerande partidokumentation kommer ny data om de högerradikala  ungdomsorganisationernas ledare, medlemmar, organisation och aktiviteter att insamlas genom enkäter, surveys och elitintervjuer.

Finansiering

Dette prosjektet ledes av Ann-Cathrine Jungar ved Söderörns Högskola, og er finansiert av Det svenska vetenskapsrådet

 

 

Publisert 19. feb. 2019 09:28 - Sist endret 26. sep. 2019 09:56