Mest høyreekstrem vold i Russland

Høyreekstreme i Russland har tatt over syv ganger flere liv enn i Vest-Europa. Likevel fins det lite forskning på høyreekstrem vold i Russland.

Matryoshkaer med russiske politikere
Foto: Brandt Luke Zorn, Wikimedia Commons

Russland har hatt fem ganger så mange dødelige angrep som USA og over syv ganger så mange dødelige angrep som i Vest-Europa. Sverige, som er det landet hvor høyreekstreme står bak flest drapshendelser per innbygger i Vest-Europa, har hatt under halvparten så mange som Russland.

Det viser historiker Johannes Due Enstad, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO og tilknyttet C-REX. Han har bygget opp et datasett bestående av 495 tilfeller av høyreekstrem vold i perioden 2000-2017, med dødelig utfall for 459 personer.

I perioden mellom 2004 og 2011 økte volden kraftig, og 75 prosent av angrepene skjedde i denne perioden. Enstad mener at den økonomiske krisetiden på nittitallet, samt en voksende skinhead-subkultur var viktige forutsetninger for voldsbølgen som startet i 2004.

– Voldsbølgen som inntraff i denne perioden, kan forklares ved å vise til en ulykksalig kombinasjon av faktorer. For det første ser vi en tydelig ideologisk radikalisering blant ledende aktivister, der man tar til orde for revolusjonær terrorisme. Begrunnelsen er at myndighetene har sviktet det russiske folket siden de tillater høy fremmedkulturell innvandring samtidig som de slår ned på den nasjonalistiske opposisjonen.

Enstad mener at denne begrunnelsen ikke var tatt ut av løse lufta:

– Det var virkelig stor arbeidsinnvandring, særlig fra Sentral-Asia og Kaukasus, utover på 2000-tallet, og det politiske mulighetsrommet for opposisjonelle nasjonalister ble virkelig snevret inn under Putin. Samtidig var det diskursive mulighetsrommet større: politikere anvendte fremmedfiendtlig og rasistisk retorikk for å vinne velgere. Dette bidro trolig til at mange høyreekstreme aktivister følte de hadde folket i ryggen når de gikk til aksjon.

Den teknologiske utviklingen spilte også en rolle:

– I disse årene ble kameratelefoner utbredt, og andelen internettbrukere økte sterkt. Det begynte å dukke opp videoklipp av høyreekstreme angrep på internett eller distribuert på DVD. Slik voldspropaganda fikk stor spredning i de høyreekstreme miljøene, og kan ha bidratt til å rekruttere nye aktivister.

Enstad har sammenlignet tallene fra Russland med tall fra Vest-Europa som kollega ved C-REX, postdoktor Jacob Aasland Ravndal har systematisert i datasettet RTV (Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe). Enstads datasett (RTV-RUSSIA) er bygget opp etter samme modell.  

Tabell over dødelige utfall av høyreekstrem vold

Enstad mener at det ikke fins én forklaring på hvorfor høyreekstreme har vært mer voldelige i Russland sammenlignet med i Vest-Europa.

– Her mener jeg det igjen dreier seg om en kombinasjon av faktorer, nemlig at Russland skiller seg ut med såkalt anokratisk regimetype, høyt voldsnivå i samfunnet, høy innvandring, og lav stigmatisering av høyreekstreme synspunkt. Anokratier, som hverken er fritt demokrati eller strengt diktatur, har typisk mer terrorisme enn noen av de to andre regimetypene.

Russland har også hatt en svært høy drapsrate sammenliknet med vestlige land og trolig svært høye nivåer av partner- og familievold, noe som indikerer at terskelen for voldsbruk simpelthen har vært lavere, mener Enstad.

– I likhet med mange vesteuropeiske land, har Russland også hatt stor innvandring, og nettopp innvandringen har vært det viktigste mobiliseringsargumentet for de høyreekstreme. Til sist er det dessverre slik at rasistiske former for nasjonalisme simpelthen har vært mindre stigmatisert i Russland enn i Vest-Europa. For eksempel har vi sett at ledende høyreekstreme aktører og uttalte nynazister har opptrådt på nasjonale talkshows uten å møte et eneste kritisk spørsmål, noe som ville vært utenkelig i de fleste vesteuropeiske land. Denne særegne kombinasjonen av faktorer forklarer, i alle fall et stykke på vei, hvorfor Russland skiller seg ut når det gjelder voldelig høyreekstremisme.

Til tross for den store økningen i høyreekstrem vold i Russland, har forskning på høyreekstrem terrorisme og vold oversett Russland.

Post.doc. Johannes Due Enstad

– I den grad terrorforskere har sett på Russland, har man vært opptatt av Nord-Kaukasus-konflikten og islamistisk-inspirert terrorisme. Det er ikke så rart, ettersom slike aktører har begått de største og mest spektakulære angrepene. De høyreekstreme har gått under radaren. Noe av grunnen kan være at fenomenet vanligvis ikke rubriseres som terror i medieoppslag, og det er nettopp medieoppslag som ligger til grunn for registrering i databaser som f. eks. Global Terrorism Database. En annen grunn kan være at man har sett på de høyreekstreme som et slags ungdoms- eller ordensproblem snarere enn noe som har med politisk vold å gjøre, sier Enstad.

Hele artikkelen kan leses her: Right-Wing Terrorism and Violence in Putin’s Russia

Emneord: Russland, Vold
Publisert 4. mars 2019 13:35 - Sist endret 4. mars 2019 15:39