Fire doktorgradsstipendiater ved C-REX

Siden oppstarten i februar i fjor har C-REX ansatt fire doktorgradsstipendiater

I fjor høst begynte doktorgradsstipendiatene Nina Høy-Petersen og Eviane Chang Leidig ved C-REX. I januar i år fikk de selskap av Astrid Hauge Rambøl. Alle de tre tar doktorgrad i sosiologi. Over sommeren begynner også Hanna Munden ved C-REX. Hun skal ta doktorgrad i psykologi.

 

Nina Høy-Petersen

Høy-Petyersen har studert ved Griffith University i Brisbane og Goldsmith’s University i London. I doktorgradsprosjektet skal hun utforske nordmenns forhold til innvandrere og andre kulturer generelt. Hun vil kombinere data fra spørreundersøkelser og dybdeintervjuer, og vil blant annet se på politiske, ideologiske, hverdagslige og sanselige aspekter ved xenofobi og kosmopolitanisme. Sammenhengen mellom de ulike elementene, og spesielt forholdet mellom holdninger og praksis, vil stå i fokus for analysen. Prosjektet vil bidra til en mer nyansert forståelse av nordmenns forhold til ulike etniske, kulturelle og religiøse minoriteter. Studien vil resultere i en typologi over ‘typiske’ tilnærminger til andre kulturer; en forklaringsmodell for faktorer som påvirker holdninger og handlinger; samt en vurdering av høyreekstrem ideologis utbredelse i den norske befolkningen.

 

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, øyenbryn.Eviane Chang Leidig

Leidig har mastergrad i etnisitet og multikulutralisme fra University of Bristol og bachelorgrad i postkoloniale studier fra University of California, Berkeley. I doktorgradsprosjektet skal hun sammenligne de hinduistiske diasporaenes støtte til Brexit i Storbritannia og Trumps presidentskap i USA. Temaer som islamistisk ekstremisme, innvandring og anti-elite holdninger har motivert og generert nye former for politisk deltagelse og mobilisering blant hinduistiske diasporaer. Gjennom en metodologisk kvalitativ tilnærming, som kombinerer analyse av sosiale medier og intervjuer med aktivister, vil hun kartlegge hinduers rolle og form for engasjement i Brexit og Trump-kampanjen. Arbeidet vil belyse det ofte antatte paradoksale politiske ståstedet til en høylytt minoritet, og bedre vår forståelse av det nye fenomenet at etniske minoriteter støtter populistiske, høyreradikale bevegelser, partier og/eller politikere.

 

Astrid Hauge Rambøl

Rambøl har bachelor- og mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. I doktorgradsarbeidet skal hun utforske anti-muslimske holdninger og motivasjoner bak anti-muslimsk engasjement, og se på hvordan strukturer i samfunnet påvirker disse holdningene. Ved å gjøre en kvalitativ komparativ studie mellom Norge og Storbritannia, vil forskjeller i blant annet valgsystem, debattkultur, mediebildet, klasseforskjeller og innvandringshistorikk bli utforsket. Hun vil gjennomføre kvalitative intervjuer med menn og kvinner i de to landene som har skrevet anti-muslimsk innhold på nettet. Arbeidet vil kunne si noe om hvordan større strukturer og fenomener i samfunnet påvirker anti-muslimske holdninger og engasjement.

 

Hanna Munden

Munden er utdannet psykolog ved University of Manchester og Universitetet i København. Hennes doktorgradsprosjekt har arbeidstittel ”Curbing the extreme: A comparative study of risk reduction initiatives for offenders of crimes related to extremism”. Munden vil sammenligne ulike europeiske de-radikaliseringsinitiativer med det formål å identifisere faktorer som leder til vellykket reintegrering. Hun vil analysere intervjuer med deltagere i slike de-radikaliseringsprogrammer, og benytte det analytiske verktøyet Multi Attribute Utility Technology (MAUT) for å organisere faktorene i et hierarkisk rammeverkt, basert på viktighet. Per i dag er det lite forskning på området, særlig på forskning som sammenligner ulike initiativer, og man ser fortsatt for lite endring i slike programdeltageres atferd og/eller ideologi. Målet med forskningen er å kartlegge hvilke faktorer som er avgjørende for vellykket de-radikalisering, med et videre mål om å veilede fremtidige de-radikaliseringsprogrammer. Munden starter doktorgradsarbeidet august 2017.

Av Astrid Hauge Rambøl
Publisert 26. juni 2017 11:05 - Sist endret 25. mai 2020 09:21