Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2016 - 2018

Årsplanen for Institutt for statsvitenskap (ISV) angir strategien for instituttets langsiktige utvikling, prioriterte målsettinger og tiltak som skal bidra til å realisere disse målsettingene. Årsplanen er retningsgivende for beslutningene som tas av ledelsen ved instituttet. Den skal bidra til å sette den enkelte ansattes arbeid inn i en større sammenheng og fungere som en felles ramme for instituttets aktiviteter. Planen gir også et bilde av instituttets virksomhet utad.

 

Årsplanen er treårig, men revideres årlig. Årsplanen er basert på SV-fakultetets treårige rullerende plan samt UiOs årsplan. Årsplanen er organisert i fire deler:

 

1. Forskning

2. Utdanning

3. Samfunnskontakt og formidling

4. Organisasjon og arbeidsmiljø

 

 

Forskning

 

Bakgrunn

Institutt for statsvitenskap har 32 faste og 20 midlertidig vitenskapelige stillinger. Vitenskapelig publisering er den viktigste form for formidling av forskning.  I 2014 hadde instituttets ansatte 92 vitenskapelige publikasjoner registrert i NSDs database for statistikk om høyere utdanning - DBH. Over tid viser statistikken at samtlige fast vitenskapelige ansatte publiserer. Instituttets ansatte leder og deltar i felles forskningsprosjekter med partnere i Norge og internasjonalt.

 

Mål

Institutt for statsvitenskap har som mål å være det beste statsvitenskapelige miljøet i Norden.

Instituttets ansatte skal forskningsmessig hevde seg på et høyt internasjonalt nivå samtidig som instituttet som helhet skal gi forskningsbasert undervisning innenfor alle statsvitenskapens hovedområder. Instituttets ledelse skal sørge for hensiktsmessig balanse mellom disse målsettingene, noe som tilsier visse begrensninger på rommet for forskningsmessig konsentrasjon, spesialisering og langvarige frikjøp.

Instituttet skal hegne om den enkelte forskers frihet til valg av forskningsemner og metodebruk (jf. § 1-5 om faglig frihet og ansvar i universitets- og høyskoleloven). ISV vil sikre den enkelte medarbeiders mulighet for konsentrasjon om egen forskning.

Instituttet vil inngå i forskningssamarbeid med andre enheter ved UiO, og med forskere og forskergrupper ved andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

 

Tiltak

 • Supplere småforskmidlene med egne midler, og herunder stimulere til dannelsen av forskergrupper.

 • Delta aktivt i UiOs tverrfakultære satsninger.

 • Støtte søknader til Det europeiske forskningsrådet (ERC) og EUs rammeprogram Horizon 2020.

 • Avholde ECPR General Conference i 2017 (European Consortium for Political Research).

 • Bidra inn i PluriCourts Senter for fremragende forskning, samt i nye SFF-søknader.

 

 

Utdanning

 

Bakgrunn

Undervisningen ved Institutt for statsvitenskap er organisert i åtte studieprogrammer: Årsenheten i statsvitenskap, bachelorprogrammene i statsvitenskap, Europastudier (er under utfasing), internasjonale studier og offentlig administrasjon og ledelse, masterprogrammene i Peace and Conflict Studies og statsvitenskap, samt et forskerutdanningsprogram (ph.d.). I alt er det omtrent 1100 studenter ved instituttet.

 

Mål

Institutt for statsvitenskap skal ha høy faglig og pedagogisk kvalitet på alle våre studietilbud.

Instituttet skal gi studenter på alle nivåer et studietilbud som dekker alle hovedområdene innen den statsvitenskapelige disiplinen.

Instituttet skal delta i utvikling av gode flerfaglige studietilbud hvor studiet av politikk har en naturlig plass.

Instituttet skal tilby undervisning med arbeidslivsrelevans som sikrer ferdige kandidater gode muligheter for en fagrelevant yrkeskarriere etter studiene.

Instituttet skal tilby relevante videreutdanningstilbud.

Instituttet skal sikre god ressursstyring og ressursutnyttelse i all undervisning.

Instituttet skal ha et godt utbygd tilbud av engelskspråklige kurs for innreisende studenter.

Styrke masterstudentenes operative metodeferdigheter.

Instituttet skal stille klare krav til studentene på alle nivåer, og dette skal gjenspeiles i læringsmålene for emner og programmer.

ISV skal stimulere masterstudentene til å knytte seg til pågående forskningsprosjekter ved instituttet.

Institutt for statsvitenskap har som mål at våre ph.d.-kandidater har god progresjon gjennom studiene, skriver avhandlinger som kan inngå som en betydningsfull del av faglitteraturen og har mulighet for en forskerkarriere etter disputas.

 

Tiltak

 • Følge opp omleggingen av skriveopplæringen på BA-programmene.

 • Styrke studiekvaliteten på BA gjennom tilsetting av lektor med et særskilt ansvar for utvikling og kvalitetsheving av undervisningen.

 • Fortsette arbeidet med å gjøre både norsk og engelsk pensum tilgjengelig i elektronisk form

 • Synliggjøre innreisende masterstudenters mulighet for faglig fordypning i freds- og konfliktrelaterte emner.

 • Ikke tilby masteremner der færre enn fem studenter avla eksamen forrige gang emnet ble gitt, uten at emnet omarbeides vesentlig.

 • Følge opp og evaluere innføringen av spesialiserte metodeemner til erstatning for siste tredjedel av STV4020.

 • Evaluere bruk av flervalgsprøver på emnet STV1020.

 • Delta i skolebesøksordningen som et tiltak for å bedre rekrutteringen til bachelorprogrammene våre.

 • Delta i fakultetets utprøving av digital eksamen.

 • Presentere instituttets pågående forskningsprosjekter for masterstudentene tidlig i studieløpet.

 • Tilby muligheter for «offentlig sektor-ph.d.».

 

Samfunnskontakt og formidling

 

Bakgrunn

Det er stor interesse for det statsvitenskapelige forskningsfeltet i norsk offentlighet. Politiske saker fyller en betydelig del av den daglige medieoppmerksomheten. Mange ansatte ved Institutt for statsvitenskap er dermed sterkt etterspurt som kommentatorer og intervjuobjekter i media. Dette stiller krav til edruelighet i forhold til forskerrollen.

 

Mål

Formidling av forskningsresultater overfor andre enn forskerkolleger og studenter skal oppfattes som en naturlig del av forskningsprosessen for alle ansatte ved ISV.

Instituttet skal bidra med forskningsbasert kunnskap i norsk offentlighet, overfor norske politikere, statlig og kommunal forvaltning, interesseorganisasjoner, media og private aktører.

ISV søker å utvikle en omforent holdning i staben om gode prinsipper for forskeres medieopptreden.

 

Tiltak

 • Oppfordre de ansatte til å presentere egen forskning i media og annen offentlighet.
   
 • Tilby medietreningskurs til ansatte som ønsker det.
   
 • Øke antallet forskningssaker på instituttets nettside med to ekstra saker i semesteret.

 

 

Organisasjon og arbeidsmiljø

 

Bakgrunn

Institutt for statsvitenskap har en stor og sammensatt studieportefølje. Det er nærmest ubegrenset hvor mye ressurser som kan brukes på mer og bedre undervisningsvirksomhet. Samfunnsvitenskapelig forskning skjer i økende grad i større prosjekter. God forskning og undervisning krever gode administrative støttefunksjoner.

 

Mål

Institutt for statsvitenskap har som mål at  både administrativt og vitenskapelig ansatte, studenter og besøkende trives, utvikles og får inspirasjon.

Instituttet skal ha en effektiv organisering av studieadministrasjon og forskningsstøtte.

 

Tiltak

 • Gjennomføre ressurskartlegging våren 2016 som skal danne grunnlaget for ny bemanningsplan.

 • Opprettholde jevnlige stabsmøter for å sikre god informasjonsflyt mellom instituttets vedtaksorganer og de ansatte.

 • Sikre løpende informasjon fra ledelsen til staben gjennom den såkalte ‘fredagsmailen’.

 • Styrke den administrative forskningsstøtten for eksternfinansierte prosjekteri samarbeid med SV-fakultetet, med særlig vekt på økonomioppfølgingen.

 • Oppfordre ansatte til å delta på kompetansehevende kurs innenfor både administrasjon, forskningsledelse, utdanningsledelse og forskningsformidling. Alle programledere ved instituttet skal ta kurs i utdanningsledelse.

 • Gjennomgå områdelærernes rolle og ansvar.

 • Bedre kommunikasjonen mellom programledere og områdelærere, for å sikre en best mulig ressursutnyttelse på tvers av områder og studieprogrammer. Bemanningen av tverrfaglige emner er et instituttansvar.

 • Styrke samarbeidet med andre enheterom tverr- og flerfaglige studieprogrammer.

 • Redusere behandlingstiden for tilsettingssaker ved å lage en tydelig tidsplan for bedømmelsesarbeidet, og klargjøre forventningene til komiteleder og –medlemmer.

 • Jobbe for å øke kontorarealet ved instituttet.

 • Arbeide aktivt for å øke andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger.

Publisert 11. des. 2015 10:34 - Sist endret 12. okt. 2016 13:16