Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2015 - 2017

Årsplanen for Institutt for statsvitenskap (ISV) angir strategien for instituttets langsiktige utvikling, prioriterte målsettinger og tiltak som skal bidra til å realisere disse målsettingene. Årsplanen er retningsgivende for beslutningene som tas av ledelsen ved instituttet. Den skal bidra til å sette den enkelte ansattes arbeid inn i en større sammenheng og fungere som en felles ramme for instituttets aktiviteter. Planen gir også et bilde av instituttets virksomhet utad.

Årsplanen er treårig, men revideres årlig. Årsplanen er basert på SV-fakultetets treårige rullerende plan samt UiOs Strategi 2020. I tråd med disse er planen organisert i fire deler:

1. Forskning - “Et grensesprengende universitet”

2. Utdanning - “Læringsuniversitetet”

3. Formidling - “Et samfunnsengasjert universitet”

4. Organisasjon og arbeidsmiljø - “Det gode og handlekraftige universitet”

 

Forskning - “Et grensesprengende universitet”

Bakgrunn:

Institutt for statsvitenskap har 32 faste og 16 midlertidig vitenskapelige stillinger. Vitenskapelig publisering er den viktigste form for formidling av forskning.  I 2011 hadde instituttets ansatte 118 vitenskapelige publikasjoner registrert i NSDs database for statistikk om høyere utdanning - DBH. Over tid viser statistikken at samtlige fast vitenskapelige ansatte publiserer. Instituttets ansatte leder og deltar i felles forskningsprosjekter med partnere i Norge og internasjonalt.

Mål:

Institutt for statsvitenskap skal være det beste statsvitenskapelige miljøet i Norden, både når det gjelder disiplinær bredde og forskningsmessig kvalitet.

Instituttets ansatte skal forskningsmessig hevde seg på et høyt internasjonalt nivå samtidig som instituttet som helhet skal gi forskningsbasert undervisning innenfor alle statsvitenskapens hovedområder. Instituttets ledelse skal sørge for hensiktsmessig balanse mellom disse målsettingene, noe som tilsier visse begrensninger på rommet for forskningsmessig konsentrasjon og spissing.

 

Instituttet skal hegne om den enkelte forskers frihet til valg av forskningsemner og metodebruk (jf. § 1-5 om faglig frihet og ansvar i universitets- og høyskoleloven). ISV vil sikre den enkelte medarbeiders mulighet for konsentrasjon om egen forskning.

Instituttet vil styrke den enkelte medarbeiders mulighet for å inngå i forskningssamarbeid med kolleger ved instituttet, ansatte ved andre enheter ved UiO og forskere og forskergrupper ved andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, særlig internasjonalt.

 

Tiltak:

·         Forsterke småforskmidlene med egne midler dersom det viser at småforskbevilgningen fra fakultetet ikke strekker til for å finansiere alle gode søknader.

·         Videreutvikle vårt strategiske forskningssamarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).

·         Stimulere til dannelsen av flere forskergrupper ved instituttet gjennom bruk av småforsk-midler.

·         Delta aktivt i UiOs tverrfakultære satsninger ved å lede Demokratiprogrammet og delta i forskningsaktiviteten innenfor UiO:Energi og UiO:Norden, samt SFF-en PluriCourts ved Det juridiske fakultet.

·         Styrke administrativ og faglig støtte ved utarbeidelse av søknader til eksternt finansiert forskning, særlig knyttet til søknader til ERC og Horizon 2020

·         Synliggjøre de ansattes deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid.

·         Avholde ECPR General Conference i 2017.

 

Utdanning - “Læringsuniversitetet”

Bakgrunn:

Undervisningen ved Institutt for statsvitenskap er organisert i åtte studieprogrammer: Årsenheten i statsvitenskap, bachelorprogrammene i statsvitenskap, Europastudier (EU), internasjonale studier og offentlig administrasjon og ledelse, masterprogrammene i Peace and Conflict Studies og statsvitenskap, samt et forskerutdanningsprogram (ph.d.). I alt er det omtrent 1500 studenter ved instituttet.

Mål:

Institutt for statsvitenskap skal ha faglig og pedagogisk kvalitet på alle våre studietilbud på nivå med de beste læringsuniversiteter i verden.

Instituttet skal gi studenter på alle nivåer et studietilbud som dekker alle hovedområdene innen den statsvitenskapelige disiplinen.

Instituttet skal delta i utvikling av gode flerfaglige studietilbud hvor studiet av politikk har en naturlig plass.

Instituttet skal tilby undervisning av høy kvalitet med arbeidslivsrelevans som sikrer ferdige kandidater gode muligheter for en fagrelevant yrkeskarriere etter studiene.

Instituttet skal sikre god ressursstyring og ressursutnyttelse i all undervisning.

Instituttet skal ha et godt utbygd tilbud av engelskspråklige kurs for innreisende studenter.

Styrke masterstudentenes operative metodeferdigheter.

Tiltak:

·         Øke valgfriheten i 90-gruppen på BA-programmet i statsvitenskap

·         Øke vektleggingen av oppgavetrening og skriveopplæring på BA-programmene ved instituttet

·         Fortsette arbeidet med å gjøre både norsk og engelsk pensum tilgjengelig i elektronisk form

·         Synliggjøre innreisende masterstudenters mulighet for faglig fordypning i freds- og konfliktrelaterte emner

·         Ikke tilby masteremner der færre enn fem studenter avla eksamen forrige gang emnet ble gitt uten at emnet omarbeides vesentlig.

·         Etablere spesialiserte metodeemner til erstatning for siste tredjedel av dagens STV4020

·         Teste ut bruk av flervalgsprøver på emnet STV1020

·         Delta i skolebesøksordningen våren 2015 som et tiltak for å øke rekrutteringen til bachelorprogrammene våre

·         Utvikle videreutdanningstilbud innen styring i sentralforvaltningen i samarbeid med Finansdepartementet

 

Spesielt om forskerutdanningen

Mål:

Institutt for statsvitenskap har som mål at våre PhD.-kandidater har god progresjon gjennom studiene, skriver avhandlinger som kan inngå som en betydningsfull del av faglitteraturen og har mulighet for en forskerkarriere etter disputas.

Tiltak

·         Øke internasjonaliseringsstipendet for instituttets stipendiater til 200.000 kr totalt per år.

·         Fortsette utprøving av månedlige PhD-seminarer med paperpresentasjoner og opplæring i generiske ferdigheter, som samlingspunkt for PhD-studenter i statsvitenskap, og for å knytte eksterne PhD.-studenter tettere til instituttet.

·         Fortsette utprøving av frivillig residens ved ISV for eksterne deltakere på vårt PhD.-program.

·         Videreutvikle semestervise oppstarts- og oppfølgingsaktiviteter for PhD-studentene, inkludert midtveisevaluering der veiledere deltar

·         Videreføre instituttets PhD-utvalg som støtte for utviklingen av programmet, med kvartalsvise møter.

·         Videreutvikle den nasjonale forskerskolen «Research School in Peace and Conflict» i samarbeid med PRIO og NTNU.

·         Utforske muligheter for å styrke PhD.-veiledningen, blant annet i dialog med Fagområdet for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk. Som hovedregel skal et medlem av ISVs stab være veileder i minst 30 prosent kapasitet, også for eksterne deltakere på PhD-programmet.

·         Utforske muligheter og rutiner for å ta en PhD i statsvitenskap under Forskningsrådets Offentlig sektor-PhD-ordning.

·         Utvikleforskerutdanning innen styring i sentralforvaltningen i samarbeid med Finansdepartementet.

 

Formidling - “Et samfunnsengasjert universitet”

Bakgrunn:

Det er stor interesse for det statsvitenskapelige forskningsfeltet i norsk offentlighet. Politiske saker fyller en betydelig av den daglige medieoppmerksomheten. Mange ansatte ved Institutt for statsvitenskap er dermed sterkt etterspurt som kommentatorer og intervjuobjekter i media. Dette stiller krav til edruelighet i forhold til forskerrollen.

Mål:

Formidling av forskningsresultater overfor andre enn forskerkolleger og studenter skal oppfattes som en naturlig del av forskningsprosessen for alle ansatte ved ISV.

Instituttet skal bidra med forskningsbasert kunnskap i norsk offentlighet, overfor norske politikere, statlig og kommunal forvaltning, interesseorganisasjoner, media og private aktører.

Tiltak:

·         Oppfordre de ansatte til å presentere egen forskning i media og annen offentlighet.

·         Tilby medietreningskurs til ansatte som ønsker det.

·         Øke antallet forskningssaker på instituttets nettside med to ekstra saker i semesteret.

·         Utvikle en omforent holdning i staben om gode prinsipper for forskeres medieopptreden.

·         Bidra til utviklingen av en positiv ISV- og UiO-identitet i norsk offentlighet.

 

Organisasjon og arbeidsmiljø - “Det gode og handlekraftige universitet”

Bakgrunn:

Institutt for statsvitenskap har en stor og sammensatt studieportefølje. Det er nærmest ubegrenset hvor mye ressurser som kan brukes på mer og bedre undervisningsvirksomhet. Samfunnsvitenskapelig forskning skjer i økende grad i større prosjekter. God forskning og undervisning krever gode administrative støttefunksjoner.

Mål:

Institutt for statsvitenskap skal ha en god organisasjon, der både administrativt og vitenskapelig ansatte, studenter og besøkende trives, utvikles og får inspirasjon.

Instituttet skal ha en effektiv organisering for studieadministrasjon og forskningsstøtte.

Tiltak:

·         Opprettholde jevnlige stabsmøter for å sikre god informasjonsflyt mellom instituttets vedtaksorganer og de ansatte.

·         Sikre løpende informasjon fra ledelsen til staben gjennom den såkalte ‘fredagsmailen’.

·         Styrke lederoppfølgingen ved oppstart og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Gjennomføre oppstartsmøter for alle nye prosjekter. Innføre oppfølgingsmøter med ledelsen underveis.

·         Styrke administrativ forskningsstøtte for eksternt finansierte prosjekter i samarbeid med SV-fakultetet.

·         Utvikle bedre rutiner for økonomioppfølgingen av eksternfinansierte prosjekter i samarbeid med SV-fakultetet

·         Oppfordre ansatte til å delta på kompetansehevende kurs innenfor både administrasjon, forskningsledelse, utdanningsledelse og forskningsformidling. Alle programledere ved instituttet skal ta kurs i utdanningsledelse.

·         Gjennomgå områdelærernes rolle og ansvar.

·         Bedre kommunikasjonen mellom programledere og områdelærere, for å sikre en best mulig ressursutnyttelse på tvers av områder og studieprogrammer. Bemanningen av tverrfaglige emner skal være et felles ansvar.

·         Styrke samarbeidet med andre enheter, særlig IAKH, om tverr- og flerfaglige studieprogrammer.

·         Redusere behandlingstiden for tilsettingssaker ved å lage en tydelig tidsplan for bedømmelsesarbeidet, og klargjøre forventningene til komiteleder og –medlemmer.

·         Jobbe for å øke kontorkapasiteten ved instituttet.

·         Arbeide aktivt for å øke andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger.

 

 

Publisert 4. des. 2014 16:32 - Sist endret 4. des. 2014 16:32