Den krevende borger (avsluttet)

Prosjektet vil identifisere nye mønstre i befolkningens forventinger og måter å forholde seg til kommunesektoren på.

Om prosjektet

Hovedhensikten med prosjektet er å identifisere nye mønstre i befolkningens forventninger til,og måter å forholde seg til, kommunesektoren på.
I denne forbindelse bringer prosjektet sammen to typer av problemstillinger som hittil stort sett har vært studert atskilt:

  •  spørsmål angående innbyggernes holdninger til og erfaringer med lokal politikk og forvaltning, som regel utforsket gjennom utvalgsundersøkelser. 
  •  spørsmål angående kommunenes valg av og effekter av forskjellige utviklingsstrategier, ofte studert gjennom et mindre antall case-studier.

I dette prosjektet føres de to typene av problemstillinger sammen på bred basis i en analytisk nyvinning. Ved hjelp av databaser som strekker seg tilbake til 1990 har prosjektet også et kunnskapskumulativt siktemål gjennom å videreføre kjernespørsmål fra tidligere undersøkelser i tidsserieanalyser. Disse databasene gjør det mulig å se hvordan befolkningens holdninger og erfaringer har utviklet seg over en årrekke.

Mål

Prosjektet retter søkelyset mot problemstillinger knyttet til offentlig tjenesteproduksjon i spenningen mellom befolkningens erfaringer og forventninger, nye brukerbehov, rettsliggjøring og demokratisk styring. Prosjektet tar sikte på å besvare bl.a. følgende spørsmål: Hvilke forventninger til og erfaringer med lokal og regional politikk og tjenesteyting har borgerne? Hvordan søker kommunene og fylkeskommunene å tilpasse seg disse forventningene og erfaringene mht. informasjonspolitikk, organisasjonsløsninger og strukturelle tilpasninger? Er det sammenhenger mellom forventninger og erfaringer på den ene siden og kommunesektorens utviklingsstrategier på den andre siden? Kan f.eks. gode og aktive informasjonsstrategier etterspores i innbyggernes tilfredshet med tjenester og tillit til lokalpolitikken? 

Bakgrunn

Prosjektet trekker veksler på flere landsomfattende surveyundersøkelser.
 

Resultater

En del foreløpige resultater ble presentert under Lokaldemokratikonferansen arrangert av NFR i samarbeid med KS 12. januar 2010.
 

Rapporten Den Krevende Borger foreligger i Pdf.

 

Aktuelle publikasjoner

Rose, Lawrence E (2011). Den krevende borger: Kveles lokaldemokrati?, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-314-0. Kapittel 5. s 101 - 131

Rose, Lawrence E (2011). Innbyggernes forhold til kommunen: Hva er viktig for folk?, I: Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning - En forskningsøversikt med 113 prosjekt. Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan. ISBN 978-91-633-9802-5. 2.1.1. s 12 - 17

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) gjennom programmet ”Demokrati, styring og regionalitet” (DEMOSREG-programmet).

Samarbeid

Prosjektet er basert på samarbeid mellom ISV og Professor Per Arnt Pettersen, Avdeling for samfunnsfag, Universitetet i Nordland.
 

 

 

Publisert 20. sep. 2010 12:50 - Sist endret 26. mars 2021 15:00