PC-kursrom i Harriet Holters hus

Kursrommet er meint for bruk i samband med undervisninga ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Program som blir brukte i undervisninga blir førehandsinstallerte. Det er ikkje mogleg å leggje program/dokument lokalt på maskinene.

Tilgang til rommet

Det blir brukt same id og tilgangskortsystemet som til inngangsdørene. På dagtid er det nok å bruke kortet for å opne døra. Etter klokka 16.00 må ein i tillegg bruke koden som blei delt ut saman med tilgangskortet. Tilgangskort blir utferda i 1. etg. i Akademika. SV-infosenter har reservekort som kan lånast i kortare periodar. Aktivisering av kortet gjer ein via SV-infosenter.

Døra skal alltid haldast låst når det ikkje er kurshaldar til stades.

Dersom det er problem med tilgang til rommet eller andre ting som gjeld sikkerheita, kan vaktsentralen kontaktast. Naudsituasjonar: 56666, Vanlege førespurnader (24t): 5 50 07 eller 5 75 37

Program

Program på stuer og kursrom

Andre program

Det er ikkje mogleg for den enkelte brukaren å installere eller avinstallere program. Dersom det er behov for å bruke andre program enn det ordinære tilbodet har IT-ansvarlege høve til å installere program føresett at dette ikkje rører ved dei førehandsinstallerte programma. Program som ikkje står på lista vil bli fjerna slik at vi må få melding om nye ting som blir lagde inn og i kva periode det skal brukast. Hugs lisensar!

 

Montering av område

Ingen område blir monterte opp automatisk. Det er derfor viktig at førelesar har gjort seg kjent med "stien" til eventuelle område som skal monterast opp dersom studentane skal hente dokument derfrå.

For å bruke fakultetet sine kursrom og PC-stuer må ein ha brukarnamn og passord. I tillegg må ein vere "lovleg" student ved SV (filgruppe svstud eller sv). For å få og halde på kontoen må ein ha betalt semesteravgift, ha opptak og vere eksamensoppmeldt der ein har opptak.

Feil eller problem?

Dersom ikkje ting verkar som det skal, er det viktig at vi får beskjed. Vi har ikkje kapasitet til å kontrollere rommet mellom kvar førelesing og dersom vi ikkje får meldingar om kva som er feil og kva maskin det dreier seg om, tek det veldig lang tid før noko blir gjort. 

Publisert 13. okt. 2010 10:55 - Sist endret 15. mars 2016 10:56