ÅRSPLAN 2004

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK)

1. Forskning: satsingsområder og prosjekter

1.1. Avslutning av prosjekter med sluttrapportering.
Globalisering og internasjonalisering.

1.2. Framdriftsrapportering
Alle øvrige igangsatte prosjekter som ikke avsluttes i 2004.
Frist: diverse; 1. september Forskningsrådet
Ansvarlig: Prosjektleder i samarbeid med senterleder.

1.3. Oppfølging av satsingsområdene og strategiske programmer
Holde senterseminar 10. juni for alle ansatte omkring:
• Presentere og drøfte utkast til forslag på nye forsknings-programmer/-prosjekter innen og på tvers av satsingsområdene i
• Organiseringen av TIK
• Økonomistyring med spesiell vekt på prosjektene
Ansvarlig: Senterleder/Ledergruppen

1.4. Prosjektakkvisisjon
• Utforme, ferdigstille og sende søknad til NFR og oppdragsgivere på to større programmer av tre-fem års varighet
• Oppnå bevilgning på minst en av disse og i tillegg på minst tre innsendte prosjektsøknader til Norges forskningsråd

Ansvarlig: Senterleder, med seniorforskerne/ledergruppen

2. Forskerutdanningen/PhD

2.1. Organisering og innhold
Gjennomføre doktorgradsprogrammet i dets nye form og:
• Utvikle avtaler om et samarbeid om kurs med to norske/nordiske institusjoner.
• Planlegge for en videreføring av det nyutviklede programmet (startet V04) i 2-3 år
• Gjøre avtaler med interne og eksterne forelesere for samme tidsrom
Ansvarlig: Forskerutdanningsansvarlig


2.2. Gjennomstrømming
Måltallet for SV-fakultetet for gjennomsnittlig årlig gjennomstrømming (før full omlegging til PhD) er fire pr år. TIK skal:
• Avslutte sju doktorgrader i løpet av 2004 (mot to i 2002 og fire i 2003), med disputas for alle samt én innlevert 2003
• Sikre god individuell veiledning av de igangværende stipendiater
• Skaffe nye øremerkede midler til gjennomstrømmingstiltak
Ansvarlig: Senterleder/Ledergruppen

2.3. Rekruttering
Aktivitetsplanen forutsetter rekruttering av 7 stipendiater pr år. På grunn av ekstraordinært stor uttelling på prosjektsøknader som inneholder doktorstipend i 2002-03, vil det bli
• Gitt prioritet til rekruttering av flere postdoc stipendiater
• tatt opp maksimalt 5 nye doktorstipendiater i 2004
• forutsatt at TIK beholder dette ved fornyet tildelingsvedtak: fordelt ett nytt universitetsstipend (fra august)
• søkt om to nye postdoktorstipend - fortrinnsvis ett fra NFR og ett over UiOs budsjett

Det vil fortsatt være anledning for doktorander med finansiering og arbeidsplass ved annen institusjon til å bli tatt opp på TIKs PhD program.

3. Publisering og formidling

Publisering er den enkeltes ansvar, men TIK vil gjennom tiltak legge forholdene til rette for økt publisering. Prosjektledere, veiledere og seniorforskere har et spesielt ansvar for å identifisere potensialet og bistå medarbeiderne i å skrive rapporter som kan føre til publisering. Medforfatterskap kan også være en måte å stimulere til økt publisering.
• Det organiseres jevnlige arbeidsgrupper og seminarer for diskusjon av utkast og råd om sted for publisering og lignende
• Insentivtiltak for honorering av god publisering, formidling og undervisning vil bli videreført
• TIKs rapportserie beholdes, men fortrinnsvis for studentoppgaver og working papers og med en begrenset mengde rapporter for å stimulere ytterligere til publisering
• Det vil bli arrangert møter med brukere i offentlig og privat sektor for å formidle forskningsvirksomheten ved TIK, dels for å rapportere om den pågående og dels med sikte på å berede grunnlaget for oppdrag

4. Undervisning

TIKs nåværende utdanningstilbud ESST og Prosjektforum vil bli konsolidert innen rammen av et helhetlig, men begrenset undervisningstilbud. Innenfor dette vil TIK i 2004
• Utvikle to nye tilbud: en utbygging av ESST til en 2-årig Masterprogram under SV-fakultetets programmer, og en Masterprogram i Ledelse i og av organisasjoner med sikte på etter- og videreutdanningsmarkedet.
Ansvarlig: Undervisningsansvarlig og Tian Sørhaug.
• Arbeide med å sikre Prosjektforum fortsatt god rekruttering gjennom nye opptakskrav og videreutvikling av opplegget, også med sikte på at det kan bli en del av et Masterprogram
Ansvarlig: Dag Gjestland
• Studentene får kontrakter på lesesalsplass og eventuelt stipend over prosjektmidler, og en spesiell 'mentor' i staben utpekes for hver enkelt student
Ansvarlig: Avdelingsleder.
• Arbeidssituasjonen for studentene hva gjelder lesesal og PC i Forskningsparken sikres i TIKs egne lokaler og ved samarbeid med IMK
Ansvarlig: Avdelingsleder
• Alumniorganisasjonene til Prosjektforum og ESST gis fortsatt økonomisk støtte til faglige tiltak

5. Personalforvaltning

TIK skal gi godt rom for faglig utvikling for de ansatte og for stipendiater/studenter. Antallet til enhver tid tilsatte vil bli holdt på det nivå TIK nådde i 2003, men antallet fast ansatte i vitenskapelig stilling må økes for at TIK skal oppnå kritisk masse. Målet er å styrke kompetansen i staben framfor å ekspandere den ytterligere. Dette skjer ved å gi de ansatte bedre arbeidsvilkår gjennom en forbedret ressursbase.
• Det innførte timeregnskap med en revidert poengberegning innføres fullt ut for alle fast ansatte
Ansvarlig: Senterleder/Avdelingsleder
• En ny professor i innovasjonsstudier tilsettes i eksisterende fast stilling. Ansvarlig: Senterleder.
• Den faste forskerstillingen vil bli omgjort til et professorat. Ansvarlig: Senterleder
• Utlysning av nye faste stillinger forberedes. Spesiell vekt vil bli lagt på rekruttering av kvinner i fast stilling.
• Senterleder vil videreføre tilbudet om medarbeidersamtaler
• Det arrangeres sosiale tiltak i forbindelse med faglige arrangementer

6. Ledelse og organisasjon

Universitetet i Oslo har fra 1.1.04 en ny ledelses- og organisasjonsstruktur. TIKs organisasjonsform og reorganiseringen i 2002 har langt på vei svart til de utfordringer som denne stiller alle enheter overfor, men vil også kunne kreve nye tiltak fra TIKs side. I tillegg er det behov for endringer som følger av TIKs egenutvikling.
• Som et resultat av utviklingsarbeidet med satsingsområder og prosjektorganisering vil gruppestrukturen bli gjennomgått med sikte på å sikre en rimelig balanse mellom lederfunksjonen og en rådgivende og demokratisk-representativ funksjon
Ansvarlig: Senterleder
• Administrasjonen prioriterer sine oppgaver med sikte på å styrke prosjektadministrasjonen og spesielt økonomistyring av prosjekter.
Ansvarlig: Avdelingsleder
• Romdisponering og mulige administrative fellesløsninger i forbindelse med flytting til B-blokken på campus (antatt i slutten av 2004) følges opp overfor SV-fakultetets administrasjon som har ansvaret.
Ansvarlig: Avdelingsleder
• Det gjennomføres spesielle faglig-sosiale tiltak i forbindelse med flyttingen.
Ansvarlig: Senterleder

7. Internasjonalisering

TIK deltar i en rekke internasjonale nettverk og flernasjonale forsknings-prosjekter. Denne linjen vil bli videreført, men konsentrert om de for TIK strategisk viktige satsinger innen forskning og utdanning. TIK vil
• Bistå egne forskere og stipendiater økonomisk og faglig til å gjennomføre forskningsopphold ved utenlandske institusjoner
• Ta del i EU-prosjekter og EU Network of Excellence innen det 6. rammeprogram som leder (ett program) eller partner (to-tre)
• Befeste samarbeidet med institusjoner i utlandet med spesiell kompetanse på og interesser i TIKs satsingsområder
• bidra til økt samarbeid med spesielt nordiske 'søsterinstitusjoner' om gjennomføring av forsker/PhD-kurs
Ansvarlig: Forskerutdanningsansvarlig
• legge større vekt på globalisering av sine forskningstema gjennom bl.a. valg av studieobjekter utenfor Europa i prosjektene


_______________

1) I de tilfeller der 'Ansvarlig' for et tiltak ikke er eksplisitt gjengitt er det Senterleder som har ansvar eller som vil delegere ansvaret i løpet av året.


Publisert 21. nov. 2007 15:33 - Sist endret 21. nov. 2007 15:37