Administrasjonsreglement for TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Fastsatt av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo den 1.12.1998 og revidert den 8. juni 1999. Revidert av Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 14.09.06, 26.09.2013, 25.09.2014,  11.12.2014 og 27.9.19.

§ 1 Formål

TIK Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur skal drive forskning, undervisning og formidling innen feltet vitenskap, teknologi, innovasjon, kultur og samfunn. Det skal fremme tverrfaglig samarbeid innad ved universitetet, og ha en utadrettet rolle i forhold til samfunn og næringsliv.

§ 2 Organisering

Senteret er organisatorisk knyttet til Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Senteret ledes av et styre som oppnevnes av fakultetet.

Senteret kan ha et faglig råd som oppnevnes av styret etter forslag fra senterleder.

§ 3 Senterets interne organisering

Senteret skal foruten styre med styreleder ha en daglig leder (senterleder).

Senteret oppretter programråd for alle studieprogrammer på master som leder frem til grad.

Programrådene er delegert det koordinerende ansvaret for sine studietilbud innenfor rammene av Forskrift om studier og eksamen ved UiO. Programrådene selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan programrådene delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder.

Programrådene skal settes sammen slik at det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene representasjon.

Programråd rapporterer til senterleder. Senterleder oppnevner programleder og medlemmer av programråd.

§ 4 Styrets oppgaver

Styret er senterets øverste organ. Det er ansvarlig for virksomheten innenfor vedtatte rammer og retningslinjer. Styret behandler saker av prinsipiell betydning. Styret skal spesielt behandle følgende saker:

a) Langsiktig planlegging av virksomheten, herunder senterets strategiske plan

b) Retningslinjer og prinsipper for ressursbruken

c) Budsjettforslag

d) Virksomhetsplan, herunder fordeling av ressurser

e) Senterets årsrapport

f) Større endringer i planene for virksomheten (forskning, undervisning, formidling)

g) Større organisatoriske endringer

h) Tilsette og innstille ved tilsettinger i henhold til fullmakter gitt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Når tilsettingsmyndighet for vitenskapelige stillinger er delegert til senteret er styret tilsettingsorgan. Tilsvarende er styret innstillingsorgan når fakultetet har tilsettingsmyndighet. Styret kan delegere disse oppgavene til et tilsettingsutvalg når det gjelder tilsetting i vitenskapelige åremålsstillinger. Styret er ansvarlig overfor fakultetet i alle faglige og administrative saker.

§ 5 Styrets sammensetning

Styret er senterets øverste organ og består av 9 medlemmer med personlig vara.

Oppnevning/valg skal normalt skje innen utgangen av november måned året før styrets tiltredelse.

Styrets sammensetning skal speile senterets tverrfaglige formål.

Styret skal ha følgende sammensetning:

a) To representanter blant vitenskapelige ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

b) To representanter fra samarbeidende institusjoner, herunder andre fakulteter ved UiO.

c) En representant fra ansatte i fast vitenskapelig stilling ved senteret

d) En representant fra ansatte i åremålsstilling ved senteret, som sammen med medlemmet i gruppe c) representerer bredden i senterets virksomhet

e) En representant blant ansatte i teknisk/administrativ stilling ved senteret

f) To representanter fra studentene ved senteret

§ 6 Styrets nominasjon og virkeperiode

Styremedlemmer og vara fra de ulike gruppene foreslås av følgende institusjoner/grupper:

a) To representanter blant vitenskapelige ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO. Utnevnes av fakultetet etter forslag fra senterleder.

b) To representanter fra samarbeidende institusjoner, herunder andre fakulteter ved UiO. Utnevnes av fakultetet etter forslag fra senterleder.

c) En representant fra ansatte i fast vitenskapelig stilling ved senteret. Velges av valgforsamling blant faste vitenskapelige ansatte ved senteret.

d) En representant fra ansatte i åremålsstilling ved senteret. Velges av valgforsamling blant åremålsansatte ved senteret.

e) En representant for tekniske- og administrative ansatte ved senteret. Velges av en valgforsamling blant tekniske og administrative ansatte.

f) To representanter fra studentene ved senteret. Velges av studentens valgforsamling.

Styremedlemmer og vara fra gruppene a, b, c og e velges/oppnevnes for fire år av gangen. Styremedlemmer og vara fra gruppene d og f velges for et år av gangen.

Valg skjer i henhold til gjeldende valgreglement ved Universitet i Oslo.

Ingen kan sitte i verv utover et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

§ 7 Styrets leder

Styret skal ha en leder og en nestleder. Både styrets leder og nestleder oppnevnes av Det samfunnsvitenskapelige fakultet for fire år. Styrets leder og nestleder oppnevnes fra gruppe a) eller b). Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan fastsette arbeidsbeskrivelse for styrets leder.

§ 8 Møteinnkalling

Styreleder innkaller til møter i samarbeid med daglig leder. Dersom rektor, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, eller to styremedlemmer krever det etter begrunnet fremstilling av den eller de sakene som ønskes behandlet, skal det innkalles til ekstraordinært møte. Dagsorden med oversikt over saker som skal behandles sendes styrets medlemmer med minst en ukes varsel.

§ 9 Styrets forhandlinger

Styreleder leder forhandlingene. Styret kan innby utenforstående til å delta i dets forhandlinger med talerett, men uten stemmerett. Senterstyrets møter er åpne, men styret kan selv fastsette at møtene holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal holdes for lukkede dører. Behandling av saken om lukking holdes for lukkede dører. Personalsaker og saker som er underlagt taushetsplikt skal behandles for lukkede dører. Når senterstyret fungerer som tilsettings- eller innstillingsorgan, gjelder statsansatteloven og personalreglementets bestemmelser.

§ 10 Avstemningsregler

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Dersom ikke annet er bestemt ved lov eller reglement, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved likt stemmeantall har styreleder dobbeltstemme. Avstemning i andre saker enn valg og tilsetting skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og tilsetting skjer skriftlig hvis ett av de møtende medlemmene krever dette. Medlem av senterstyret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt. Styret treffer sine vedtak i møte.

§ 11 Daglig ledelse

Senteret skal ha en senterleder som forestår den daglige drift. Daglig leder har ansvar for senterets samlede faglige og administrative virksomhet innenfor rammen av arbeidsbeskrivelsen og de fullmakter som til enhver tid er gitt. Daglig leder tilsettes i samsvar med tilsettingsregler som gjelder ved UiO. Daglig leder er ansvarlig overfor styret i faglige saker og overfor dekan/fakultetsdirektør i administrative saker. Daglig leder har også ansvar for sekretariatsfunksjonen for senterets styre, forbereder de saker som skal behandles der, og er ansvarlig for at vedtak i senterstyret blir satt i verk.

§ 12 Sekretariat

Senteret skal ha en administrasjon som er sekretariat for senterets styre, og som ivaretar de administrative og forvaltningsmessige oppgaver.

Publisert 12. okt. 2010 14:16 - Sist endret 16. apr. 2020 17:18