Helge Ryggvik skriver Jernbaneverkets historie

TIKs Helge Ryggvik har blitt valgt ut til å skrive om Jernbaneverkets historie i årene fra opprettelsen i 1996. Boken er planlagt publisert 30. november i år.

Helge Ryggvik

Bilde: UiO

Fra tilbakegang til fremgang

Jernbaneverkets opprettelse 1. desember 1996 skjedde i en periode da norsk jernbane ennå var preget av en lang periode med tilbakegang. I jubileumsåret 2004 tydet mye på at det motsatte var tilfellet. Jerbaneverket hadde i sin første fase vært med på å vinne igjennom med en forståelse om at jernbanen måtte utgjøre en sentral del av et moderne, miljøvennlig transportnett i Norge. Denne forståelsen av, og satsingen på, jernbanen kan sees i lys av et grønt skifte.

Et stort spenn

"I den nå 162 år lange "store" norske jernbanehistorien kan man se tilbake på mange tidligere perioder med stor jernbaneoptimisme tilsvarende det vi har sett i det siste med økt bevilgning til jernbanen", sier Helge, "men hvor man samtidig har hatt et stort spenn mellom ofte luftige, urealistiske, ambisiøse drømmer om nye jernbanelinjer og den fagkompetansen som finnes på området".

Hovedtemaet vil være utviklingen av det norske samfunnets vilje til og jernbaneverkets evne til å bygge, drifte og vedlikeholde et moderne, miljøvennlig jernbanenett i Norge.

Teknologiske og økonomiske utfordringer

Boken tar også opp de grunnleggende faglige, teknologiske, økonomiske, sikkerhetsmessige og organisasjonsmessige utfordringer man må forholde seg til for på realistisk vis å lykkes med jernbanesatsing i Norge.

Jernbanens nødvendighet

Et sentralt motiv for boken er også jernbanens nødvendighet sett fra et grønt perspektiv, som en viktig del av et mer miljøvennlig samfunn. Noe som er stadig mer aktuelt sett i lys av de miljøutfordingene dagens samfunn står ovenfor.

 

 

 

 

Publisert 8. apr. 2016 12:12 - Sist endret 8. apr. 2016 12:44