Et vindu inn i Norges havvind- og solenergiindustri

En ny survey fra forskningsprosjektet RenTrans skal avdekke muligheter og utfordringer som møter norske bedrifter i solenergi- og havvindsindustrien.

I løpet av to uker i februar har kontor 440 i Eilert Sundts hus vært arena for hektisk aktivitet. Årsaken til aktiviteten har vært gjennomføringen av en spennende spørreundersøkelse blant norske virksomheter koblet til havvind- og solenergiindustrien.

Fornybarindustrier med stort potensiale i Norge

I forbindelse med forskningsprosjektet RenTrans, et prosjekt støttet av Forskningsrådet, har forskere ved TIK-senteret ønsket å kartlegge mulighetene og utfordringene disse virksomhetene opplever med å selge produkter og tjenester på de nasjonale og internasjonale markedene for havvind og solenergi.

Selv om det i dag ikke finnes noe vesentlig sluttbrukermarked for solenergi og havvind i Norge, så er dette industrier med stort potensiale som omfatter mange bedrifter. Seks masterstudenter fra TIK-senteret og Institutt for statsvitenskap ble rekruttert til å gjennomføre datainnsamlingen, og totalt ble rundt 250 virksomheter kontaktet per telefon.

Studenter i aksjon. Fra øverst mot høyre: Kaja Bondevik, Siri Haugan Holden, Elin Aakre, Kjersti Dalfest. Foto: Ragnhild-Bjelland-Hanley, UiO.

God responsprosent

Basert på tidligere erfaringer med denne typen bedriftsundersøkelser fra blant annet Australia, håpte prosjektleder Keith Smith, professor ved Imperial College London og TIK-senteret, på en responsprosent på rundt 40 prosent. Selv om denne typen undersøkelser kan gi god oversikt over feltet man ønsker å studere, er det ofte en utfordring å få inn et tilstrekkelig antall svar. Dette ser det imidlertid ut til at man har oppnådd med god margin.

«Vi har ikke finregnet på responsprosenten ennå, men vi kan trygt si at den er høyere enn hva vi turte håpe på i forkant av undersøkelsen», sier Jens Hanson, Postdoc ved TIK-senteret. I tillegg til Smith, er Hanson og PhD-student Håkon Endresen Normann ansvarlige for undersøkelsen. «Vi er svært takknemlige for at så mange i de virksomhetene vi kontaktet tok seg tid i en travel arbeidsdag til å svare på undersøkelsen. Det bør også nevnes at studentene som gjennomførte intervjuene gjorde en fantastisk innsats. Jeg tror at kombinasjonen av kontakt med bedriftene via telefon og at studentene gjennomførte dette på en svært profesjonell måte gjorde at vi fikk et så godt resultat», understreker Hanson.

Et bidrag til både forskning og politikk

Jens Hanson og Håkon E. Normann. Foto: Ragnhild Bjelland-Hanley, UiO.

Resultatene fra undersøkelsen vil brukes i vitenskapelige publikasjoner, men det er også et mål at kunnskapen fra studien kan utgjøre et bidrag til politikkutforming på feltet.

«Det skal bli interessant å sette seg ned med dataene fra denne undersøkelsen», sier Håkon E. Normann.

"Det snakkes jo mye nå om ‘Norge etter oljen’. Gjennom denne undersøkelsen har vi fått et lite vindu inn i virkeligheten til en variert gruppe med norske virksomheter som enten leverer eller ønsker å levere varer og tjenester til markedene innen sol og havvind. Vi tror at resultatene fra denne studien kan bidra med verdifull innsikt for politikere og byråkrater som er opptatt av å legge til rette for næringer som kan bli nye ben å stå på for Norge i tiden fremover."

Av: Ragnhild Bjelland-Hanley

Publisert 23. feb. 2015 15:49 - Sist endret 20. apr. 2015 09:00