Seminarserien om Energirevolusjonen er i gang

Professor Jochen Markards forelesning om transition studies ble et vellykket startskudd for TIKs nye seminarserie.

Engasjement for energirevolusjonen

I september startet TIK-senteret sin seminarserie om Energirevolusjonen med besøk av professor Jochen Markard fra ETH (Tekniske Høgskolen i Zürich) med temaet «The Energy transition – Actors, strategies and coalitions».

Det godt besøkte seminaret hadde deltakere fra akademia, virkemiddelapparatet, næringslivet og NGO’er som møtte presentasjonen med stort engasjement og omfattende diskusjon.

Konkurransepreget omstilling til nye energisystemer

Professor Markard orienterte om det fremvoksende tverrfaglige feltet som analyserer overgang fra et fossilt energisystem som oftest kalt «transition studies» der han selv er en sentral aktør. Han tok utgangspunkt i erfaringer fra tidligere energirevolusjoner, og viste hvordan disse involverte mange teknologier og aktører preget av konkurranse mellom nye og gamle teknologier, mellom grupper med ulike verdier og der politikk spilte en sentral rolle.

Markard illustrerte hvordan omstillingen også i dag er karakterisert av konflikter rundt valg av teknologier og av politikk. Som eksempel på konkurranse mellom teknologier ble det vist til striden om standardisering av målere av energibruk i bygninger som er sentralt i smarte nett (smart grid).

I dag er omkring 50 millioner slike energimålere installert i Europa, noe som utgjør omkring 20 prosent av det totale markedet. Professor Markard viste hvordan strategiene hos kraftselskapene som er de store kundene og brukerne av teknologien, har endret seg i retning av mer åpne standarder. Han diskuterte også i hvilken grad den harde konkurransen mellom ulike standarder hindrer teknologisk utvikling på feltet.

Markards presentasjon inspirerte til livlig diskusjon blant de fremmøtte. Foto: Olav Wicken.

 

Ingen kommer unna politikken

I siste del av presentasjonen diskuterte Markard den sentrale rollen til offentlig politikk i energiomstillingen. En hovedutfordring i Europa er å endre retning i politikken i forhold til det som har dominert i det fossile systemet.

En hovedutfordring i Europa er å endre retning i politikken i forhold til det som har dominert i det fossile systemet.

Markard viste til studier av det som kalles politiske kjerneholdninger (policy core belief) og at disse tyder på at aktører og aktørgrupper som former energipolitikken holder fast på sine grunnholdninger. Dette antyder at hovedinnretningene i energipolitikken ikke er endret. På lengre sikt er det imidlertid indikasjoner på større endring. En indikator er at flere aktører og aktør-allianser aksepterer at en Energirevolusjon er i ferd med å skje.

 

Publisert 14. okt. 2014 12:17 - Sist endret 29. jan. 2019 10:18