Conditions for Growth in the Norwegian Offshore Wind Industry

Hva er forutsetningene og barrierene for å bygge opp en større norsk havvindindustri? 

Bildet kan inneholde: Vindturbin, Vind farm, Vindmølle, Vind, Produkt.

I  samarbeid med NTNU, SINTEF, Utrecht University og Newcastle University publiserer  Jens Hanson og Håkon Endresen Normann en rapport om forutsetningene og mulighetene for å bygge opp en større norsk havvindindustri rettet mot de hurtigvoksende internasjonale makedene.

Havvind som mulighet

Havvind blir ofte løftet frem som en ny industriell mulighet for Norge. Det fremheves ofte at Norge kan bygge havvindindustrien på skuldrene til leverandørindustrien til olje og gass og maritim industri.

Havvind i etablerte næringer

Denne rapporten viser at oppbyggingen av havvindindustrien hittil har skjedd ved at bedrifter fra etablerte norske næringer, som olje og gass, har gått inn i havvind. De industrielle forutsetningene i form av teknologi og kunnskap er der. Likevel finnes det flaskehalser for en videre oppbygging av havvindnæringen.

Ikke alt er overførbart

Rapporten fremhever tre hovedfunn og utfordringer for en videre oppbygging av havvindnæringen.

For det første er diversifisering vanskeligere enn ofte antatt. Mange bedrifter sier at teknologien de kan levere til havvind er relativt lik den de leverer til andre bransjer. Men, likheten mellom markedsforhold – kunderelasjoner, salgsprosesser, kontrakter og reguleringer - i havvind og bedriftenes primærnæring er ofte lavere. Det kan gjøre det mer krevende og risikofylt for norske leverandørbedrifter å gå inn i havvindnæringen.

For det andre er en omstilling fra petroleum både en mulighet og en utfordring. De fleste bedriftene som er aktive innen havvind har diversifisert fra petromaritim næring, men de har et begrenset engasjement innen havvind. Majoriteten av de undersøkte bedriftene har mindre enn 5% av deres omsetning fra havvind. I tillegg så nedprioriteres ofte havvind når det er gode tider i oljen. Det er en utfordring, gitt at forskningslitteraturen om hvordan nye nisjer bygges opp poengterer at det er viktig med dedikerte aktører som er aktive over tid.

For det tredje trengs en tydligere politisk retning og prioritering om havvindnæringen skal skyte fart. Som et eksempel på omstilling av oljenæringen så viser rapporten flere utfordringer koplet til bedriftenes muligheter for markedstilgang og dedikasjon til diversifisering. Om mulighetene for å bygge opp denne næringen videre skal utnyttes, så er en tydeligere politisk retning og prioritering viktig. Rapporten diskuterer to sider ved dette.

Først er det behov for sterkere virkemiddel for markedstilgang og diversifisering. De undersøkte bedriftene sier at de er fornøyde med virkemiddel til teknologiutvikling, men savner virkemiddel til markedsføring, testing og verifisering av teknologi, samt kapitaltilgang.

Deretter, og gitt at de fleste bedriftene har hovedaktivitet tilknyttet petromaritim næring, så er signalene som gis bedriftene av betydning. Når hovedsignalet er en sterk politisk prioritering av fortsatt høy aktivitet innen olje og gass, så er det en utfordring om det er et ønske at petromaritime bedrifter dedikerer mer substansielle ressurser til havvind. Det kan bety at myndighetene bør vurdere insentiv som på en tilstrekkelig måte kompenserer for trekningen mot olje og gass, om man ønsker å styrke forutsetningene for å bygge en større norsk havvindindustri.

Les hele rapporten her.

Publisert 20. mai 2019 10:52 - Sist endret 14. juni 2019 10:57