2010-13

Publisert 1. sep. 2011 09:30

Politikere, industriledere, forskere og allmennheten for øvrig er i dag enige om viktigheten av en bærekraftig samfunnsutvikling. Men på tross av alle lovnader og fine ord om miljøvern er det lite som tyder på betydelig endring. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det ikke flere som beveger seg i en mer miljøvennlig retning?  

Publisert 3. nov. 2010 10:17

Arbeid med sikkerhet og arbeidsmiljø vil aldri bli et verdinøytralt fenomen. Det finnes ikke noe vitenskaplig – en gang for alle – svar på hvordan man best mulig forholder seg til risiko. Et sikkerhetssystem kan aldri vurderes løsrevet fra det samfunnssystem hvor i det til en hver tid virker.

 

Publisert 3. nov. 2010 10:13

Den ”nordiske modellen” med kombinasjonen av marked og stat, har lenge vært et ideal i internasjonal samfunnsforskning. I dag får Norge igjen oppmerksomhet for hvordan bruker- og deltakerdemokrati praktiseres.

 

Publisert 3. nov. 2010 10:00

Mange økonomer argumenterer for at land som baserer seg på produksjon av naturressurser, rammes av en ressursforbannelse som gir seg utslag i lav vekst, liten interesse for entreprenørskap og politisk korrupsjon. Norges utvikling står i skarp kontrast til en slik forståelse av ressursbaserte økonomier.