ProjectSTEP-gruppa ("Kritiske Venner")

ProjectSTEP-gruppa (også referert til som «Critical Friends» i prosjektets engelske prosjektbeskrivelse) inngår i prosjektets RRI-design. Den har nå hatt sitt første møte. 

ProjectSTEP-gruppa benyttes til kontinuerlig refleksjon og dialog om forskningsdesign, forskningsresultater og antagelser som ligger til grunn for prosjektet, i en felles læringsprosess sammen med viktige aktører på området.

Gruppa fungerer som en referansegruppe basert på en prosesstilnærming som er tilpasset RRI og tverrfaglige forskning- og innovasjonsprosjekter. Slike prosjekter gir ofte kontroverser om både fakta og verdier, og det er viktig for et forskningsprosjekt å være bevisst sin egen virkelighetsbeskrivelse, sin egen ‘framing’ av fakta og sine egne verdimessige antagelser. Det antas at det er lettere å bevisstgjøres på dette i dialog med ‘kritiske venner’ som representerer et bredt utvalg av perspektiver.

ProjectSTEP-gruppa består derfor av en gruppe av eksperter og aktører i feltet som representerer ulike perspektiver eller innfallsvinkler. En viktig funksjon til gruppa er å diskutere situasjonsanalysen og ‘framingen’ i prosjektet, bidra til en kritisk refleksjon over forskningsprosjektets forståelse av problemstillingene, og tolkning og kommunikasjon av resultater, og prosjektets arbeidsplan og metoder. Gruppas tilnærming vil baseres på samme tankegang som TranSTEP-tilnærmingen, som ble utviklet i forbindelse med et europeisk prosjekt om integrert teknologirådgivning, beskrevet i https://transtepapproach.wordpress.com/doing-transtep/.

Her kan du lese tilbakemeldingene og svaret vårt fra det første møtet fra 13.03.2020.

Publisert 15. mai 2020 14:27 - Sist endret 15. mai 2020 14:27