ProjectSTEP-gruppa ("Kritiske Venner")

ProjectSTEP-gruppa (også referert til som «Critical Friends» i prosjektets engelske prosjektbeskrivelse) inngår i prosjektets RRI-design. Den har nå hatt sitt første møte. 

ProjectSTEP-gruppa benyttes til kontinuerlig refleksjon og dialog om forskningsdesign, forskningsresultater og antagelser som ligger til grunn for prosjektet, i en felles læringsprosess sammen med viktige aktører på området.

Gruppa fungerer som en referansegruppe basert på en prosesstilnærming som er tilpasset RRI og tverrfaglige forskning- og innovasjonsprosjekter. Slike prosjekter gir ofte kontroverser om både fakta og verdier, og det er viktig for et forskningsprosjekt å være bevisst sin egen virkelighetsbeskrivelse, sin egen ‘framing’ av fakta og sine egne verdimessige antagelser. Det antas at det er lettere å bevisstgjøres på dette i dialog med ‘kritiske venner’ som representerer et bredt utvalg av perspektiver.

ProjectSTEP-gruppa består derfor av en gruppe av eksperter og aktører i feltet som representerer ulike perspektiver eller innfallsvinkler. En viktig funksjon til gruppa er å diskutere situasjonsanalysen og ‘framingen’ i prosjektet, bidra til en kritisk refleksjon over forskningsprosjektets forståelse av problemstillingene, og tolkning og kommunikasjon av resultater, og prosjektets arbeidsplan og metoder. Gruppas tilnærming vil baseres på samme tankegang som TranSTEP-tilnærmingen, som ble utviklet i forbindelse med et europeisk prosjekt om integrert teknologirådgivning, beskrevet i https://transtepapproach.wordpress.com/doing-transtep/.

Her kan du lese tilbakemeldingene og svaret vårt fra det første møtet fra 13.03.2020.

Her kan du lese tilbakemeldingene og svaret vårt fra det andre del av det første møtet fra 02.06.2020.

Her kan du lese tilbakemeldingene og svaret vårt fra 03.12.2020.

Her kan du lese tilbakemeldingene og svaret vårt fra 23.06.2021.

Publisert 15. mai 2020 14:27 - Sist endret 14. sep. 2021 10:14