TIK på toppmøte om forskning og høyere utdanning

Jens Hanson representerte TIK-senteret på årets toppmøte om forskning og høyere utdanning.

Postdoktor Jens Hanson. Foto: UiO.

De siste årene har statsministeren og kunnskapsministeren invitert til toppmøte om forskning og høyere utdanning. Det er verdt å merke seg at det er regjeringen og ikke kunnskapsdepartementet alene som inviterer, med bred deltakelse fra ulike departement. I tillegg til statsministeren så deltok ministre fra kunnskap, olje- og energi, klima- og miljø, finans, landbruksdepartementet.

I år var TIK representert ved undertegnede. Sammen med andre fra næringsliv, akademia, skulle vi gi innspill til hvordan satsning på forskning og høyere utdanning kan legge grunnlag for grønn omstilling. Det er viktig at utfordringene omkring bærekraft, miljø og klima blir satt på øverst på dagsorden for forsknings og utdanningspolitikken. Mange innspill kom, og flere tema gikk også igjen; tverrfaglighet, omstilling på mange nivå, problemorientering og prioriteringer.

Tverrfaglighet

Grønn omstilling krever ikke bare kunnskap om det tekniske, men om hvordan teknologier tas i bruk og hvilke hensyn og konsekvenser det har. Dette ble løftet frem av flere, og viser til dels en etterspørsel etter mer kunnskap om hvordan omstillingsprosesser skjer.

Omstilling på mange nivå

Utfordringene koplet til grønn omstilling er så store og alvorlige at det krever nye måter å organisere samfunnet vårt på. Flere på møtet pekte på at dette ikke bare gjelder samspillet mellom næringsliv og akademia, men også innad i offentlig sektor og mellom de ulike siloaktige departementsstrukturene. Samspill mellom ulike deler av statsapparatet vil kunne åpne muligheter for å få til mer synergier mellom ulike virkemiddel. Et virkemiddel som ble nevnt var offentlige innkjøp - som er en viktig måte å skape etterspørsel etter de nye løsningene i det grønne skiftet. Fra forskningsfeltet vårt vet vi jo at denne typen politikk som stimulerer etterspørsel er viktig for å få i gang dynamikk. Det gir muligheter for at næringsaktører aktivt retter seg mot produksjon og marked og synliggjør flaskehalser og problemer som forskningen kan være med på å løse. Det kan altså skape muligheter for samspill.

Problemorientering

Og var det en ting som flere deltakere på møtet var enige om så var det at mer og nye former for samspill vil bli viktige. Flere så også dette i sammenheng med en sterkere problemorientering. Dette resonnerer med ideer som ”mission-orientedness” som blir frontet av flere innen innovasjonsfeltet. Problemløsning – hvor brukere artikulerer konkrete problem eller bestillinger, som forskningen kan være med å svare på – kan være en måte å skape tettere koplinger mellom akademia og næringsliv på.

Prioriteringer

Det er ganske tydelig at politikken vil måtte være i førersetet for å gi retning for utviklingen mot et grønt skifte. Diskusjonen gikk også utover de vanlige argumentene om næringsnøytralitet i politikken. Gitt utfordringene med grønt skifte vil det komme en tid med tøffere prioriteringer. Det vil kanskje innebære støtte til noe og noen, mens andre kan forvente mindre.

Så skal det selvfølgelig bli spennende å se på hvordan og i hvilken grad innspillene fra følges opp og implementeres i praktisk politikkutforming.

Av Jens Hanson
Publisert 6. mars 2017 13:45 - Sist endret 6. mars 2017 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere