English version of this page

Slik beholder du studieretten til studieprogrammet ditt

For å få studierett på et studieprogram må du søke om opptak til et studieprogram for å få tilbud om studieplass. Når du har takket ja til tilbudet, får du en studierett til dette programmet. Studieretten gir deg rett til å ta emner som inngår i programmet, men du må overholde visse krav for å beholde denne.

Du beholder studieretten inntil:

 1. du selv velger å slutte på studieprogrammet.
 2. du fullfører studieprogrammet.
 3. studieretten blir inndratt.

Studieretten kan inndras hvis:

1. du ikke registrerer deg første semester i studieprogrammet

For at du skal beholde studieretten på ditt studieprogram må du det første semesteret i studieprogrammet:

 • betale semesteravgiften
 • registrere deg som student i Studentweb
 • registrere deg på minst ett emne i studieprogrammet

Fristen er 1. september om du begynner på høsten og 1. februar om du begynner på våren.

Hvis du ikke kan begynne på studiet, kan du søke om utsatt studiestart.

2. du har fravær ett semester

For at du skal unngå å bli registrert med fravær i et semester må du:

 • betale semesteravgiften
 • registrere deg som student i Studentweb
 • registrere deg på minst ett emne i studieprogrammet

Les mer om registrering og frister.

Hvis du ikke har tenkt å studere et semester, må du søke om permisjon. Du blir ikke registrert med fravær hvis du har fått innvilget permisjon.

3. du har benyttet maksimalt antall forsøk i et obligatorisk emne

Du kan miste studieretten, hvis du har benyttet maksimalt antall forsøk i et obligatorisk emne i studiet uten å ha fått godkjent obligatorisk aktivitet eller bestått eksamen.

4. du har for lav studieprogresjon

Studieprogrammene er lagt opp som fulltidsstudier som tilsvarer 60 studiepoeng per år. Vi anbefaler deg å fullføre på normert tid slik det er skissert i det anbefalte studieløpet på programsiden.

For å beholde studieretten må du ha avlagt et visst antall studiepoeng etter hvert studieår. Studiepoengene må kunne inngå i graden din for at de skal telle i studieprogresjonen.

Du kan studere mindre enn fulltid uten at dette får konsekvenser for studieretten din, men du må ha avlagt minst:

 • 30 studiepoeng etter ett år
 • 60 studiepoeng etter to år
 • 90 studiepoeng etter tre år
 • 120 studiepoeng etter fire år
 • 150 studiepoeng etter fem år
 • 180 studiepoeng etter seks år

På masterprogram der masteroppgaven utgjør 60 studiepoeng faller kravet til progresjon på 90 studiepoeng etter tre år bort.

Det er kun emner du har avlagt etter at du fikk opptak til studieprogrammet som regnes med i progresjonen. Emnene må inngå i graden din for å gjelde på progresjonen. Utdanning du har tatt før du fikk opptak teller ikke med, selv om disse inngår i studieprogrammet.

Studiepoeng fra andre læresteder enn UiO teller ikke med i progresjonen. Hvis du skal studere på et annet lærested, må du derfor søke om permisjon. Unntak: Utveksling via UiO-avtale.

Det er ikke krav til progresjon i semesteret/semestre du er registrert i permisjon.

Hvis du ikke oppfyller kravene til progresjon, kan du søke om redusert progresjon.

Går du på Honours-programmet?

For å beholde studieplassen din må du følge den ordinære studieplanen og ta 70 studiepoeng per studieår. Se informasjon på programsiden for Honours-programmet.

Planlegging av studieløp

På programsidens 'Oppbygging og gjennomføring' finner du det anbefalte studieløpet.

Når du følger det anbefalte studieløpet skal ikke obligatoriske emners forelesninger og eksamensdato kollidere.

Hvis du ikke følger det anbefalte studieløpet, må du selv passe på at tid for undervisning og eksamen ikke kolliderer. I tillegg må du være oppmerksom på at noen emner tilbys kun høst/vår og at emner kan ha forkunnskapskrav. Du kan få veiledning av studiekonsulent/SV-info til planlegging av studiene dine.

Hvis du blir forsinket i studiene og bruker lenger tid enn normert kan studieprogrammet endres. I så fall vil endringene bli varslet i god tid.

Krav til forkunnskaper

På enkelte studieprogrammer er det omfattende forkunnskapskrav. Dette betyr at du må bestå et emne eller flere emner før du fortsetter på et annet emne, eller at du må bestå et visst antall eller bestemte emner før du kan fortsette i studieløpet. Dette gjelder spesielt disse studieprogrammene:

Se programsidens 'Oppbygging og gjennomføring' og emnesiden for informasjon om krav til forkunnskaper.

Hvordan inndras studieretten?

 • Studieretter inndras i hovedsak to ganger i året, innen midten av oktober/mars. 
 • Du vil motta et forhåndsvarsel hvis du står i fare for å få inndratt studieretten din. Hvis studieretten blir inndratt får du brev til digital postkasse eller adressen du har registrert i Studentweb.
 • Forhåndsvarsel og brev sendes normalt ikke hvis studieretten inndras fordi du ikke har registrert deg første semester i studieprogrammet.
 • Hvis studieretten inndras får ikke dette konsekvenser for emnene du er registrert på i semesteret studieretten blir inndratt.
 • Du kan klage på vedtaket.
 • Hvis studieretten er inndratt, kan du søke om opptak på studieprogrammet på nytt på ordinær måte. Begrensningen i antallet eksamensforsøk gjelder også ved nytt opptak til det samme eller et annet studieprogram hvor emnet inngår.
Publisert 19. okt. 2020 13:56 - Sist endret 9. aug. 2021 12:24