English version of this page

Sitat- og kildebruk ved SV-fakultetet

For at akademiske tekster skal kunne bidra til akademisk debatt må du legge frem premissene for dine resonnementer slik at andre kan vurdere og eventuelt kritisere dem. Det betyr at du må gjøre det mulig for leseren å finne fram til de kildene du benytter.

Ulike stiler for kildehenvisning – Velg én!

Det finnes flere ulike «stiler» for kildehenvisning, blant annet Harvard-stilen, Chicago-stilen og APA-stilen. Det er viktig at du er konsekvent og bruker kun én stil i teksten din. På Det samfunnsvitenskapelige fakultet anbefaler vi APA-stilen, som er utarbeidet av American Psychological Association. Denne stilen er valgt fordi den er hyppig brukt i samfunnsvitenskapelige tidsskrifter, og de fleste andre stiler som brukes ligner sterkt på APA. I tillegg har APA en stor og fyldig bruksanvisning. Søk & Skriv har en oppdatert guide til APA-stilen.

Hvis du er i tvil om hvilken stil du skal bruke på din innlevering, må du ta kontakt med foreleser eller seminarleder for å få vite hvilken stil de anbefaler. Hvis det ikke er en anbefalt stil på et emne, vil vi at du bruker APA-stilen.

Uansett hvilken stil du velger, er det viktig at du er konsekvent og nøyaktig. Rekkefølgen på navn, årstall og sider, bruk av parenteser og hakeparentes, uthevet og kursiv skrift er ikke tilfeldig i kildehenvisninger. Følg reglene for den stilen du har valgt.

Noen hovedregler for kildehenvisning

Når du henter informasjon og idéer fra en kilde

  • Du må aldri gjøre en lett omskriving av andres tekst og late som om teksten er din egen.
  • Når deler av teksten din ligner på tekst du fant i en kilde, må du henvise til nøyaktig hvilken kilde det er hentet fra. Sidetall skal føres opp. Henvisningen må stå i alle gjeldene avsnitt i teksten din.
  • Når du bruker andres ideer og ideene ikke er allment kjent, heller ikke blant fagfolk, må du i alltid oppgi hvilken kilde du har hentet ideen fra.
  • Du kan ikke bruke om igjen tekst som tidligere er brukt til andre eksamener ved UiO eller andre steder.

Når du vil bruke direkte sitat fra en kilde

  • Teksten skal gjengis ordrett. Dersom kilden er på et annet språk enn oppgaven kan du oversette, men du må da oppgi at du har oversatt teksten. Dette gjelder også tekster du finner på Internett.
  • Når du siterer tekst som andre har skrevet, må du alltid oppgi nøyaktig hvor den er hentet fra. I tillegg må den siterte teksten skilles tydelig fra din egen tekst. For detaljer om hvordan du skal gjøre dette, se vår oppsummering av APA-stilen.
  • Dersom du gjengir tekst som du selv har skrevet og som du tidligere har offentliggjort (for eksempel i en tidsskriftartikkel), skal du oppgi nøyaktig kilde på samme måte som når du gjengir andres tekst.

Hensikten med kildehenvisning er at du skal gjøre det så lett som mulig for leseren å finne frem til den kilden du har brukt. Det er grunnleggende for akademisk arbeid at leseren kan kontrollere at du har dekning for det du sier. Åpenhet og kontrollerbarhet, eller at leseren kan ha mulighet til å "kikke deg i kortene", er avgjørende for vitenskapelig praksis.

Å samarbeide med andre studenter

Det er vanligvis lov å søke råd og veiledning fra andre i arbeidet med innleveringsoppgaver. Oppgaven skal likevel være ditt eget selvstendige arbeid. Samarbeid med medstudenter må ikke gå så langt at dere utarbeider felles tekst til oppgaven, eller at dere løser deler av oppgaven for hverandre.

For enkelte innleveringsoppgaver er det egne regler som tillater at flere studenter skriver en oppgave sammen. Slike regler vil i så fall fremgå av emnebeskrivelsen. Hvis du er usikker på hvor mye dere kan samarbeide uten at det blir regnet som fusk kan du spørre seminarleder, emneansvarlig eller andre som underviser i emnet.

Fusk

Hvis du ikke følger fakultetets retningslinjer for sitat- og kildebruk kan du bli mistenkt for fusk.

Publisert 5. mars 2008 09:20 - Sist endret 16. jan. 2019 13:56