Statsborgerskapet – belønning eller integrasjonsverktøy

En komparativ analyse av årsaken til ulikhetene i statsborgerskapslovgivningene i Sverige og Danmark

STV4020E, høsten 2016

Problemstilling

Kan den ulike partisammensetning i Sverige og Danmark forklare at landene har lagt seg på
hver sin linje når det gjelder innlemmelse av nye statsborgere?

Oppgaven

Sensors tilbakemelding

Oppgaven tar for seg årsaker til ulikhetene i statsborgerskapslovgivningen i Sverige og Danmark. Det brukes MSSD og det legges vekt på partisystemenes betydning som forklaringsfaktor. Oppgaven er systematisk bygd opp. Det legges vekt på de mange likhetene mellom de to landene og forskjellene på den avhengige variabelen diskuteres utførlig og godt. Alternative forklaringer til partisystemets betydning gjøres rede for og diskuteres på en utmerket måte. Rollen til Dansk Folkeparti kunne kanskje ha blitt belyst litt grundigere, med flere kilder og mer utførlig i forhold til Sartoris partisystemtypologi.

Emneord: Metode, 4000-nivå (master), Komparative undersøkelser, Sensors tilbakemelding
Publisert 8. mars 2018 14:37 - Sist endret 8. mars 2018 14:37