Virkninger av differensierte forpliktelser i miljø- og ressursforvaltningsregimer

STV2250, høsten 2015

Oppgavetekst

Differensierte forpliktelser er et viktig trekk ved mange internasjonale miljø- og ressursforvaltningsregimer men det er ulike syn på virkningene av slik differensiering. Du ønsker å undersøke slike virkninger nærmere.

Vis hvordan dette temaet kan analyseres med utgangspunkt i ulike problemstillinger (minst to, ikke mer enn tre). Drøft hvorvidt ulike problemstillinger krever ulike analytiske perspektiv. Drøft deretter hvilke typer empiriske data de ulike analysene krever og tilgjengeligheten av disse dataene. Konkluder ved å reflektere over hva du har funnet ut om sammenhenger mellom problemstilling, analytisk perspektiv og databehov.

Oppgaven

Du kan lese oppgaven her.

Sensors tilbakemelding

Vurdering:     Godkjent

 

Svakt

Noe svakt

Noe godt

Svært godt

Problemstilling

 

 

x

 

Litteraturtilfang og referanseføring

 

 

x

 

Struktur og språk

 

 

 

x

Teoribruk og forståelse

 

 

 

x

Diskusjon

 

 

x

 

 

Her er noen av mine refleksjoner etter å ha lest oppgaven din:

 

 • Opplever at du balanserer analyse av problemstilling og analyse-av-analysen (A oppgavene) på en svært god måte. Du tar leseren igjennom klimaregimets utvikling, der du bruker de analytiske perspektivene dine og empiri. I del 5, skifter du ”modus” til en diskusjon av analytisk perspektiv og empiri.
 • Det slo meg da jeg leste at hvordan du legger opp oppgaven som en analyse av utviklingen av klimaregimet over tid sett i lys av differensierte forpliktelser, kan også kalles et perspektiv. Du studere en prosess over tid hvor fokuset er virkningen av differensierte forpliktelser. I denne sammenhengen kunne også begreper som historiske betingelser og path dependency vært aktuelt. (Sier ikke at dine analytiske perspektiver er gale, men at dette er en annen måte å tenke på denne oppgaven på).
 • Veldig fint med delen ”tolkning av problemstillingen”. Dette er oppklarende. Her skriver du jo også selv at problemstilling nr 1 er ledende. Det reagerte jeg også på. Men dersom du hadde satt denne inn i en kontekst hvor du for eksempel finner noen analyser/kommentarer fra dannelsen av UNFCCC som eksplisitt sier at dette var avgjørende, kunne ditt spørsmål vært en oppfølging til dette. Da blir det mindre problematisk enn om spørsmålet blir stående alene slik som nå.
 • Tolkning av problemstilling 2 kan utdypes. Jeg ville vært forsiktig med å skrive ”åpner opp for presise beskrivelser og kan dermed bidra til å begrense oppgaven”. Dette gir inntrykk av at dette ikke er en kompleks prosess. Det er heller valg av analytisk perspektiv og fokus som vil avgjøre hvor presis din beskrivelse vil være. Den kan kun gi et bilde/en versjon av situasjonen, med andre analytiske perspektiv vil du forstå situasjonen på en annen måte.
 • Problemstilling nr 2 er også noe ledende, siden du vil se etter ”utfordringer”. Et mer åpent spørsmål kan være: Hvordan har differensierte forpliktelser påvirket utviklingen av klimaregimet i etterkant av UNFCCC?
 • Du bør begrunne hvorfor du har valgt tidsrommene. For eksempel hva er nytten av å se på dannelsen av UNFCCC fra 1970 frem til selve klimakonvensjonen ble underskrevet?
 • Være forsiktig med å konkluder bastant om bruk av alternative perspektiver for problemstillingene dine (og generelt om konklusjoner).
  • Du sier at kapasitetsperspektivet for problemstilling 2 ikke blir hensiktsmessig. Dette er mer nyansert. I India lever en stor del av befolkningen under fattigdomsgrensen, og uten tilgang til elektrisitet. Er kapasitet kun noe du måler i BNP vekst? Eller er det andre faktorer som spiller inn? Hvilket prinsipp vil du bruke for å vurdere om et land har kapasitet til å både redusere CO2 utslipp og øke befolkningens velstand? F
  • Problemstilling 1: Maktperspektivet her vil være avhengig av din forståelse av makt. Kan utviklingsland har en form for makt over Europa ved at de for eksempel bruker skyld/skam fra kolonialiseringstiden for å få igjennom en mer fordelaktig avtale?

 

 

Emneord: 2000-nivå (fordypningsemne), miljø- og ressursforvaltning, Sensors tilbakemelding, (IP) Internasjonal politikk
Publisert 1. feb. 2018 14:03 - Sist endret 1. feb. 2018 14:56