Er rasjonalisme eller kunnskapssosiologi best til å forklare vitenskapens rolle i ozon-regimets etablering?

STV2250, våren 2017

Oppgavetekst

I litteraturen finner vi (minst) to analytiske perspektiver på vitenskapens rolle i regimeetablering og -utvikling. Du ønsker å undersøke hvilket av perspektivene som best forklarer vitenskapens rolle i internasjonale regimer.

Formuler en relevant og håndterlig problemstilling om dette temaet. Utvikle en analyseramme og forklar hvorfor den er velegnet for problemstillingen din. En analyseramme består av en begrepsramme (settet av begreper og evt. teorier du vil anvende) og et undersøkelsesopplegg. Bruk analyserammen til å identifisere relevant empiri og drøft problemstillingen. Konkluder ved å besvare problemstillingen i lys av ditt empiriske materiale.

Oppgave

Les oppgaven her.

Sensors tilbakemelding

Veldig fin innledning. Kort introduksjon til temaet, og en konkret avgrenset problemstilling. Fin og oversiktelig struktur. God, men litt vel lang redegjørelse for de to perspektivene. Kort og konsis undersøkelsesopplegg. Fint. Svært god drøftning som helt konkret viser hvilke elementer i ozon-regimets utvikling som kan forklares med hver av teoriene. Litt vel lang konklusjon.

Alt i alt en svært god oppgave.

Emneord: (IP) Internasjonal politikk, 2000-nivå (fordypningsemne), Sensors tilbakemelding
Publisert 8. mars 2018 13:41 - Sist endret 8. mars 2018 13:41