Retningslinjer for veiledning på masterprogrammet i sosialantropologi

Retningslinjene er vedtatt av Programrådet ved SAI under sak 05/05 på møte 01.02.2005.

Generelt

Alle masterprogramstudenter i sosialantropologi har krav på å få tildelt en personlig veileder i forbindelse med masterstudiet og plikter å innordne seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for veiledningen.

Tildeling av veileder

Veileder tildeles av instituttet på bakgrunn av prosjektskisse som leveres sammen med søknaden om opptak til masterprogrammet. Instituttet vil tildele veileder så raskt som praktisk mulig etter at studenten har akseptert tilbud om plass.

Programleder for masterprogrammet fordeler veiledere til studentene. Ved tildelingen av veileder tas det hensyn til studentenes faglige interesser og de vitenskaplige ansattes veiledningskapasitet.

Det er ikke anledning for en masterprogramstudent til å få oppnevnt biveileder. Det er imidlertid vedtatt at når en veileder mener hans/hennes regionale/tematiske kompetanse ikke strekker til, kan vedkommende henvende seg til en kollega ved SAI som har kompetansen og be om at vedkommende vil gi en eller flere veiledningstimer. Vedkommende får da uttelling for timene i stedet for veileder. Den totale veiledningen kan ikke overstige de vedtatte 13 møter.

Veiledningens omfang

Veileder og student avklarer i startfasen rammene for veiledningsforholdet (fremdriftsplan, forventinger til veiledningen, osv.). Instituttet har en egen side med forslag til momenter for en slik forberedende samtale

Studenten har krav på veiledning i 4 semestre. Hvert veiledningsmøte er normert til én time. Veiledning som baserer seg på mer enn 50 sider regnes som to møter. Veiledningens omfang er fastsatt til totalt 13 møter fordelt som følger:

  • 1. semester: 3 møter i forbindelse med utarbeiding av prosjektbeskrivelse
  • 2. semester: 1 møte under feltarbeidet. Dette inkluderer korrespondanse via brev eller e-post.
  • 3. semester: 4 møter
  • 4. semester: 5 møter

Det gis ikke anledning til å søke om sluttveiledning.

Totalt har studenten krav på veiledning i 4 semestre inklusive feltopphold/ datainnsamling. Regnskap bør føres av begge parter.

Ved lengre avbrekk/pauser i studiet (ett semester og mer) må det søkes permisjon. Det vises for øvrig til "Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo" for krav til studieprogresjon for å beholde studieretten ved Universitetet i Oslo.

Veiledningsforholdet opphører når studenten har tatt ut det totale antall veiledningsmøter hun/han har krav på, eller når veiledningen har vart i 4 semestre (med fratrekk av eventuelle semestre med permisjon).

Veileders plikter

Det presiseres at veiledningsforholdet er gjensidig forpliktende.

Veileder er forpliktet til å gjøre seg kjent med innholdet i Yrkesetiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo.

Veilederen forplikter seg til å oppmuntre studenten til kontakt og kontinuitet i arbeidet med avhandlingen. Alle pauser i veiledningsforholdet, forskningsreiser, forskningsfri etc. skal meddeles til studenten og studiekonsulenten.

Veilederens oppgave er å rettlede studenten i utforming av masteroppgaven. I dette inngår også en oppmerksomhet omkring forskningsetikk.

Veileder skal godkjenne studentens feltrapport.

Studentens plikter

Studenten forplikter seg til å holde en jevn progresjon og kontakt med veilederen gjennom studiet. Alle avvikelser i form av pauser, endring i jobbsituasjon, avbrudd i studiene mm. skal meddeles til veilederen og til studiekonsulenten. Se også "Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo".

Studenten alene - ikke veileder og institutt - står ansvarlig for synspunkter og material- og kildebruk som fremkommer i avhandlingen. Studenter bør derfor være kjent med Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora, som er samlet i et hefte tilgjengelig på instituttet. Hvis det er sider ved studentens arbeid som er i strid med de forskningsetiske retningslinjene eller norsk lovgivning, plikter veileder å ta kontakt med programleder.

Opphør av veiledningsforholdet/bytte av veileder

Veiledningsforholdet opphører:

  • når studenten avlegger endelig eksamen i masterprogrammet
  • når studenten har brukt opp det totale antall veiledningsmøter og/eller semestre
  • dersom studenten mister sin studierett på masterprogrammet, eller
  • dersom studenten sier fra seg studieplassen

Hvis veileder er utilgjengelig i perioder eller har forskningsfri, skal det i samråd med instituttet avtales hvordan veiledning ivaretas. Som hovedregel overføres veiledningsoppgaven til en annen ansatt ved instituttet ved lengre fraværsperioder.

Det er mange faktorer som kan føre til at et veilederforhold kan gå i stå. Dersom det skulle oppstå en konflikt eller mer prinsipielle motsetninger mellom student og veileder som de ikke finner løsning på, skal programleder for masterprogrammet underrettes før andre organer bringes inn i saken. I slike tilfeller kan programleder ta initiativ til at et nytt veiledningsforhold opprettes. Dette gjøres evt ved semesterstart. Endring i veilederforholdet kan kun vurderes etter minimum ett semester samarbeid.

Publisert 15. mars 2016 13:02 - Sist endret 7. apr. 2016 13:15