Nytt regelverk for permisjon og fravær fra studieprogrammet

Permisjon

Det nye regelverket innebærer at:

 1. Du kan søke om permisjon fra studieprogrammet ditt uten dokumentasjon inntil to semestre.
 2. Du kan søke om permisjon fra studieprogrammet ditt med dokumentasjon på følgende grunnlag:
  • Foreldrepermisjon
  • Verneplikt
  • Sykdom hos deg selv eller noen du har omsorg for
  • Heltidsverv som studenttillitsvalgt eller som folkevalgt
  • Andre tungtveiende grunner utenfor din egen kontroll

 Se nettsidene våre for mer informasjon om permisjon.

 

Fravær fra studieprogrammet

Fra og med vårsemesteret 2021 vil du miste studieretten din på studieprogrammet om du er registrert med et semester fravær. Den nye regelen har ikke tilbakevirkende kraft. Har du hatt fravær et semester før våren 2021 vil ikke dette få konsekvenser for studieretten din.

For at du skal unngå å bli registrert med fravær i et semester må du:

 • betale semesteravgiften
 • registrere deg som student i Studentweb
 • registrere deg på minst ett emne i studieprogrammet

Hvis du ikke har tenkt å studere et semester, må du søke om permisjon. Du blir ikke registrert med fravær hvis du har fått innvilget permisjon.

Se nettsidene våre for mer informasjon om hvordan du beholder studieretten din.

 

Har du spørsmål?

 • Studenter på bachelor, årsenhet og 1.-6. semester på profesjonsstudiet i psykologi og masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse: Ta kontakt med SV-info
 • Studenter på master, profesjonsstudiet i psykologi 7.-12. semester og master i samfunnsøkonomisk analyse 7.-10. semester: Ta kontakt med ditt institutt/senter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

From October 1 there are new regulations regarding leave of absence and absence from your study programme at the University of Oslo. 

 

Leave of absence 

The new regulations means that: 

 1. You may apply for leave of absence from your study programme without documentation for up to two semesters. 
 2. You may apply for leave of absence from your study programme on the basis of the following documented needs: 
  • Parent leave 
  • Conscription 
  • Illness (yourself or someone in your care) 
  • Full-time position as a student or democratically elected representative 
  • Other weighty reasons beyond your own control 

Please visit our website for more information about leave of absence.

 

Absence from your study programme

From the spring semester 2021, your admission to your study programme will be revoked if you are registered with absence for one semester. The new regulation does not have retroactive effect. Your admission will not be revoked if you have been absent for one semester before spring 2021.

To avoid being registered with absence for a semester, you must: 

 • pay the semester fee 
 • register yourself as a student in Studentweb 
 • register for at least one course in your study program 

If you plan to not study or are prevented from studying a semester, you must apply for leave of absence. You will not be registered with absence if you have been granted leave of absence. 

Please visit our website for more information about how you retain your admission to your study programme.

 

Questions? 

Publisert 20. okt. 2020 11:23 - Sist endret 20. okt. 2020 11:23