Rådgiver

Synne Dokka jobber med arbeidsmiljø og helse i Arbeids- og sosialdepartementet

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte og fikk først et et-årig vikariat som forskningskoordinator i avdelingen, og etter dette ble jeg fast ansatt, men med litt andre oppgaver.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det er vanskelig å si, jeg går ut fra at det var summen av flere ting. Jeg hadde en del delvis relevant arbeidserfaring, mye organisasjonserfaring og gode karakterer. Men det viktigste var nok at jeg hadde skrevet en veldig relevant masteroppgave, om arbeidsmiljø og outsourcing på hoteller, og at jeg er genuint interessert i fagfeltet. Det var nok også en fordel at jeg hadde lagt frem masteroppgaven min på et seminar der de som intervjuet meg tilfeldigvis deltok.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

De er veldig varierte, og for det meste innen feltet forebyggende arbeidsmiljø, HMS, arbeid og helse, og inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Jeg forbereder møter, skriver referater, deltar i arbeidsgrupper, skriver litt taler, saksbehandler personhenvendelser, og leser og kommenterer meldinger og proposisjoner fra andre departementer. Ellers er jeg også leder for en avdelingsintern faggruppe på HMS-IA-feltet.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg ble nylig medlem i sekretariatet for en ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, og holder akkurat på å sette meg inn i hvordan de har organisert BHT i de andre nordiske landene.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Selv om masteroppgaven min var veldig relevant for jobben, opplever jeg at det kanskje er den generelle samfunnsviterbakgrunnen som betyr mest. Den gir perspektiver på prosesser som pågår, trening i å formulere problemstillinger, ta dem ned og dele dem opp i mer håndterbare delproblemstillinger. Jeg jobber sammen med mange jurister, og jeg merker at vi har ulike innfallsvinkler, og sånn sett utfyller hverandre. Det er dessuten nyttig å ha bakgrunn som samfunnsviter når vi lyser ut forskeroppdrag og skal vurdere tilbudene som kommer inn. Ellers skriver vi jo en del, og da er det godt å ha skrivetrening fra en lang oppgave.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tenker at det gjelder å prøve å skaffe seg mest mulig erfaring, kunnskap og ferdigheter innen det feltet man har lyst til å jobbe. For min egen del hadde jeg allerede jobbet noen år da jeg tok mastergrad, og var opptatt av at det skulle gi meg noen nye muligheter. Jeg valgte derfor å både skrive gjennom Vitenskapsbutikken, og i tilknytning til et forskerprosjekt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Slik prøvde jeg å skaffe meg bedre nettverk, og å skrive om et tema andre kunne være interessert i.

Publisert 16. mars 2017 14:33 - Sist endret 11. mars 2021 14:32