Konsulent, frie yrker og forretningsutvikling: Hva kan du jobbe med?

Under finner du et utvalg relevante stillingstitler med tilhørende arbeidsoppgaver.

Prosjektrådgiver

I mange virksomheter er det stadig behov for nye løsninger på ulike arbeidsoppgaver. Utviklingen av slike løsninger organiseres ofte som egne prosjekt, med interne eller innleide prosjektmedarbeidere.

Arbeidsoppgavene til disse prosjektmedarbeiderne kan være å:

 • analysere behov
 • mobilisere nødvendige ressurser for gjennomføring
 • planlegge og følge opp framdrift
 • håndtere uforutsette situasjoner
 • sikre god gjennomføring og implementering i ordinær drift

Oppgavene vil være sammensatte og gjerne involvere alt fra det mellommenneskelige til mer faktaorientert analyse.

Samfunnsvitere vil ofte ikke være eksperter på sentrale områder som er tema for prosjektet, og evne til å sette seg inn i og forstå nye områder er derfor viktig. Annen kompetanse som kan være viktig i en slik stilling er:

 • kunnskap om endrings- og utviklingsprosesser
 • kunnskap om og erfaring fra prosjektarbeid
 • god muntlig kommunikasjonsevne
 • evne til å arbeide nyskapende
 • god evne til å behandle ny problematikk analytisk og kunne formidle resultater av dette
 • god evne til å forstå og arbeide med mellommenneskelige prosesser
 • evne til å forstå seg selv i dynamikk med andre
 • evne til å arbeide disiplinert i forhold til tid og systemer

Strategirådgiver

For mange virksomheter er utvikling av tjenester og/eller forretningsområder mer komplekst og usikkert enn tidligere. Dette har ført til mer systematisk og profesjonelt strategiarbeid. Selv om dette er en ledelsesoppgave, kreves det ofte profesjonell assistanse. Det brukes gjerne da av egne stabsressurser eller innleide konsulenter.

I denne type analysearbeid vil man gå inn på både eksterne og interne forhold.

For en strategirådgiver vil det være viktig å analysere disse enkeltområdene, men også se helheten og hva dette kan gi til sammen:

 • arbeidsmarked
 • økonomi
 • politiske rammebetingelser
 • forretningsmessige nettverk
 • virksomhetens samfunnsansvar
 • verdigrunnlag og markedsutvikling

Kompetanse som kan være viktig i en slik stilling er:

 • god analytisk evne
 • god metodeforståelse og metodekritisk evne
 • god evne til å popularisere og forenkle komplekse forhold både skriftlig og muntlig
 • god evne til å samspille med kolleger og oppdragsgivere om kompliserte og til dels konfliktfylte spørsmål

Evalueringsrådgiver

Både enkeltstående virksomhetsområder og større tiltaksområder og prosjekter i offentlig og privat sektor blir underlagt krav om evaluering med visse mellomrom, eller etter endt gjennomføring av ulike prosjekter. Forskningsområder/institutter og utviklingsbistand er eksempler.

Gjennomføring av evalueringer er i den forbindelse blitt en profesjonell aktivitet. Den gjennomføres både av internt stabsapparat og av eksterne konsulenter.

Arbeidsoppgavene er gjerne en blanding av prosessorganisering og utredningsledelse.

Kompetanse som kan være viktig i en slik stilling er:

 • god evne til å kunne samle relevante data
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • kunnskap om og erfaring fra prosjektarbeid
 • evne til å organisere gode prosesser som får oppslutning fra involverte parter

Prosjekteringsrådgiver

I prosjekter som i utgangspunktet kan framstå som tekniske bygg- og utviklingsprosjekter, er det krav om å kunne håndtere sosiale, samfunnsmessige og organisatoriske dimensjoner.

Dette er en spesialvariant av prosjektrådgiver, og samfunnsvitere kan i dette arbeidet utfylle arbeidstakere med ingeniørkompetanse.

Samfunnsvitere kan bidra med sin kompetanse i denne typen prosjekteringsarbeid. Enten hos næringslivsaktører som er involvert i denne typen prosjektering som byggherre, eller hos arkitekter og rådgivende ingeniører.

Kompetanse som kan være viktig i en slik stilling er:

 • evne til å kunne analysere samspillet mellom teknisk/økonomiske systemer og de organisatoriske og mellommenneskelige faktorene
 • evne til kreativt arbeid i et tverrfaglig miljø
 • evne til å arbeide disiplinert i forhold til tid og systemer
 • kunnskap om og erfaring fra prosjektarbeid

Samfunnsanalytiker

Mange bransjer og større bedrifter er svært avhengige av å følge tett med på det som skjer når det gjelder politiske og samfunnsmessige rammebetingelser. Dette ivaretas enten ved å bygge egen kompetanse i stab på området, eller leie det inn konsultativt i gitte sammenhenger.

Dette handler om oppgaver knyttet til å bistå ledelsen i å forstå betydningen av planlagte eller mulige endringer i rammebetingelser og samfunnsutvikling for egen bransje, eller for en bedrifts interesser. Å bidra til å utvikle og forvalte profilering av et aktivt samfunnsengasjement hos virksomheten kan også inngå i arbeidet.

I tillegg til analyse og utredning kan dette arbeidsfeltet også ha oppgaver knyttet til relasjonsbygging mot myndigheter, bransjeforeninger og internasjonale organer.

Kompetanse som kan være viktig i en slik stilling er:

 • kunnskap om politiske, økonomiske og/eller sosiale og kulturelle forhold som kan ha betydning for virksomheten
 • generelt god analytisk evne til å bearbeide komplekst materiale og framstille dette skriftlig
 • evne til å tilegne seg ulike typer data med en metodekritisk kompetanse
 • evne til å utvikle og pleie relasjoner og nettverk

Markedsanalytiker

I mange virksomheter er forståelse av kundenes atferd viktig. Dette gjelder kundenes gruppetilhørighet, kulturelle, sosiale og etniske forankring, og med hensyn til hva som påvirker individers og gruppers endrede (markeds)atferd.

Markedsanalytikere bruker gjerne både harde data og myke datakilder (f.eks. fokusgrupper). Samfunnsvitere kan her være et nyttig supplement til arbeidstakere med markedsføringsbakgrunn fra handelshøgskolene.

Bedrifter som henvender seg til forbrukermarkedet har gjerne egne markedsavdelinger som blant annet driver markedsanalyser, men dette er også noe som tilbys i konsulentmarkedet.

Kompetanse som kan være viktig i en slik stilling er:

 • forståelse av sammenhenger mellom kultur, sosio-økonomiske forhold og individers og gruppers atferd
 • evne til å bruke et bredt spekter av aktuelle datakilder
 • god skriftlig framstilling av komplekse forhold og tilpasse framstillingen til nytteverdi for ledelse/oppdragsgiver.
 • god muntlig formidlingsevne
Publisert 1. apr. 2014 14:40 - Sist endret 29. apr. 2014 15:18