Henrik Sinding-Larsen

Forsker
Bilde av Henrik Sinding-Larsen
Mobiltelefon +47 90039042
Brukernavn
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Sinding-Larsens utdanning fra de tre fakultetene HF, SV og MN er utgangspunktet for hans interesse for radikal tverrfaglighet på tvers av biologi, samfunnsvitenskap og historisk-filosofiske perspektiver. En viktig inspirasjonskilde har vært antropologen Gregory Bateson som var brobygger mellom antropologi, psykologi, biologi og kybernetikk.
Undertittelen på Sinding-Larsens magistergradsavhandlingen var: ”Et antropologisk perspektiv på norsk folkemusikk og dans gjennom skiftende materielle, sosiale og ideologiske betingelser fra nasjonalromantikken og fram til i dag.”. Og nettopp samspillet mellom ”materielle, sosiale og ideologiske betingelser” har fortsatt å være en hovedinteresse, noe som på mange måter svarer til det eldre antropologiske idealet om ”holisme”.

Arbeidet i hans stilling som vitenskapelig assistent ved Institutt for informatikk (UiO) var knyttet til forholdet mellom systembeskrivelsesspråk, teknologi og sosial organisasjon. Doktorgradsarbeidet (avbrutt pga langvarige helsebegrensninger) kombinerte disse perspektivene i en generell teori om kulturell evolusjon karakterisert som eksternalisering.
Sinding-Larsen har siden 2006 gjenopptatt arbeidet med å forstå teknologiens (og i en videre betydning materialitetens) rolle i kulturevolusjon, hvordan ny teknologi både skaper ny autonomi og nye avhengigheter, og hvordan spenningsforholdet mellom autonomi og avhengighet er drivkrefter i globaliseringen. Sentralt er også spørsmålet om menneskers avhengighet av et bærekraftig forhold til sin økologiske nisje og deres paradoksale ødeleggelse av den samme bærekraften. Det faglige interessefeltet i Culcom-prosjektarbeidet var konsentrert om temaene religion/sekularisering og raser/rasisme. Aktuell (2010) forskning i Alnaprosjektet handler om natur- og miljøengasjement som en mulig kilde til både integrering og segregering i en flerkulturell bydel i Oslo. 

Bakgrunn

2007-2010 forsker, forskningsprogrammet Culcom (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), UiO.
1986-1990 Universitetsstipendiat og deltager i dr. polit. programmet ved Institutt for sosialantropologi, UiO. (avbrutt pga sykdom).
1986-87 NAVF-stipendiat i KULT-programmet.
1983-1986 Vitenskapelig assistent ved Institutt for informatikk, UiO.
1983 Magistergrad i sosialantropologi med støttefagene fransk MF og 25 vekttall matematikk, kjemi, biologi og informatikk. Alle fra UiO.
 

Emneord: Kulturbegreper, Globalisering, Miljø, Vitenskapsteori, Norge

Publikasjoner

Sinding-Larsen, Henrik (2008): “Externality and materiality in the history of the human sciences.” Fractal: Journal of Psychology; Volume 20.(1) s. 9-18 

Henrik Sinding-Larsen (2007): ”Relativt frie ettertanker om frihet”. I: Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen (red.): Frihet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01202-5 s. 242-273

Sinding-Larsen, Henrik (2006): ”Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer.” I: Thomas Hylland Eriksen (red.): Trygghet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01060-1. s. 205-234

Sinding-Larsen, Henrik (1993): ”Informasjonsteknologi, ansvar og jegets grenser.” I: Terje Rasmussen og Morten Søby (red.): Kulturens digitale felt - essays om informasjonsteknologiens betydning. Oslo: Aventura. s. 259-290

Sinding-Larsen, Henrik (1991) ”Computers, Musical Notation and the Externalization of Knowledge: Towards a Comparative Study in the History of Information Technology” I: Negrotti, Massimo. (ed): Understanding the Artificial: On the Future Shape of Artificial Intelligence. Springer Publishing Company. ISBN 3-540-19612-9. s. 101-125

Sinding-Larsen, Henrik (1984): ”Landskappleiken – nasjonalt rituale og lokalkulturell folkefest” i Klausen, Arne Martin (red.): Den norske væremåten. Oslo: Cappelen forlag. s. 117-139

 • Sinding-Larsen, Henrik (2019). Musical Notation as the Externalization of Imagined, Complex Sound. I Grimshaw, Mark; Walther-Hansen, Mads & Knakkergaard, Martin (Red.), The Oxford Handbook of Sound and Imagination, Volume 2. Oxford University Press. ISSN 9780190460242. s. 191–218. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190460242.013.41.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2015). Om dannelse av identitet og individualitet i antropologi og biologi. I Aspen, Harald; Ravn, Malin Noem & Røyrvik, Emil André (Red.), Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230401736. s. 307–324.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2014). How new theories of the major transitions in evolution may shed light on the human challenge of climate change. I Sygne, Linda (Red.), Transformation in a Changing Climate. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-570-2001-9. s. 291–291.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2012). Natur- og miljøutfordringer i en flerkulturell bydel. I Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth & Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202386559. s. 264–280.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2008). Externality and materiality in the history of the human sciences. Fractal: Revista de Psicologia. ISSN 1984-0292. 20(1), s. 09–18.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2007). Relativt frie tanker om frihet. I Eriksen, Thomas Hylland & Vetlesen, Arne Johan (Red.), Frihet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01202-5. s. 242–273.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2006). Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer. I Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Trygghet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01060-1. s. 205–234.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1993). Informasjonsteknologi, ansvar og jegets grenser, Kulturens digitale felt. Aventura forlag. s. 259–290.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1992). Informasjonsteknologi og etikk. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 15(1), s. 16–18.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1992). Eksternalisering. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 67–78.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1991). Information technology. I Göranzon, Bo & Florin, Magnus (Red.), Dialogue and technology: Art and knowledge. Springer. ISSN 0387195742. s. 119–130.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1991). Computers, Musical Notation and the Externalization ofKnowledge: Towards a Comparative Study in the History of InformationTechnology. I Negrotti, Massimo (Red.), Understanding the artificial : on the future shape of artificial intelligence. Springer Publishing Company. ISSN 3-540-19612-9. s. 101–125.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1991). La notation musicale et l'ordinateur. Chimères. ISSN 0986-6035. 12, s. 53–71.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1990). Informasjonsteknologi og forvaltning av kunnskap - Et kulturhistorisk perspektiv. I Eidsvik, Arne Ketil (Red.), Telemedisin 90 Tromsø, 21-22 mai 1990. Teledirektoratets forskningsavdeling. ISSN 8242300968. s. 198–202.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1990). Kunnskap til salgs - uberørt av menneskeånd. Om datamaskiner, kunnskap og kulturutvikling. Agora. ISSN 0800-7136. 8(1-2), s. 27–42.
 • Bregenhøj, Carsten & Sinding-Larsen, Henrik (1988). [Le Monde en Carnaval] En Scandinavie. I D'Ayala, Pier Giovanni & Boiteux, Martine (Red.), Carnavals et mascarades. Bordas. ISSN 2040153659. s. 110–111.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1988). Information Technology and the Externalisation of Knowledge. I Sinding-Larsen, Henrik (Red.), Artificial Intelligence and Language: Old questions in a new Key. TANO. ISSN 8251825504. s. 77–89.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1988). Notation and Music: The History of a Tool of Description and its Domain to be Described. I Sinding-Larsen, Henrik (Red.), Artificial Intelligence and Language: Old questions in a new Key. TANO. ISSN 8251825504. s. 91–114.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1987). Information technology and the mangagement of knowlede. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN 0951-5666. 1(2), s. 93–101.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1987). Informationsteknologi och kunnskapsförvaltning. Dialoger. ISSN 0283-5207. s. 9–19.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1986). Helsepolitiske realiteterversus "egentlig sykepleie" ved innføring avEDB. Sykepleien. ISSN 0039-7628. 73(11), s. 8–13.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1984). Landskappleiken – nasjonalt rituale og lokalkulturell folkefest. I Klausen, Arne Martin (Red.), Den norske væremåten. Cappelens forlag, Oslo.. s. 117–139.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1981). Et bilde sier noe annet enn tusen ord. Antropolognytt. ISSN 0332-9429. 3(3), s. 63–75.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sinding-Larsen, Henrik (1988). Artificial Intelligence and Language: Old questions in a new Key. TANO. ISBN 8251825504. 248 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sinding-Larsen, Henrik (2020). Major transitions in cultural evolution in the light of major transitions in biological evolution. .
 • Sinding-Larsen, Henrik (2020). Om eksternalisering og forholdet mellom egosentriske og allosentriske rom. .
 • Sinding-Larsen, Henrik (2019). On the externalization of time, energy and information across biological evolution and cultural history. .
 • Sinding-Larsen, Henrik (2018). "Musical Notation as the Externalization of Imagined, Complex Sound" - a seminar about the co-evolution of instruments, notation and music practice, as a case study of cultural evolution. .
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). Tankevekkende tekster del 3. Konstruksjon av Gud. [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). Tankevekkende tekster del 2. Ydmykhet. [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). Tankevekkende tekster del 1. Frihet og det ufullendte. [Radio]. Verdibørsen, NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). Hva er dannelse? [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). The history of musical notation and harmonic music. A case of coevolution with possibly wide theoretical implications.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). Identitet, individualitet og forskjellige kulturforskjeller.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). The co-evolution of instruments, notation and music practice: a case of material and immaterial entanglement in cultural evolution .
 • Sinding-Larsen, Henrik (2016). Sustainability and flexibility. Selected findings from the research project SUSTAINABILITY.
 • Sinding-Larsen, Henrik & Eriksen, Thomas Hylland (2016). Sustainability is not a Number - Climate Crisis and Human Cultural Evolution. Introducing the seminar theme.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2016). Major versus ordinary transitions in cultural evolution: A conceptual discussion. .
 • Sinding-Larsen, Henrik (2014). Identity, continuity and change: An evolutionary perspective on two classes of cultural difference.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2014). Domestication, endosymbiosis, and the relational foundations of life.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2014). Deltagelse i debatt om rasisme knyttet til "Kongolandsbyen" i Jubileumsutstilingen i Frognerparken i 1914 versus situasjonen i 2014. [Radio]. Kulturhuset NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik & Khazaleh, Lorenz (2013). An exercise in thinking differently. [Internett]. UiO Overheating project website.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2013). How can theories of transitions within evolutionary biology shed light on the human challenge of climate change?
 • Sinding-Larsen, Henrik (2013). New levels of standardization as a precondition for speed and integration in cultural evolution.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2012). Looking with what you are looking at: Gregory Bateson and Terrence Deacon as healers of the great divide between natural and human science.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2012). "Den enes død - den andres brød" Søppel i et økologisk perspektiv. P2-Akademiet. ISSN 0808-6621. s. 145–157.
 • Sinding-Larsen, Henrik & Nordlund, Eva (2012). Intervjuet av NRK om P.W.Zapffes liv og filosofi. [Radio]. NRK P2 Søndagsavisa.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2011). Always looking with what you are looking at – Gregory Bateson’s radical interdisciplinarity.
 • Hobson, Annette & Sinding-Larsen, Henrik (2010). Den enes død den andres brød - Søppel i et økologisk perspektiv. [Radio]. NRK P2-Akademiet.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2009). Sekularisering, hellighet og paradokser - Om den nødvendige og umulige jakten på et fast punkt tilværelsen.
 • Sinding-Larsen, Henrik & Khazaleh, Lorenz (2008). Hvor er det blitt av holismen? [Internett]. Forskningsprogrammets Culcoms nettsider.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2008). Krever nye sekulære fellesskap en ny teori om Gud?
 • Sinding-Larsen, Henrik (2008). Møter og relasjoner i et postrelasjonelt samfunn.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2008). "Den enes brød - den andres død: Søppel i et økologisk perspektiv.".
 • Sinding-Larsen, Henrik (2007). Individets frihet og menneskets ansvar. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 17(3), s. 14–15.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2006). ”Eksternalisering” – et begrepsmessig bidrag til en beskrivelse av redskap ogkulturutvikling.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1988). Artificial Intelligence - a challenge to our understanding of language, cognition, and reality. I Sinding-Larsen, Henrik (Red.), Artificial Intelligence and Language: Old questions in a new Key. TANO. ISSN 8251825504. s. 1–9.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1983). Fra fest til forestilling. Et antropologisk perspektiv på norsk folkemusikk og dans gjennom skiftende materielle, sosiale og ideologiske betingelser fra nasjonalromantikken og fram til i dag. Forfatteren.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 27. okt. 2022 15:26

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter