Samfunn og næringsliv

SAI samarbeider med flere eksterne aktører innenfor forskning. Vi samarbeider gjerne med flere.  

Hva kan vi bidra med?

Forskningen ved SAI har som metodisk ideal å tre inn i andre verdener enn vår egen, forstå andres liv og de sammenhengene de er en del av. Slik søker vi å vinne innsikt i hvordan verdensbilder og selvforståelse henger sammen med de sosiale relasjonene folk er en del av i sine daglige liv. Vår forskning er globalt orientert, systematisk komparativ, forankret i langvarig feltarbeid og tematisk svært variert.

Kjernekompetanse ved instituttet

Sosialantropologisk institutt har lenge hatt en særlig sterk regional ekspertise på Afrika, Latin-Amerika og Europa. Også Oseania, Sørøst-Asia, Kina og Japan er særlig sentrale for vår forskning. Instituttets stab har i det siste tiåret vært spesielt opptatt av globaliseringsprosesser, og i 2008 ble temaet «Globalisering og lokalisering» utpekt som satsingsområde. Forskningsinteressen innenfor dette temaet knytter seg til hvordan økonomiske, politiske, ideologiske og økologiske prosesser påvirker og endrer betingelsene for lokalt liv i ulike deler av verden. Slike endringsprosesser er dynamiske, og de påvirkes og formes alltid av lokale prosesser – de lokaliseres og håndteres forskjellig. I dag tar en vesentlig del av denne forskningen ved SAI for seg ulike aspekter ved forholdet mellom natur og samfunn, samt mellom politikk, kultur og identitet.

Publisert 1. okt. 2010 13:21 - Sist endret 11. okt. 2018 11:40