Instituttstyrevalg ved SAI

Valg til instituttstyret foretas hvert fjerde år. Høsten 2019 skal det velges nytt styre for perioden 2020-2023.

Sammensetningen av instituttstyret reguleres i Administrasjonsreglementet for Sosialantropologisk institutt.

Styret har 9 medlemmer:

  • Instituttleder
  • Nestleder
  • 3 medlemmer fra vitenskapelige personale (faste)
  • 1 medlem fra vitenskapelig personale (på åremål)
  • 1 medlem fra det teknisk-administrative personale
  • 2 medlemmer fra fakultetets studenter

Valget av instituttleder og nestleder skjer separat. Studentene og midlertidig vitenskapelig tilsatte har en valgperiode på ett år, de øvrige velges for hele fireårsperioden. Valget skjer som elektronisk valg, med unntak for studentene som har valgmøte.

Hvordan kan du fremme forslag på kandidat i din gruppe?

Alle er valgbare som har tiltrådt stillingen innen valgdagene, og der tilsettingsforholdet gjelder hele valgperioden. Siden studentene og midlertidig tilsatte i vitenskapeliggruppen skal velges for ett år, vil deres valgperiode være ett år etter valget.

Rett til å foreslå kandidater og til å stemme har alle som er tilsatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller har en professor II-stilling. Skriftlige forslag undertegnes og sendes/leveres til valgstyret ved valgstyrets sekretær. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat.

Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges to representanter skal begge kjønn være representert blant de to og blant varamedlemmene.

Flere presiseringer av valgbarhet og stemmerett finner du i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Hva med meg som er på feltarbeid eller utenlandsopphold?

Du vil ha tilgang til å stemme elektronisk ved å logge inn med UiO-brukernavn og passord, så dersom du har tilgang til nett kan du foreslå kandidater og avgi stemme som normalt. 

 

 

Publisert 4. sep. 2019 11:20 - Sist endret 4. sep. 2019 11:20