Møte nr. 3/2021 i Instituttstyret SAI

4. mai 2021, kl. 12.15- 14.00, Zoom

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2021

Protokoll

Styret har også gjort vedtak i en sak på sirkulasjon. Utlysning av eksternfinasiert midlertidig foskerstilling (1109) knyttet til "Covid-19 in Kenya", (et samarbeidsprosjekt mellom SAI og HELSAM) ble godkjent på sirkulasjon. 

Vedtak: Styret ved Sosialantropologisk institutt anbefaler overfor fakultetets tilsettingsutvalg å lyse ut en midlertidig eksternfinansiert forskerstilling for en periode på 22 måneder knyttet til NFR-prosjektet 'Covid-19 in Kenya'».

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering i møtet:

Personalnytt

Status korona-situasjonen

Nytt fra undervisning og forskning

Rehabilitering av ESH v/Katrine Blindheimsvik

O-SAK 2

Orientering om forskningssøknader 2021/2022

Muntlig orientering i møtet

Ordinære saker

V-SAK 3 Utlysning av to stillinger som stipendiat for fire år med 25% undervisning

Saksdokumenter:

V-sak 3

Utlysningstekst

Vedtaksforslag: Styret godkjenner utlysningstekst, og lyser ut stillingene.

V-SAK 4 Utlysning av stilling som første-/universitetslektor

Saksdokumenter:                                 

V-sak 4

Utlysningstekst 

Vedtaksforslag: Styret godkjenner utlysningstekst, og lyser ut stillingen.

V-SAK 5

Kriterier for midtveisevaluering i innstegsstilling

Vi har fått saken i retur fra TU og må konkretisere kriteriene.

Saksdokument

Vedtaksforslag: Styret godkjenner kriteriene med de endringsforslagene som kom på møtet, og saken sendes videre til TU. 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6

Forlengelse av stipendiat-stillinger

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 7 Eventuelt
Publisert 22. apr. 2021 22:07 - Sist endret 28. apr. 2021 17:48