Møte nr. 7/2016 i Instituttstyret SAI

21. november 2016, kl. 1315 - 15.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad (på telefon under V-sak 5), Marianne Lien (møteleder/stedfortreder for styreleder Knut Nustad), Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (V-sak 3), Nina Rundgren (referent)

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

V-sak 4 utsettes til neste møte

          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2016

Protokoll

Vedtakssak sendt på sirkulasjon ble enstemmig vedtatt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

Ordinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2017

Saksdokumenter:

Budsjett for SAI 2017

Vedtak: Budsjett vedtas uten endringer

V-SAK 4

Årsplan for SAI 2017 - 2019

Saksdokumenter:

Utkast til årsplan for SAI 2017 - 2019 

Utsettes

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 5

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis

Sakspapirer sendes til møtende styremedlemmer

Vedtak:

A: Styret ved Sosialantropologisk institutt innstiller Gökce Günel i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosialantropologi.

B: Styret ved Sosialantropologisk institutt innstiller Theodoros Rakopoulos i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosialantropologi.

C: Styret ved Sosialantropologisk institutt innstiller Elisabeth Schober i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosialantropologi.

Det forutsettes at Günel, Rakopoulos og Schober i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført. Det forutsettes at alle lærer seg norsk i løpet av en toårsperiode.

Saken oversendes fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 24. nov. 2016 14:21 - Sist endret 24. nov. 2016 14:22