Møte nr. 6/2016 i Instituttstyret SAI

11. oktober 2016, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Signe Mikkelsen. 

Forfall: Aram Østenstad.

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak 1) Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2016

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Regnskapsrapport andre tertial 2016

Saksdokumenter:

Regnskap T2 SAI

          
 

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Status årsplan 2016 - 2018, med diskusjon om prioriteringer for neste års plan

Saksdokumenter:

Status årsplan 2016 - 2018

Styret gikk i gjennom status for årsplanen på møtet. Flere av tiltakene fortsetter i treårsperioden.

          

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 3

Tilsetting i stilling som forsker på eksternfinansiert prosjekt C-REX

Sakspapirer deles ut.

Vedtaksforslag fra styreleder: "Styret tilsetter Marie Cathrine Moe Thorleifsson i en 100 % stilling som forsker (SKO 1109) i perioden 13.11.2016 – 12.11.2017 under forutsetning av at stillingen dekkes av eksterne midler."

Det ble fremmet et alternativ vedtaksforslag på møtet (Martin): "Styret utsetter saken til det har vært et møte for fast vitenskapelig stab om instituttets forhold til dette og andre sentere."

Styreleders vedtaksforslag fikk fire stemmer (Nustad, Lien, Blindheimsvik, Hylland Eriksen), og alternativt vedtaksforslag fikk fire stemmer (Martin, Melhuus, Høgblad, Mikkelsen). Styreleder har dobbeltstemme ved slike tilfeller, slik at styreleders forslag vedtas med fem mot fire stemmer.

Vedtak: Styret tilsetter Marie Cathrine Moe Thorleifsson i en 100 % stilling som forsker (SKO 1109) i perioden 13.11.2016 – 12.11.2017 under forutsetning av at stillingen dekkes av eksterne midler.

 

 

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 12. okt. 2016 11:23 - Sist endret 12. okt. 2016 11:23