Protokoll møte nr. 8/2015 i Instituttstyret SAI

24. november 2015, kl. 0915 - 11.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler (kom under V-sak 3) Lena Gross, Alf C. Jensen, Gard Ringen Højbjerg, Signe Mikkelsen

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent), Fredrik Olsbu (under V-sak 3)

Forfall: Thomas Hylland Eriksen

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden.

Saksrekkefølgen ble endret slik at V-sak 5 ble flyttet til etter V-sak 3, og D-sak 1 ble flyttet til sist. Det ble ikke tid til å behandle D-sak 1.

          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7/2015

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          

Ordinære saker

V-SAK 3 Budsjett 2016

Saksdokumenter:

Budsjett SAI 2016

 

Vedtak: Budsjettet vedtas uten endringer

          
V-SAK 4 Utlysning av to faste stillinger som førsteamanuensis ved SAI

SAI skal utlyse to faste stilinger med planlagt oppstart i 2016.

Saksdokumenter:

Utkast til utlysning

 

Styret ønsker å føye til ønsket kvalifikasjon som går på formidlingsevne. Teksten revideres før den sendes videre.

Vedtak: Styret godkjenner utlysningsteksten med de endringer som kom i møtet, og vedtar å lyse ut to stillinger i tråd med tilsettingsplanen til instituttet.Saken sendes videre til TU.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Årsplan for SAI 2016 - 2018

Vi viser til utkast til årsplan for fakultetet, og til SAIs siste årsplan, og ber styret tenke igjennom hvilke saker det er ønskelig at instituttet prioriterer de neste årene, under overskriftene 'Forskning', 'Undervisning' og 'Samfunnskontakt, formidling og innovasjon'.

Utkast til årsplan for fakultetet 2016-2018

SAIs årsplan 2015 - 2017

Saken ble utsatt

          
 

Saker til behandling i lukket møte

D-SAK 2 Mulig tilsetting av forsker II i 30% for fire år

Sakspapirer deles ut.

 

Styret ønsker en grundigere diskusjon om strategien bak ønsket om tilsetting, og hva slags finansiering som er tenkt. Styret legger vekt på at professor II-stillinger eller tilsvarende ved instituttet skal passe inn med instituttets strategier og satsinger, og at det lages en konkret arbeidsplan for den som tilsettes på forhånd.

          

Ordinære saker

V-SAK 5 Tilsetting av postdoktor på eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer deles ut.

 

Vedtak: Styret tilsetter Ferdinand Moyi Okwaro som postdoktorstipendiat (SKO 1352)  i 100% stilling i perioden 01.01.2016 – 31.12.2018.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6 Eventuelt
Publisert 1. des. 2015 10:35 - Sist endret 1. des. 2015 10:35