Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI

Møtet ble satt 14. april 2015, kl. 09.15, Rom 648 Eilert Sundts hus, og hevet kl. 11.00.

Tilstede: Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Marianne Lien, Lena Gross, Kirsten Greiner, Mikkel Vindegg, Kristine Jevne Berge.
Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu, Jørund Støre Bergrem (begge under V-sak 3), Nina Rundgren (referent)

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Styret godkjenner dagsorden og innkalling.
O-sak 1 flyttes til etter V-sak 3.

          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2015

Instituttstyret godkjenner protokollen for møte 1/2015

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Orientering fra Instituttleder om aktuelle saker, planlagte og avgjort på fullmakt

Muntlig orientering om status for ansettelsesprosesser som er i gang.

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Revidert regnskap og prognose

Styret tar saken til etterretning.

Saksdokumenter:

Revidert regnskap 2014 med langtidsbudsjett 2015-2019
          
V-SAK 4 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt på dette møtet.

          
Publisert 14. apr. 2015 14:34 - Sist endret 22. mai 2015 13:54