Protokoll fra møte i instituttstyret SAI

Møte nr. 7/2015 i Instituttstyret SAI

13. oktober 2015, kl. 09.15 - 11.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Lena Gross, Marthe Hågensen.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Forfall: Thomas Hylland Eriksen, Gard Ringen Højbjerg.

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 6/2015

Protokoll

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Orientering om aktuelle saker fra instituttleder

Muntlig orientering i møtet

 

O-SAK 2 Økonomirapport andre tertial 2015

Saksdokumenter:

Økonomirapport T2
          

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Tilsetting i stilling som postdoktor på nytt eksternfinansiert prosjekt

Redigert: Saken utsettes til neste møte

 

V-SAK 4 Forlengelse av tilsetting som forsker i 30% på eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer deles ut

Vedtak: Instituttstyret anmoder om at Henrik Sinding-Larsens tilsettingsforhold forlenges ut prosjektperioden, t.o.m. 31.07.2017 og stillingsprosenten økes til 30% fra og med ny kontraktsstart 01.01.2016.

Tilsetingen skjer under forutsetning av ekstern finansiering fra ERC (50% av lønnskostnader) og NAV-støtte (50% av lønnskostnader).

Saken sendes Tilsettingsutvalget på fakultetet for videre behandling.

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt

Publisert 9. nov. 2015 10:43