Møte nr. 2/2014 i instituttstyret SAI

25. mars 2014, kl. 09.15 - 11.00, Møterom 648, 6. et., ES

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2014

Protokoll

          
V-SAK 3 Forslag til valgkomite og oppnevning av valgstyre ved SAI 2014

Det skal velges instituttleder og nestleder for perioden 2015-2018. Styret skal foreslå en valgkomite ved SAI, som så oppnevnes av dekanen. Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig tilsatte. Valgkomiteen skal gjøre stillingsbeskrivelse for instituttleder kjent for velgerne, og sørge for at det kommer inn forslag til kandidater. Komiteen skal videre sørge for å presentere kandidatene for velgerne før valget.

Styret skal videre oppnevne et valgstyre, bestående av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig tilsatte. Valgstyret skal utarbeide og gjøre kjent en tidsplan for valget, og sørge for at valget gjennomføres i henhold til valgreglementet. Valgstyret lager en protokoll med resultatene, og er ansvarlige for kunngjøring av resultatet.

Instituttet har praksis med valgt instituttleder, samt at nestleder velges samtidig. Styret kan vedta å ha tilsatt ledelse. Styret kan vedta at nestleder/stedfortreder for instituttleder oppnevnes. En slik oppnevning foregår etter at instituttleder er valgt/tilsatt.

Vedtaksforslag:

Styret vedtar at ledelsen skal velges, og at nestleder velges samtidig.

Styret foreslår følgende personer til valgkomiteen: Odd Are Berkaak, Marit Melhuus, Natalia Zubillaga, Martine Greek.

Styret oppnevner følgende personer til valgstyret: Halvard Vike, Susanne Brandtstädter, Nina Rundgren, Kim Uglum Reenskaug.

Saksdokumenter:

Styrings- og administrasjonsreglement for SAI
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuell saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Stillingsplan for SAI

Muntlig innledning ved instituttleder, i tillegg til notatet.

Instituttet skal lage revidert stillingsplan for faste stillinger (vitenskapelige stillinger) til fakultetet. Vi ser her nærmere på de kriterier vi tidligere har brukt i utlysninger, og som søkere er vurdert utfra ved tilsettinger. Vi diskuterer hvordan styret ønsker at framtidige utlysninger skal utformes.

Saksdokumenter:

D-sak 1
          

Ordinære saker

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Forlengelse av tilsetting som stipendiat grunnet arbeidsplikt/overskudd i timeregnskapet

Sakspapirer er tilgjengelig for styret i adgangsbegrenset mappe på fellesområdet.

          
V-SAK 5 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker på eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer er tilgjengelig for styret i adgangsbegrenset mappe på fellesområdet.

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 6. mars 2014 11:13 - Sist endret 25. mars 2014 09:05