Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI

Møtet ble satt 25. mars 2014, kl. 09.15, Møterom 648, 6. et., ES, og hevet kl. 11.10.

Tilstede:
Ingjerd Hoëm (kom etter V-sak 3), Christian Krohn-Hansen (ledet møtet fram t.o.m. V-sak 3), Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Thomas Hylland Eriksen, Knut Christian Myhre, Kirsten Greiner, Malene Brandshaug, Kim Uglum Reenskaug.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2014
          
V-SAK 3 Forslag til valgkomite og oppnevning av valgstyre ved SAI 2014

Marit Melhuus gikk ut under behandling av vedtaket om valgkomite. Kim Uglum Reenskaug gikk ut under behandling av vedtaket om valgstyret.

Vedtak:
Styret vedtar at ledelsen skal velges, og at nestleder velges samtidig.

Styret foreslår følgende personer til valgkomiteen: Odd Are Berkaak, Marit Melhuus, Natalia Zubillaga, Martine Greek. Saken sendes videre til dekanen.

Styret oppnevner følgende personer til valgstyret: Halvard Vike, Susanne Brandtstädter, Nina Rundgren, Kim Uglum Reenskaug.

Saksdokumenter:

Styrings- og administrasjonsreglement for SAI
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Aktuell saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Stillingsplan for SAI

Styret diskuterte ulike faktorer som kan og bør vektlegges og vurderes ved framtidige tilsettinger, samt kvalitetssikring av prosessen rundt tilsettinger.

Styret vil på neste møte få et forslag til strategidokument for framtidige tilsettinger. Neste utlysningstekst vil deretter behandles på styremøtet før sommeren.

Saksdokumenter:

D-sak 1
          

Ordinære saker

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4 Forlengelse av tilsetting som stipendiat grunnet arbeidsplikt/overskudd i timeregnskapet

Vedtak:
Styret forlenger Ida C. Erstads tilsetting som stipendiat tilsvarende antall timer som utgjør overskuddet på timeregnskapet.

          
V-SAK 5 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker på eksternfinansiert prosjekt

Vedtak:
Styret innstiller Heidi Fjeld i en 80% stilling som forsker (SKO 1109) i perioden 01.04.2014 - 31.12.2017 under forutsetning av at stillingen dekkes av eksterne midler.

Saken vil bli oversendt Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

          
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 25. mars 2014 15:15 - Sist endret 25. mars 2014 15:30