Møte nr 4, Instituttstyret, Sosialantropologisk institutt

16. september 2010, kl. 09.15 - 11.00, Møterom 648 Eilert Sundts Hus

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2014
          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Regnskap, 2. tertialrapport

Orientering ved økonomikonsulent

Saksdokumenter:

Regnskappport 2. tertial
          
O-SAK 2 Orientering fra instituttleder om aktuelle saker
          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Nytt administrasjonsreglement for Sv-fakultetet

Som følge av nytt administrasjonsreglement for SV-fakultetet er det nødvendig å gjøre en enkel revidering av instituttets styringsreglement ved å inkludere en paragraf om oppnevning av programråd for studieprogrammer, Jf. vedlagt notat fra SV-fakultetet.

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at paragraf om Programråd for studieprogrammer tas inn i ordinært styringsreglement fra og med 16. september 2014.

Saksdokumenter:

Notat: Endringer i styringsreglementer ved enhetene
Eksisterende styringsreglement ved SAI, sist revidert i desember 2010
          
V-SAK 4 Kunngjøring av to nye stillinger som førsteamanuensis ved instituttet

Det vises til Instituttets stillingsplan. 2 førsteamanuensis-stillinger skal besettes i 2015. SAIs strategi for nyrekruttering skal ligge til grunn for tilsettingen.

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar kunngjøring av to nye førsteamanuensisstillinger i henhold til vedtatt strateginotat for utlysning og vedlagte utlysningstekst.

Saksdokumenter:

Strateginotat vedtatt våren 2014
Forslag til kunngjøringstekst
          
V-SAK 5 Anmoding om økt støtte til HAU forening

Det vises til vedlagte søknad fra HAU hvor det anmodes om å doble instituttets støtte til foreningen.

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar å øke/ikke øke støtten til HAU i tråd med det innkomne forslag

Saksdokumenter:

v-sak5-okt-stotte-til-hau.pdf
          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 8. sep. 2014 15:25 - Sist endret 15. sep. 2014 16:31