Vi forsker på: Religion og ritualer

Sosialantropologer studerer religion som en viktig del av de forestillinger og ideer folk har om seg selv, hverandre og den verden de lever i.

Hva er religion?

Handlingsmønstre og sosiale forhold som knytter seg til slike verdensbilder, er av særlig interesse, i likhet med forholdet mellom verdensbildene og de samfunnsforhold de er forbundet med. Religion kan studeres på lik linje med verdensbilder uten religiøst innhold, men sosialantropologer interesserer seg også for religiøsitet som et kulturfenomen i seg selv og for den betydning religion har for folk over hele verden, gjerne i et sammenliknende perspektiv.

Foto: Colourbox.no

Hva gjør ritualene?

Knyttet til religiøse ideer og praksiser finnes et mangfold av ritualer. Ritualer kan forståes både som planlagte handlingsmønstre innenfor spesielt arrangerte sammenhenger og som rutinisert atferd i sin alminnelighet. Gjentakelse er en viktig side ved all rituell atferd. Ritualer er meningsfull atferd og ulike ritualers meningsinnhold er et viktig forskningsfelt i sosialantropologi, siden de ofte er nøkler til forståelsen av omfattende meningssystemer. I likhet med verdenbilder behøver ikke ritualer å ha et religiøst innhold, selv om dette er vanlig.

Publisert 8. okt. 2010 14:08 - Sist endret 16. jan. 2019 14:27