Vi forsker på: Materiell kultur og forbruk

Studiet av materiell kultur og forbruk står sentralt i sosialantropologisk forskning. Siden 1980-årene har sosialantropologer utfordret skillet mellom subjekter og materielle objekter.

Forbruk = identitet?

I en verden preget av økende globalisering er forbruk et sentralt tema, ikke minst fordi forbruk utgjør en grunnleggende del av identitetsdannelse og reiser viktige spørsmål knyttet til fordeling, makt og grenser. Forbruk er dessuten nært knyttet til ulike former for eierskap, og krav på eierskap – ikke bare til ting og territorier, men også til symboler på tradisjon og identitet.

Foto: Aud Talle

Tingenes sosiale liv

Både marxistisk inspirerte og fenomenologiske innfallsvinkler har inspirert den økende interessen for materielle tings ”sosiale liv”. Andre teoretikere har vært opptatt av tings betydning i den sosiale utvekslingen mellom mennesker, og fokusert ikke bare på tingenes betydning, men også på deres evne til å påvirke mennesker og de sosiale nettverkene de er del av. Noen teorier har til og med utfordret tanken om den fundamentale forskjellen mellom mennesker, dyr og materielle objekter.

 

Henger sammen

Ved SAI utgjør alle disse temaene deler av stabens forskningsaktivitet, og vi har i så måte mye til felles med våre kolleger ved Etnografisk seksjon, som er en del av Kulturhistorisk museum ved UiO. Temaene har mange forgreninger til andre forskningsfelt, for eksempel religion og ritualer, antropologien om kunst, og visuell antropologi.
 

Publisert 8. okt. 2010 14:02 - Sist endret 25. mars 2015 16:15