Anne Krogstad: Image i topp-politikken

DOKTORAND: Anne Krogstad 
GRAD: Dr.polit 
FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
INSTITUTT: Institutt og museum for antropologi 
VEILEDER(E): Professor Axel Sommerfelt 
DISPUTASDATO: 29.05.99 
 

 

Disputas for dr. polit-graden: Image i topp-politikken. Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon 


Prøveforelesninger:
28/05/99, Aud Ullevål kino. Klokken 16.15: selvvalgt emne: "Intet er så stort at det ikke får plass i en politikers munn. Politikk språk og kjønn i nordiske land" 
Klokken 17.15: Oppgitt emne: " Komparasjon som teoretisk problem i antropologien, eksemplifisert ved studiet av politiske prosesser i moderne samfunn " 

1. opponent er professor Professor Ottar Brox, NIBR. 
2. opponent er 1. amanuensis Marianne Gullestad, Senter for barneforskning, NTNU. 

Koordinator: Professor Ingrid Rudie, SAI, UiO 

Leder for prøveforelesninger og disputas er Dekanus Marit Melhuus, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

SAMMENDRAG:
Image i topp-politikken. Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon 

Hvordan skaffer politikere seg oppslutning om seg og sin politikk uten nødvendigvis å benytte saklige argumenter og resonnementer? Dette er temaet i avhandlingen til Anne Krogstad. Med eksempler fra europeisk topp-politikk drøfter hun visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon - deres politiske image. 

Avhandlingen setter kvinnelige politikeres image inn i en komparativ og historisk ramme; den viser hvordan Margaret Thatcher, den første i britisk politikk som systematisk benyttet reklamebyråer og medieeksperter, utformet sitt image i ulike faser av sin politiske karriere; den analyserer norske politikeres bruk av reklame- og markedsføringseksperter i image-byggende valgkampplakater; den sammenlikner franske presidentkandidaters politiske og estetiske manøvrering i forhold til den ytterliggående nasjonalisten Jean-Marie Le Pen; den går i dybden på Le Pens retoriske balansekunst; den viser hvordan kvinner i norsk politikk, mot alle odds, vinner kampen om ordet i valgkampdebatter; og den dokumenterer, ved hjelp av seerundersøkelser, at image-orienterte politikere i norsk og svensk EU-debatt 'vinner' over mer saksorienterte politikere. 

Image kan bidra til å lage flatterende - og uriktige - bilder av politikere. Men mulighetene for politisk manipulasjon via image bør ikke skygge for positive sider ved politisk bildedanning. For en politiker hjelper det lite å ha en indre overbevisning dersom den ikke formidles til andre i ord og bilder. Image er derfor en effektiv form for kommunikasjon - så viktig at de fleste av dagens europeiske topp-politikere omgir seg med profesjonelle image-rådgivere. 

Anne Krogstad er født i Porsgrunn. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for samfunnsforskning, ved University of California at Berkeley, og ved University of California at Santa Barbara. 

Publisert 13. okt. 2009 13:29 - Sist endret 29. apr. 2011 14:33